Академичен съвет

Академичен съвет

Академичен съвет на Висшето училище по застраховане и финанси

1. проф. д.ю.н. Борис Велчев - председател на АС

2. проф. д-р Юлия Добрева

3. проф. д.ик.н. Виржиния Желязкова

4. проф. д-р Даниела Бобева

5. проф. д-р Али Вейсел

6. проф. д-р Емилия Миланова

7. проф. д.ик.н. Игор Бритченко

8. проф. д-р Григор Димитров

9. доц. д-р Григорий Вазов

10. доц. д.ик.н. Евгени Евгениев

11. проф. д.ик.н. Красимир Тодоров

12. доц. д-р Радостин Вазов

13. проф. д-р Станислав Димитров

14. доц. д-р Даниела Илиева

15. доц. д-р Маню Моравенов

16. доц. д-р Теодора Лазарова

17. доц. д-р Жельо Христозов

18. доц. д-р Наталия Футекова

19. ас. д-р Виктория Гацова

20. ас. д-р Христина Атанасова

21. ас. д-р Радостина Димитрова

22. ас. Никола Димитров

23. Марияна Баждарова

24. Мирена Шилева

25. Михаела Георгиева

26. Ивайло Баръмов

27. Алекс Илиев