Мобилност на персонала

Мобилност на персонала

Преподавателска мобилност

Програма Еразъм+ подкрепя професионалното развитие на педагогическия и непедагогическия персонал на висшите училища като дава възможност за осъществяване на мобилност, която е два вида: с цел преподаване и с цел обучение.

За периода в чужбина могат да се съчетават периоди на обучение и периоди на преподаване.

За своята дейност персоналът получава финансова подкрепа за път и индивидуална подкрепа (издръжка)за времето на своя престой: