Рецензии и становища на научното жури

Рецензии и становища на научното жури

Рецензии и становища на научното жури

Кандидат доц. д-р Юлия Добрева

Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "професор" по научното направление "Икономика (Институции и устойчиво развитие, поведенческа икономика)", обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 28 от 06.04.2021 г.) с единствен кандидат доц. д-р Юлия Добрева.

 1. Проф. д-р Евгени Станимиров - рецензия
 2. Проф. д-р Цветан Илиев - рецензия
 3. Проф. д-р Боян Дуранкев - рецензия
 4. Проф. д-р Силвия Трифонова - становище
 5. Проф. д-р Даниела Бобева - становище
 6. Доц. д.н. Красимир Тодоров - становище
 7. Доц. д-р Радостин Вазов - становище
 1. Prof. Evgeni Stanimirov, PhD - review
 2. Prof. Tsvetan Iliev, PhD - review
 3. Prof. Boyan Durankev, PhD - review
 4. Prof. Silvia Triffonova, PhD - standpoint
 5. Prof. Daniela Bobeva, PhD - standpoint
 6. Assoc. prof. D.Sc. Krassimir Todorov, PhD - standpoint
 7. Assoc. prof. Radostin Vazov, PhD - standpoint

Кандидат доц. д-р Любка Младенова Ценова

Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "професор" по научното направление "Право (Финансово и данъчно право)", обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 94 от 29.11.2019 г.) с единствен кандидат доц. д-р Любка Младенова Ценова.

 1. проф. д-р Сашо Пенов - рецензия                  prof. PhD Sasho Penov - peer review
 2. проф. д-р Ганета Минкова - рецензия            prof. PhD Ganeta Minkova - peer review
 3. проф. д-р Дарина Зиновиева - рецензия        prof. PhD Darina Zinovieva - peer review
 4. проф. д-р Димитър Костов - становище         prof. PhD Dimitar Kostov - opinion
 5. проф. д-р Бисер Славков - становище           porf. PhD Biser Slavkov - opinion
 6. проф. д-р Али Вейсел - становище                prof. PhD Ali Veysel - opinion
 7. доц. д-р Мария Казанджиева - становище    prof. PhD Maria Kazandzhieva - opinion

 

Кандидат доц. д-р Али Али Вейсел

Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "професор" по научното направление 3.8. Икономика (Счетоводство, одит и анализ), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 24 от 22.03.2019 г.) с единствен кандидат доц. д-р Али Али Вейсел.

 1. проф. д-р Снежана Башева - рецензия
 2. проф. д-р Емилия Миланова - рецензия
 3. проф. д-р Даниела Фесчиян - рецензия
 4. проф. д-р Огняна Стоичкова - становище
 5. проф. д-р Румяна Пожаревска - становище
 6. проф. д-р Любомир Стефанов - становище
 7. доц. д-р Катя Златарева - становище

 

Кандидат гл. ас. д-р Радостин Григориев Вазов.

Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "доцент" по научното направление 3.8. Икономика (Корпоративни финанси, предприемачество и финансово управление на застрахователни дружества), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 96 от 19.11.2018 г.) с единствен кандидат гл. ас. д-р Радостин Григориев Вазов.

Становище проф. д-р Снежана Башева

Становище проф. Стефан Минчев Вачков

Становище проф. дпн Сава Иванов Гроздев

Становище доц. д-р Силвия Трифонова

Становище проф. д-р Боян Любомиров Дуранкев

Рецензия проф.д-р Огняна Кирилова Стоичкова

Рецензия проф. д-р Румен Йорданов Брусарски

 

Кандидат доц. д-р Виржиния Иванова Желязкова.

Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "професор" по научното направление 3.8. "Икономика (Финансови аспекти на кръговата икономика и екологичния риск)", обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 68 от 17.08.2018 г.).

Рецензия д.ик.н. Методи Димитров Христов

Рецензия проф. д-р Снежана Башева

Рецензия проф. д-р Дарина Русчева Тодорова

Становище д-р Румен Йорданов Брусарски

Становище проф. д-р Евгени Петров Станимиров

Становище д-р Стоян Стоянов

Становище проф. д-р Радослав Минчев Габровски

 

Kандидат д-р Теодора Милчева Лазарова.

Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "доцент" по научното направление 3.7. "Администрация и управление (Управление на човешките ресурси и лидерство)", обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 30 от 03.04.2018 г.) с единствен кандидат д-р Теодора Милчева Лазарова.

Рецензия доц. д-р Даниела Николаева Илиева-Колева

Рецензия проф. д.ик.н. Йосиф Илиев

Становище доц. д-р Григорий Вазов

Становище доц. д-р Веселина Русинова

Становище доц. д-р Виржиния Иванова Желязкова

Становище проф. д-р Боян Любомиров Дуранкев

Становище проф. д.ик.н. Росица Рангелова

 

Кандидат: д-р Красимир Тодоров

Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "доцент" по научното направление 3.7. "Администрация и управление (Стратегическо управление и бизнес моделиране)", обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник бр. 103/28.12.2017 г.) с единствен кандидат д-р Красимир Тодоров Тодоров.

Рецензия доц. д-р Даниела Николаева Илиева-Колева

Рецензия проф. д.н. Борислав Борисов

Становище доц. д-р Ангел Стоянов Доралийски

Становище Доц. д-р Маню Тодоров Моравенов

Становище проф. д-р Боян Любомиров Дуранкев

Становище проф. д-р Радослав Минчев Габровски

Становище Проф. д.ик.н. Румен Младенов Георгиев

 

Кандидат: доц. д-р Григор Димитров

Резюмета на научните трудове на доц. д-р Григор Димитров по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "професор" по научното направление 3.8. Икономика (финансиране на осигурителните и здравните системи), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник бр. 103/28.12.2017 г., ). Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "професор" по научното направление 3.8. Икономика (финансиране на осигурителните и здравните системи), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник бр. 103/28.12.2017 г., )

Рецензия проф. д-р ик.н. Нено Павлов

Рецензия проф. д-р Тихомира Златарова

Рецензия проф. д-р Йордан Атанасов Христосков

Становище проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров

Становище доц. д-р Георги Николов

Становище проф. д-р Радослав Минчев Габровски

Становище проф. д-р Златица Георгиева Петрова