Представяне на програма "Еразъм+"

Представяне на програма "Еразъм+"

Програма "Еразъм+"

Какво представлява програма Еразъм+?

Еразъм + е програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Целта на програмата "Еразъм+" е да допринесе към стратегията "Европа 2020" за растеж, работни места, социално равенство и приобщаване, както и към целите на стратегическата рамка на ЕС в областта на образованието и обучението "Образование и обучение 2020". Основни цели на програмата са:

За постигането на своите цели, програмата включва следните ключови дейности:

В края на 2007 г. Висшето училище по застраховане и финанси получи първата си разширената Университетска харта "Еразъм", която дава право на участие в централизираните и децентрализираните дейности на Европейската програма за висше образование "Еразъм". От тогава до сега Висшето училище по застраховане и финанси е активен участник в Ключова дейност 1: Образователната мобилност на граждани, както и в Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на практики, като водеща организация и партньор в международни проекти.