Рецензии и становища на научното жури

Рецензии и становища на научното жури

Рецензии и становища на научното жури

Кандидат д-р Дияна Банкова Неделчева

Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионалното направление 3.8 Икономика (Одит, счетоводство и противодействие на икономическата престъпност), обнародван в "Държавен вестник", бр. 93 от 22.11.2022 г., с единствен кандидат д-р Дияна Банкова Неделчева

1. Рецензия - проф. д-р Али Вейсел

2. Рецензия - проф. д-р Павел Николов

3. Становище - проф. д-р Емилия Миланова

4. Становища - проф. д.н. Илин Савов

5. Становище - проф. д-р Мария Маркова

6. Становище - проф. д-р Теодора Георгиева

7. Становище - доц. д-р Даниела Георгиева

1. Review - prof. Ali Veysel, PhD

2. Review - prof. Pavel Nikolov, PhD

3. Standpoint - prof. Emilia Milanova, PhD

4. Standpoint - prof. Ilin Savov DSc

5. Standpoint - prof. Maria Markova, PhD

6. Standpoint - prof. Teodora Georgieva, PhD

7. Standpoint - assoc. prof. Daniela Georgieva, PhD

 

Кандидат д-р Даниела Барякова-Караангова

Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионалното направление 3.7 Администрация и управление (Публично управление и образователни стратегии), обнародван в "Държавен вестник", бр. 52 от 05.07.2022 г., с единствен кандидат д-р Даниела Барякова-Караангова

1. Рецензия - проф. д.н. Красимир Тодоров

2. Рецензия - доц. д-р Александър Вълков

3. Становище - проф. д.ик. н. Виржиния Желязкова

4. Становище - проф. д.н. Евгени Евгениев

5. Становище - проф. д-р Валентин Василев

6. Становище - доц. д-р Елена Калфова

7. Становище - доц. д-р Кристиян Стоянов Хаджиев

1. Review - Prof. D.Sc. Krasimir Todorov

2. Review - Assoc. Prof. Dr. Aleksandar Valkov

3. Standpoint - Prof. D.Sc. Virzhiniya Zhelyazkova

4. Standpoint - Prof. D.Sc. Evgeni Evgeniev

5. Standpoint - Prof. Valentin Vassilev, PhD

6. Standpoint - Assoc. Prof. Dr. Elena Kalkova

7. Standpoint - Assoc. Prof. Dr. Kristiyan Stoyanov Hadzhiev

 

Кандидат доц. д-р Теодора Лазарова

Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "професор" по професионалното направление 3.7 Администрация и управление (Управление на човешки ресурси, лидерство и организационна промяна), обнародван в "Държавен вестник", бр. 52 от 05.07.2022 г., с единствен кандидат доц. д-р Теодора Лазарова.

 1. Рецензия - проф. д.ик.н. Виржиния Желязкова
 2. Рецензия - проф. д.н. Евгени Евгениев
 3. Рецензия - проф. д-р Антоанета Христова
 4. Становище - проф. д-р Даниела Илиева
 5. Становище - проф. д.н. Марин Паунов
 6. Становище - проф. д-р Цветан Давидков
 7. Становище - проф. д-р Надя Миронова
 1. Review - Prof. D.Sc. Virzhiniya Zhelyazkova
 2. Review - Prof. D.Sc. Evgeni Evgeniev
 3. Review - Prof. Antoaneta Hristova, PhD
 4. Standpoint - Prof. Daniela Ilieva, PhD
 5. Standpoint - prof. D.Sc. Marin Paunov
 6. Standpoint - Prof. Tzvetan Davidkov, PhD
 7. Standpoint - Prof. Nadya Mironova, PhD

 

Кандидат д-р Джеймс Йоловски

Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионалното направление 3.8 Икономика (Бюджетно управление и иновативни бюджетни методики ), обнародван в "Държавен вестник", бр. 52 от 05.07.2022 г., с единствен кандидат д-р Джеймс Йоловски.

