Информация

Информация

Информация

Издателството на ВУЗФ е създадено през 2004 година. Неговата дейност е насочена към популяризиране на резултатите от научноизследователската работа във Висшето училище както сред научната общност, така и сред по-широк кръг потребители на научни продукти. Една от главните му задачи е осигуряването на учебния процес с необходимите учебници и учебни помагала.

 Издателската дейност обхваща подготовката и отпечатването на следните издания:

Годишник на ВУЗФ;

Бюлетин "Дискусионен форум";

Монографии, учебници, учебни помагала;

Открити лекции на гостуващи преподаватели, "кръгли маси";

Списания;

други печатни материали (сборници с доклади от студентски научни конференции, справочници, рекламни материали на Висшето училище и други).

 

Работата на Издателството се подпомага от Редакционна колегия, в чийто състав са включени едни от най-авторитетните имена в областта на финансите, счетоводството, застраховането и осигуряването:

Главен редактор: 

Зам. главен редактор:

Членове:

Директор на Издателството: