Рецензии и становища на научното жури

Рецензии и становища на научното жури

Рецензии и становища на научното жури

Кандидат доц. д-р Али Али Вейсел

Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "професор" по научното направление 3.8. Икономика (Счетоводство, одит и анализ), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 24 от 22.03.2019 г.) с единствен кандидат доц. д-р Али Али Вейсел.

  1. проф. д-р Снежана Башева - рецензия
  2. проф. д-р Емилия Миланова - рецензия
  3. проф. д-р Даниела Фесчиян - рецензия
  4. проф. д-р Огняна Стоичкова - становище
  5. проф. д-р Румяна Пожаревска - становище
  6. проф. д-р Любомир Стефанов - становище
  7. доц. д-р Катя Златарева - становище

 

Кандидат гл. ас. д-р Радостин Григориев Вазов.

Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "доцент" по научното направление 3.8. Икономика (Корпоративни финанси, предприемачество и финансово управление на застрахователни дружества), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 96 от 19.11.2018 г.) с единствен кандидат гл. ас. д-р Радостин Григориев Вазов.

Становище проф. д-р Снежана Башева

Становище проф. Стефан Минчев Вачков

Становище проф. дпн Сава Иванов Гроздев

Становище доц. д-р Силвия Трифонова

Становище проф. д-р Боян Любомиров Дуранкев

Рецензия проф.д-р Огняна Кирилова Стоичкова

Рецензия проф. д-р Румен Йорданов Брусарски

 

Кандидат доц. д-р Виржиния Иванова Желязкова.

Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "професор" по научното направление 3.8. "Икономика (Финансови аспекти на кръговата икономика и екологичния риск)", обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 68 от 17.08.2018 г.).

Рецензия д.ик.н. Методи Димитров Христов

Рецензия проф. д-р Снежана Башева

Рецензия проф. д-р Дарина Русчева Тодорова

Становище д-р Румен Йорданов Брусарски

Становище проф. д-р Евгени Петров Станимиров

Становище д-р Стоян Стоянов

Становище проф. д-р Радослав Минчев Габровски

 

Kандидат д-р Теодора Милчева Лазарова.

Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "доцент" по научното направление 3.7. "Администрация и управление (Управление на човешките ресурси и лидерство)", обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 30 от 03.04.2018 г.) с единствен кандидат д-р Теодора Милчева Лазарова.

Рецензия доц. д-р Даниела Николаева Илиева-Колева

Рецензия проф. д.ик.н. Йосиф Илиев

Становище доц. д-р Григорий Вазов

Становище доц. д-р Веселина Русинова

Становище доц. д-р Виржиния Иванова Желязкова

Становище проф. д-р Боян Любомиров Дуранкев

Становище проф. д.ик.н. Росица Рангелова

 

Кандидат: д-р Красимир Тодоров

Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "доцент" по научното направление 3.7. "Администрация и управление (Стратегическо управление и бизнес моделиране)", обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник бр. 103/28.12.2017 г.) с единствен кандидат д-р Красимир Тодоров Тодоров.

Рецензия доц. д-р Даниела Николаева Илиева-Колева

Рецензия проф. д.н. Борислав Борисов

Становище доц. д-р Ангел Стоянов Доралийски

Становище Доц. д-р Маню Тодоров Моравенов

Становище проф. д-р Боян Любомиров Дуранкев

Становище проф. д-р Радослав Минчев Габровски

Становище Проф. д.ик.н. Румен Младенов Георгиев

 

Кандидат: доц. д-р Григор Димитров

Резюмета на научните трудове на доц. д-р Григор Димитров по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "професор" по научното направление 3.8. Икономика (финансиране на осигурителните и здравните системи), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник бр. 103/28.12.2017 г., ). Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "професор" по научното направление 3.8. Икономика (финансиране на осигурителните и здравните системи), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник бр. 103/28.12.2017 г., )

Рецензия проф. д-р ик.н. Нено Павлов

Рецензия проф. д-р Тихомира Златарова

Рецензия проф. д-р Йордан Атанасов Христосков

Становище проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров

Становище доц. д-р Георги Николов

Становище проф. д-р Радослав Минчев Габровски

Становище проф. д-р Златица Георгиева Петрова