 1. Рецензия - доц. д-р Теодора Рупска
 2. Рецензия - проф. д.н. Красимир Тодоров
 3. Становище - проф. д.н. Евгени Евгениев
 4. Становище - доц. д-р Радостин Вазов
 5. Становище - проф. д-р Станислав Димитров
 6. Становище - доц. дпн Калоян Димитров Симеонов
 7. Становище - проф. д-р Емилия Вайсилова
 1. Review - Assoc. Prof. Dr. Teodora Roupska
 2. Review - prof. Krasimir Todorov, DSc
 3. Standpoint - Prof. D.Sc. Evgeni Evgeniev
 4. Standpoint - Assoc. Prof. Dr. Radostin Vazov
 5. Standpoint - Prof. Stanislav Dimitrov, PhD
 6. Standpoint - Prof. Kaloyan Dimitrov Simeonov, Dr. Habil
 7. Standpoint - prof. Emilia Vaysilova, PhD

 

Кандидат ас. д-р Виктория Гацова

Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионалното направление 3.7 Администрация и управление (Организационно лидерство и психологически аспекти на управлението), обнародван в "Държавен вестник", бр. 52 от 05.07.2022 г., с единствен кандидат ас. д-р Виктория Гацова.

1. Рецензия - проф. д-р Даниела Илиева

2. Рецензия - проф. д-р Надя Миронова

3. Становище - проф. д. н. Виржиния Желязкова

4. Становище - проф. д-р Станислав Димитров

5. Становище - проф. д-р Юлия Добрева

6. Становище - проф. д.н. Марин Паунов

7. Становище - проф. д-р Силвия Трифонова Праматарова

1. Review - prof. Daniela Ilieva, PhD

2. Review - prof. Nadya Mironova, PhD

3. Standpoint - prof. Virginia Zhelyazkova, DSc

4. Standpoint - prof. Stanislav Dimitrov, PhD

5. Standpoint - prof. Julia Dobreva, PhD

6. Standpoint - Prof. Marin Paunov, DSc

7. Standpoint - Prof. Silvia Trifonova-Pramatarova, PhD

 

Кандидат ас. д-р Радостина Димитрова

Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионалното направление 3.7 Администрация и управление (Управление и иновации в туризма), обнародван в "Държавен вестник", бр. 52 от 05.07.2022 г., с единствен кандидат ас. д-р Радостина Димитрова.

1. Рецензия - проф. д.н. Красимир Тодоров

2. Рецензия - проф. д-р Силвия Трифонова-Праматарова

3. Становище - проф. д.ик.н. Виржиния Желязкова

4. Становище - проф. д-р Даниела Илиева

5. Становище - проф. д-р Юлия Добрева

6. Становище - проф. д.н. Марин Александров Паунов

7. Становище - проф. д-р Надя Миронова

 

1. Review - Prof. D.Sc. Krasimir Todorov

2. Review - Prof. Silvia Trifonova-Pramatarova, PhD

3. Standpoint - Prof. D.Sc. Virzhiniya Zhelyazkova

4. Standpoint - Prof. Daniela Ilieva, PhD

5. Standpoint - Prof. Julia Dobreva, PhD

6. Standpoint - Prof. D.Sc. Marin Aleksandrov Paunov

7. Standpoint - prof. Nadya Mironova, PhD

 

Кандидат ас. д-р Христина Атанасова

Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "доцент" по научното направление 3.6. Право (Търговско и застрахователно право), обнародван в "Държавен вестник", бр. 43 от 10.06.2022г., с единствен кандидат ас. д-р Христина Атанасова.

 

 1. Рецензия  - проф. д.ю.н.  Г. Стефанов_БГ
 2. Рецензия - проф. д-р С. Тасев_БГ
 3. Становище - проф. д.н. М. Деливерска_БГ
 4. Становище - проф. д-р Я. Тянкова_БГ
 5. становище - доц. д-р К. Димитров_БГ
 6. Становище - доц. д-р Й. Баланов_БГ
 7. Становище - доц. д-р Р. Вазов_БГ
 1. Review - prof. Georgi Stefanov, DSc_EN
 2. Review - prof. Simeon Tasev, PhD_EN
 3. Opinion - prof. Mariela Deliverska, DSc_EN
 4. Opinion - prof. Yanka Tyankova, PhD_EN
 5. Opinion - assoc. prof. Krasimir Dimitrov, PhD_EN
 6. Opinion- assoc. prof. Yordan Balanov, PhD_EN
 7. Opinion- assoc. prof. Radostin Vazov, PhD_EN

