Преддипломен стаж

Преддипломен стаж

Преддипломният стаж

 Уважаеми колеги,

Преддипломният стаж е задължителна част от учебния план на специалностите в бакалавърската степен в редовната и дистанционната форма на обучение и не се заплаща.

Преддипломният стаж се провежда в края на последния семестър от обучението (осмия семестър), като времето за провеждането му се определя в графика на учебния процес за съответната учебна година. Ако сте преминали стаж в началото на четвърти курс също ще ви се приеме.

Стажът е задължителен за студенти обучаващи се в редовна и дистанционна форма.

Той е с продължителност един месец и се провежда в корпоративни структури, наричани по-нататък "институции", чиято дейност е свързана с изучаваните специалности във висшето училище.

Студентите, които работят в институции, чиято дейност е свързана с изучаваната специалност във висшето училище, могат да не провеждат преддипломен стаж.

Преддипломен стаж могат да не провеждат и студенти, осъществяващ и стаж или практика по европейски образователни програми, когато са с продължителност не по-малко от един месец, като те също трябва да изпълнят индивидуално задание, поставено им от съответния преподавател.

Необходими документи:

След приключване на стажа, студентите трябва да предоставят служебна бележка, от институцията, в която е преминат преддипломния си стаж. 

Студентите представят доклад за изпълнение на поставеното им задание и служебна бележка, удостоверяваща времето на провеждане на преддипломния стаж

Документите се представят в ЦКР до десет дни след приключването на стажа.

* Важно

Студентите обучаващи се и във втора специално не е необходимо да преминават стаж и за нея. Те ще трябва да ни предоставят служебна бележка само за основната си специалност.

За повече информация може да се свържете с: