Годишници

Годишници

Годишници

Годишник на ВУЗФ том XV 2023

 

Годишник на ВУЗФ том XIV 2022

 

 

Годишник на ВУЗФ том ХIII 2019

Включените в том ХIII на Годишника на ВУЗФ теми засягат широк кръг актуални проблеми на съвременната икономика.

Сред тях особено значими са "Институционални аспекти при реформирането и развитието на здравната система - проблеми, предизвикателства, решения" от проф. д-р Григор Димитров, "Фактори за устойчиво икономическо развитие на съвременните икономики" от доц. д-р Юлия Добрева, както и "Сравнение на спестяване в дългосрочни продукти в България - в контекста на общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване, PEPP" от доц. д-р Станислав Димитров.

В тома са включени и други особено актуални теми като съдебното данъчно право (от проф. д-р Любка Ценова), нова стратегическа йерархия, приложена в автомобилната индустрия (с автор доц. д.ик.н. Красимир Тодоров), емоционалната интелигентност в съвременните бизнес организации (от д-р Ясен Димитров), трансмисионни механизми за пренасяне на кризисни влияния върху българския капиталов пазар (ас. д-р Соня Георгиева) и бюджетно финансиране на спорта - състояние и перспективи (от д-р Кирил Борисов).

Годишник на ВУЗФ том ХII 2018

В своето съдържание настоящият том на Годишника на ВУЗФ включва поредица от важни и подлежащи на допълнителни дискусии проблеми.

Сред тях особено значими са "Финансовото бъдеще на Европейския съюз" от проф. д.ик.н. Методи Христов, "Стойност и структура на източниците на финансиране" от доц. д-р Яким Китанов, както и "Промяна на стандартния модел на инвестиране в имоти" от доц. д-р Маню Моравенов.

Засегнати са и други икономически теми, свързани със системите за управление на ресурсите на предприятията (с автори доц. д-р Наталия Футекова и проф. д-р Владимир Монов), контролингът в застрахователната дейност (доц. д-р Ирена Маркова), както и с проблема за интегрираното отчитане в контекста на европейската и националната нормативни уредби (гл. ас. Магдалена Кирова).

Годишник на ВУЗФ том ХI 2017

Една от най-значимите теми, включени в съдържанието на Годишника, е "Необходимостта от изследване на финансовата грамотност в България" - това е мащабно проучване, проведено от екип икономисти (доц. д-р Лена Русенова, Георги Бисерински, Лиляна Маринова и ас. д-р Милена Ковачевич). На основата на анкетен анализ се определят основните аспекти на проблема "финансова грамотност", с цел да бъдат изготвени подходящи препоръки за нейното повишаване в страната ни.

В тома са включени и други особено актуални проблеми: "Политики на ЕС за реформиране на здравните системи на страните-членки" от доц. д-р Григор Димитров, "Иновативни подходи при застраховането на рискове от климатичните промени" от доц. д-р Виржиния Желязкова, "Одитни процедури относно измамите във финансовото отчитане" от доц. д-р Али Вейсел, както и други проблеми, свързани с някои фундаментални схващания за стратегията (Красимир Тодоров) и приобщаването на малките и средни предприятия към корпоративната социална отговорност (Марина Стефанова).

Годишник на ВУЗФ том Х 2014

Включените в том Х на Годишника на ВУЗФ теми засягат широк кръг актуални проблеми на съвременната икономика. Откроява се темата за финансирането на туризма като важен фактор за повишаване на неговата привлекателност и конкурентоспособност на фона на европейския туристически пазар - разработена е от проф. д-р Огняна Стоичкова. Повишаването на ефективността на осигуряването за капиталова пенсия (с автор доц. д-р Станислав Димитров), индикатори за измерване на устойчивото развитие (от доц. д-р Юлия Добрева), менторството като процес (доц. д-р Даниела Илиева-Колева), управлението на банковите рискове (доц. д-р Яким Китанов) и ролята на фискалната политика за стимулиране на икономическия растеж в страните от ЕС (с автор д-р Теодора Динова) са сред останалите разработени в тома проблеми.

 

Годишник на ВУЗФ том ІХ 2013

Сред темите, включени в този том, са връзката на актюерските предположения със счетоводството, актуалните финансови практики и продукти, насочени към опазването на околната среда, някои аспекти на социалния одит, състоянието на здравната система в България, използването на контрола като инструмент за устойчиво развитие и капиталовите изисквания за кредитен риск. Автори с тома са доц. д-р Десислава Йосифова, доц. д-р Виржиния Желязкова, доц. д-р Мирослава Пейчева, доц. д-р Григор Димитров, д-р Бисер Райнов и Радка Андасарова.

 

Годишник на ВУЗФ том VІІІ 2012

Разгледаните проблеми в този том са свързани с държавното регулиране на икономиката, аспекти на организационната промяна, отчитането на нематериалните активи на предприятието, процесната организация в застрахователното дружество. Направен е и опит за нов философско-холистичен подход към кризите, разгледани са някои основни типове застрахователни измами, направен е и анализ на риска и доходността при инвестиране на активите на допълнителните пенсионни фондове.

Авторският екип включва имената на проф. д-р Огняна Стоичкова, проф. д-р Огнян Симеонов, проф. д-р Мая Ламбовска, проф. д-р Снежана Башева, доц. д-р Радослав Габровски, проф. д.ик.н. Велчо Стоянов, д-р Жельо Христозов, д-р Станислав Димитров и Валери Апостолов.

 

Том VII на Годишника за 2011

Тематичният кръг на научните разработки в този том на Годишника е доста широк: застъпени са някои акценти върху корпоративното ръководство на банките, математическото моделиране в икономиката, проблеми на осигуряването при безработица, теоретичните и приложни аспекти на одитните извадки. Авторският състав на студиите включва проф. д-р Стефан Вачков, проф. дпн Сава Гроздев, проф. д.ик.н. Нено Павлов, проф. д-р Йордан Христосков, д-р Али Вейсел.

 

Том VI на Годишника за 2010

В настоящия том на Годишника на ВУЗФ са публикувани студиите на авторите проф. д.ик.н. Марин Нейков, доц. д-р Георги Николов, доц. д-р Силвия Трифонова, д-р Евгени Евгениев, д-р Яким Китанов, д-р Илко Кръстителски и Йосиф Йосифов. Научните разработки са върху информационното осигуряване на управлението на застрахователните дружества, проблемите на държавния бюджет след прехода на България към пазарна икономика, състоянието на платежния баланс през периода 1989 - 2009 г., структурата и целите на някои глобални институции, екологичните ефекти и функционирането на пазарния механизъм, както и някои характеристики на здравноосигурителните системи от Бисмарков тип в страните от Западна Европа.

 

Том V на Годишника за 2009 г.

Сред авторите в том V на Годишника на ВУЗФ са доц. д-р Снежана Башева, доц. д-р Боян Илиев, доц. д-р Димитър Ненков, както и авторски колектив под ръководството на доц. д-р Андрей Захариев. Поместено е и академичното слово на Клаус Юнкер по повод присъждането му на академичното звание "Доктор хонорис кауза" на ВУЗФ. Тематичните акценти са върху концептуалните основи на счетоводството, аспекти от фирмените инвестиции в човешкия капитал, целите на застрахователното дружество, методите за оценка на цели предприятия и изводите от глобалната финансова криза.

 

Том ІV на Годишника за 2008 г.

В том ІV на Годишника на ВУЗФ (2008 г.) са поместени студии от доц. д-р Лалко Дулевски, доц. д-р Светослав Масларов (в съавторство с Ирена Николова), доц. д-р Иванка Петкова, доц. д-р Огнян Симеонов и хон. ас. Енчо Жеков. Темите, върху които е сложен акцентът в този том са свързани с теоретико-методологическите въпроси на трудовия пазар, с валутния риск и неговото управление в условия на финансова глобализация, с инструментите за прехвърляне на кредитен риск, а също така и с проблемите на контролинга и анализа на изменението на осигурителната основа.

 

Tом ІІІ на Годишника за 2007 г.

В том ІІІ на Годишника (2007 г.) са включени студии от проф. д-р Пенка Стефанова, доц. д-р Боян Дуранкев, доц. д-р Светослав Масларов, доц. д-р Румяна Нейкова и доц. д-р Надежда Николова. Разработките са посветени на рисковите експозиции на банките, финансовия маркетинг и устойчивото развитие, на реинженеринга в застраховането, както и на някои приложни аспекти на концепцията за различната времева стойност на парите.

 

Tом ІІ на Годишника за 2006 г.

В том ІІ на Годишника (2006 г.) са включени студии от доц. д-р Радослав Габровски, доц. д-р Виолета Краева, доц. д-р Огняна Стоичкова, д-р Николай Велков и д-р Десислава Стоилова. Акцентът на разработените теми е върху архитектурата на европейския застрахователен пазар, държавното регулиране на икономиката, новите информационни технологии, ориентирани към клиентите на банковия сектор, правната уредба на чуждестранните инвестиции в банковия сектор и дълговото финансиране на общинските бюджети в България.

 

Tом І на Годишника за 2005 г.

В том І на Годишника на ВУЗФ, (2005 г.) са включени студии от проф. д.ик.н. Михаил Динев, проф. д.ик.н. Методи Христов, доц. д-р Боян Илиев, доц. д-р Лена Русенова и доц. д-р Йордан Христосков. Темите, разработени в този том, са свързани с проблемите на теорията и практиката на финансовия одит, паричната същност на финансите, кредити, застраховането и социалното осигуряване, управлението на риска в застрахователното дружество, банковото кредитиране и реформите на пенсионната система на България.