 

Кандидат д-р Ясен Димитров

Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "доцент" по научното направление 3.7. Администрация и управление (Бизнес психология и управление на човешки ресурси), обнародван в "Държавен вестник", бр. 30 от 15.04.2022г., с единствен кандидат д-р Ясен Димитров

 

 1. рецензия - проф. д-р Надя Миронова
 2. рецензия - доц. д-р Ирина Данаилова
 3. становище - проф. д.н. Марин Паунов
 4. становище - проф. д.н. Диана Георгиева
 5. становище - доц. д-р Теодора Лазарова
 6. становище - доц. д-р Даниела Илиева
 7. становище - доц. д-р Радостин Вазов
 1. review - prof. Nadya Mironova, PhD
 2. review - assoc. prof. Irina Danailova, PhD
 3. standpoint - prof. Marin Paunov, DSc
 4. standpoint - prof. Diana Georgieva, DSc
 5. standpoint - assoc. prof. Teodora Lazarova, PhD
 6. standpoint - assoc. prof. Daniela Ilieva, PhD
 7. standpoint - assoc. prof. Radostin Vazov, PhD

 

Кандидат доц. д.н. Евгени Евгениев

Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "професор" по научното направление 3.8. Икономика (Икономика и организация на труда), обнародван в "Държавен вестник", бр. 30 от 15.04.2022г., с единствен кандидат доц. д.н. Евгени Евгениев

 

 1. рецензия - проф. д-р Юлия Добрева
 2. рецензия - проф. д-р Димитър Тенчев
 3. рецензия - доц. д-р Валери Апостолов
 4. становище - проф. д.н. Виржиния Желязкова
 5. становище - проф. д.н. Красимир Тодоров
 6. становище - проф. д-р Светла Тошкова
 7. становище - доц. д-р Радостин Вазов
 1. review - prof. Julia Dobreva, PhD
 2. review - prof. Dimitar Tenchev, PhD
 3. review - assoc. prof. Valery Apostolov, PhD
 4. standpoint - prof. Virginia Zhelyazkova, DSc
 5. standpoint -prof. Krassimir Todorov, DSc
 6. standpoint - prof. Svetla Toshkova, PhD
 7. standpoint - assoc. prof. Radostin Vazov, PhD

 

Кандидат доц. д-р Даниела Илиева

Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "професор" по научното направление 3.7. Администрация и управление (Бизнес комуникации и управление на личностното развитие), обнародван в "Държавен вестник", бр. 30 от 15.04.2022г., с единствен кандидат доц. д-р Даниела Илиева

 

 1. рецензия - проф. д.н. Красимир Тодоров
 2. рецензия - проф. д-р Николай Щерев
 3. рецензия - проф. д-р Надя Миронова
 4. становище - проф. д-р Али Вейсел
 5. становище - проф. д-р Валентина Алексиева
 6. становище - проф. д-р Галина Куртева
 7. становище - доц. д-р Радостин Вазов
 1. review - prof. Krassimir Todorov, DSc
 2. review - prof. Nikolay Sterev, PhD
 3. review - prof. Nadya Mironova, PhD
 4. standpoint - prof. Ali Veysel, PhD
 5. standpoint - prof. Valentina Aleksieva, PhD
 6. standpoint - prof. Galina Kurteva, PhD
 7. standpoint - assoc. prof. Radostin Vazov, PhD

 

Кандидат д-р Михаела Михайлова

Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "доцент" по научното направление 3.8. Икономика (Маркетинг и дигитален бизнес), обнародван в "Държавен вестник", бр. 30 от 15.04.2022г., с единствен кандидат д-р Михаела Михайлова

 

 1. рецензия - проф. д-р Бистра Василева
 2. рецензия - доц. д-р Радостин Вазов
 3. становище - проф. д.н. Виржиния Желязкова
 4. становище - проф. д.н. Пенчо Пенчев
 5. становище - проф. д-р Мария Видолова
 6. становище - проф. д-р Станислав Димитров
 7. становище - доц. д-р Валентина Макни
 1. review - prof. Bistra Vassileva, PhD
 2. review -assoc. prof. Radostin Vazov, PhD
 3. standpoint - prof. Virginia Zhelyazkova, DSc
 4. standpoint - prof. Pencho Penchev, DSc
 5. standpoint - prof. Mariya Vidolova, PhD
 6. standpoint - prof. Stanislav Dimitrov, PhD
 7. standpoint - assoc. prof. Valentina Makni, PhD

