Правила и правилник

Правила и правилник

Правилник

Услугите на библиотеката могат да ползват студенти, преподаватели, служители, както и външни потребители. Необходима е регистрация за получаване на читателска карта, за която се изискват следните документи:

Читателската карта за студенти е със срок на валидност до дипломирането им, за служители до напускане на длъжността, която заемат във висшето училище. На външни потребители се издава еднодневна карта, като те нямат право да заемат библиотечни материали за дома.

Читателите могат да заемат за дома до три книги за срок от един месец с право на еднократно презаверяване. При неспазване на срока за връщане на библиотечен документ, читателят заплаща глоба за просрочения период съгласно утвърдената тарифа.

В случай, че читател загуби или повреди непоправимо библиотечен документ, трябва да го замени с идентичен в библиографско отношение документ или да заплати пазарната му цена в петкратен размер.

Ако читател повреди или открадне вещ или оборудване на библиотеката, дължи пълното им възстановяване.