 

Кандидат д-р Петер Лошонци

Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "доцент" по научното направление 3.8. Икономика: "Икономическа и информационна сигурност", обнародван в "Държавен вестник", бр. 22 от 18.03.2022г., с единствен кандидат д-р Петер Лошонци

 1. Рецензия - проф. д.ик.н. Виржиния Желязкова
 2. Рецензия - доц. д.н. Максим Безпарточни
 3. Становище - доц. д.н. Евгени Евгениев
 4. Становище - доц. д-р Радостин Вазов
 5. Становище - доц. д-р Мария Станимировa
 6. Становище - проф. д.ик.н. Игор Бритченко
 7. Становище - проф. д-р Цветан Илиев
 1. Review - prof. Virginia Zhelyazkova, DSc
 2. Review - assoc. prof. Maksym Bezpartochnyi
 3. Standpoint - assoc. prof. Evgeni Evgeniev, DSc
 4. Standpoint - assoc. prof. Radostin Vazov, PhD
 5. Standpoint - assoc. prof. Maria Stanimirova, PhD
 6. Standpoint - prof. Igor Britchenko, DSc
 7. Standpoint - prof. Tsvetan Iliev, PhD

 

Кандидат доц. д-р Бартош Мицкевич

Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "професор" по научното направление 3.8. Икономика: "Зелена икономика и агробизнес", обнародван в "Държавен вестник", бр. 22 от 18.03.2022г., с единствен кандидат доц. д-р Бартош Мицкевич

 
 1. Рецензия - доц. д.н. Евгени Евгениев
 2. Рецензия - проф. д.ик.н. Игор Бритченко
 3. Рецензия - доц. д.н. Максим Безпарточни
 4. Становище - проф. д.ик.н. Виржиния Желязкова
 5. Становище - проф. д-р Юлия Добрева
 6. Становище - доц. д-р Мария Станимирова
 7. Становище - проф. д-р Цветан Илиев

 1. Review - assoc. prof. Evgeni Evgeniev, DSc
 2. Review - prof. Igor Britchenko, DSc
 3. Review - assoc.prof. Maksym Bezpartochnyi, DSc
 4. Standpoint - prof. Virginia Zhelyazkova, DSc
 5. Standpoint - prof. Julia Dobreva, PhD
 6. Standpoint - assoc. prof. Maria Stanimirova, PhD
 7. Standpoint - prof. Tsvetan Iliev, PhD

 

Кандидат доц. д.н. Красимир Тодоров

Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "професор" по научното направление 3.7. Администрация и управление: "Стратегическо управление и оперативен мениджмънт", обнародван в "Държавен вестник", бр. 22 от 18.03.2022г., с единствен кандидат доц. д.н. Красимир Тодоров

 1. Рецензия - проф. д-р Юлия Добрева
 2. Рецензия - доц. д.н. Eвгени Евгениев
 3. Рецензия - проф. д-р Николай Щерев
 4. Становище - доц. д-р Станислав Димитров
 5. Становище - проф. д-р Надя Миронова
 6. Становище - доц. д-р Олимпия Ведър
 7. Становище проф. д-р Мариана Петрова
 1. Review - prof. Julia Dobreva, PhD
 2. Review - assoc. prof. Evgeni Evgeniev, DSc
 3. Review - prof. Nikolay Sterev, PhD
 4. Standpoint - assoc.prof. Stanislav Dimitrov, PhD
 5. Standpoint prof. Dr. Nadia Mironova, PhD
 6. Standpoint - assoc. prof. Olimpiya Vedar
 7. Standpoint - prof. Mariana Petrova, PhD

Кандидат доц. д-р Станислав Димитров

Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "професор" по научното направление 3.8. Икономика: "Капиталови пенсии и финансов мениджмънт", обнародван в "Държавен вестник", бр. 22 от 18.03.2022г., с единствен кандидат доц. д-р Станислав Димитров

 1. РЕЦЕНЗИЯ - доц.д-р Радостин Вазов
 2. РЕЦЕНЗИЯ - проф. д.ик.н. Виржиния Желязкова
 3. РЕЦЕНЗИЯ -проф.д-р Мариана Петрова
 4. СТАНОВИЩЕ - доц.д-р Георги Маринов
 5. СТАНОВИЩЕ - проф. д-р Асенов
 6. СТАНОВИЩЕ - проф. д-р Силвия Трифонова
 7. СТАНОВИЩЕ - проф. д-р Юлия Добрева
 1. REVIEW - assoc.prof. Radostin Vazov_PhD
 2. REVIEW  - prof. DSc Virginia Zhelyazkova
 3. REVIEW - prof. PhD Mariana Petrova
 4. STANDPOINT - assoc.prof.Georgi Marinov_PhD
 5. STANDPOINT - prof. Asenov_PhD
 6. STANDPOINT - prof. Silvia Trifonova_PhD
 7. STANDPOINT - prof. Julia Dobreva_PhD

Kандидат д-р Валентина Григорова.

Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "доцент" по научното направление 3.8. Икономика: "Парично обращение и парични системи (Развитие на паричните системи и монетосеченето)", обнародван в "Държавен вестник", бр. 95 от 16.11.2021г., с единствен кандидат д-р Валентина Григорова.

 1. Рецензия - проф. д-р Виржиния Желязкова           Review - prof. Virginia Zhleyzkova, DSc
 2. Рецензия - проф. д.н. Евгени Сачев                       Review - prof. Evgeni Sachev, DSc
 3. Становище - доц. д-р Станислав Димитров           Standpoint - assoc. prof. Stanislav Dimitrov
 4. Становище - проф. д.н. Иван Кабаков                    Standpoint- prof. Ivan Kabakov, DSc
 5. Становище - проф. д-р Емил Асенов                     Standpoint - prof. Emil Assenov, PhD
 6. Становище - проф. д-р Иля Прокопов                    Standpoint - prof. Prokopov, DSc
 7. Становище - проф. д-р Юлия Добрева                   Standpoint - prof. Julia Dobreva, PhD

Кандидат доц. д-р Юлия Добрева

Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "професор" по научното направление "Икономика (Институции и устойчиво развитие, поведенческа икономика)", обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 28 от 06.04.2021 г.) с единствен кандидат доц. д-р Юлия Добрева.

 1. Проф. д-р Евгени Станимиров - рецензия
 2. Проф. д-р Цветан Илиев - рецензия
 3. Проф. д-р Боян Дуранкев - рецензия
 4. Проф. д-р Силвия Трифонова - становище
 5. Проф. д-р Даниела Бобева - становище
 6. Доц. д.н. Красимир Тодоров - становище
 7. Доц. д-р Радостин Вазов - становище
 1. Prof. Evgeni Stanimirov, PhD - review
 2. Prof. Tsvetan Iliev, PhD - review
 3. Prof. Boyan Durankev, PhD - review
 4. Prof. Silvia Triffonova, PhD - standpoint
 5. Prof. Daniela Bobeva, PhD - standpoint
 6. Assoc. prof. D.Sc. Krassimir Todorov, PhD - standpoint
 7. Assoc. prof. Radostin Vazov, PhD - standpoint

Кандидат доц. д-р Любка Младенова Ценова

Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "професор" по научното направление "Право (Финансово и данъчно право)", обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 94 от 29.11.2019 г.) с единствен кандидат доц. д-р Любка Младенова Ценова.

 1. проф. д-р Сашо Пенов - рецензия                  prof. PhD Sasho Penov - peer review
 2. проф. д-р Ганета Минкова - рецензия            prof. PhD Ganeta Minkova - peer review
 3. проф. д-р Дарина Зиновиева - рецензия        prof. PhD Darina Zinovieva - peer review
 4. проф. д-р Димитър Костов - становище         prof. PhD Dimitar Kostov - opinion
 5. проф. д-р Бисер Славков - становище           porf. PhD Biser Slavkov - opinion
 6. проф. д-р Али Вейсел - становище                prof. PhD Ali Veysel - opinion
 7. доц. д-р Мария Казанджиева - становище    prof. PhD Maria Kazandzhieva - opinion

 

Кандидат доц. д-р Али Али Вейсел

Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "професор" по научното направление 3.8. Икономика (Счетоводство, одит и анализ), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 24 от 22.03.2019 г.) с единствен кандидат доц. д-р Али Али Вейсел.

 1. проф. д-р Снежана Башева - рецензия
 2. проф. д-р Емилия Миланова - рецензия
 3. проф. д-р Даниела Фесчиян - рецензия
 4. проф. д-р Огняна Стоичкова - становище
 5. проф. д-р Румяна Пожаревска - становище
 6. проф. д-р Любомир Стефанов - становище
 7. доц. д-р Катя Златарева - становище

 

Кандидат гл. ас. д-р Радостин Григориев Вазов.

Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "доцент" по научното направление 3.8. Икономика (Корпоративни финанси, предприемачество и финансово управление на застрахователни дружества), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 96 от 19.11.2018 г.) с единствен кандидат гл. ас. д-р Радостин Григориев Вазов.

Становище проф. д-р Снежана Башева

Становище проф. Стефан Минчев Вачков

Становище проф. дпн Сава Иванов Гроздев

Становище доц. д-р Силвия Трифонова

Становище проф. д-р Боян Любомиров Дуранкев

Рецензия проф.д-р Огняна Кирилова Стоичкова

Рецензия проф. д-р Румен Йорданов Брусарски

 

Кандидат доц. д-р Виржиния Иванова Желязкова.

Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "професор" по научното направление 3.8. "Икономика (Финансови аспекти на кръговата икономика и екологичния риск)", обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 68 от 17.08.2018 г.).

Рецензия д.ик.н. Методи Димитров Христов

Рецензия проф. д-р Снежана Башева

Рецензия проф. д-р Дарина Русчева Тодорова

Становище д-р Румен Йорданов Брусарски

Становище проф. д-р Евгени Петров Станимиров

Становище д-р Стоян Стоянов

Становище проф. д-р Радослав Минчев Габровски

 

Kандидат д-р Теодора Милчева Лазарова.

Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "доцент" по научното направление 3.7. "Администрация и управление (Управление на човешките ресурси и лидерство)", обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 30 от 03.04.2018 г.) с единствен кандидат д-р Теодора Милчева Лазарова.

Рецензия доц. д-р Даниела Николаева Илиева-Колева

Рецензия проф. д.ик.н. Йосиф Илиев

Становище доц. д-р Григорий Вазов

Становище доц. д-р Веселина Русинова

Становище доц. д-р Виржиния Иванова Желязкова

Становище проф. д-р Боян Любомиров Дуранкев

Становище проф. д.ик.н. Росица Рангелова

 

Кандидат: д-р Красимир Тодоров

Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "доцент" по научното направление 3.7. "Администрация и управление (Стратегическо управление и бизнес моделиране)", обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник бр. 103/28.12.2017 г.) с единствен кандидат д-р Красимир Тодоров Тодоров.

Рецензия доц. д-р Даниела Николаева Илиева-Колева

Рецензия проф. д.н. Борислав Борисов

Становище доц. д-р Ангел Стоянов Доралийски

Становище Доц. д-р Маню Тодоров Моравенов

Становище проф. д-р Боян Любомиров Дуранкев

Становище проф. д-р Радослав Минчев Габровски

Становище Проф. д.ик.н. Румен Младенов Георгиев

 

Кандидат: доц. д-р Григор Димитров

Резюмета на научните трудове на доц. д-р Григор Димитров по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "професор" по научното направление 3.8. Икономика (финансиране на осигурителните и здравните системи), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник бр. 103/28.12.2017 г., ). Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "професор" по научното направление 3.8. Икономика (финансиране на осигурителните и здравните системи), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник бр. 103/28.12.2017 г., )

Рецензия проф. д-р ик.н. Нено Павлов

Рецензия проф. д-р Тихомира Златарова

Рецензия проф. д-р Йордан Атанасов Христосков

Становище проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров

Становище доц. д-р Георги Николов

Становище проф. д-р Радослав Минчев Габровски

Становище проф. д-р Златица Георгиева Петрова