Представяне на програма "Еразъм+"

Представяне на програма "Еразъм+"

Програма "Еразъм+"

В края на 2007 г. Висшето училище по застраховане и финанси получи разширената Университетска харта "Еразъм", която дава право на участие в централизираните и децентрализираните дейности на Европейската програма за висше образование "Еразъм". "Еразъм" хартата открива реални възможности за осъществяване на студентска, преподавателска и непреподавателска мобилност в страните-членки на ЕС, Норвегия, Исландия,Хърватска, Лихтенщайн и Турция, стартирайки от академичната 2008/2009 година. Студентската мобилност включва дейностите

"Студентска мобилност с цел обучение" (СМО) и "Студентска мобилност с цел практика" (СМП), а мобилността на преподавателския и непреподавателски състав включва дейностите "Преподавателска мобилност с цел преподаване" (ПМП) и "Мобилност на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение" (МПНСО). Мобилността се осъществява на базата на сключени двустранни споразумения/договори между ВУЗФ и други университети или организации от посочените по-горе страни.

В края на 2009 г. студенти на ВУЗФ реализираха първите за университета мобилности с цел обучение. През 2010 г. ВУЗФ покани за гост-лектори преподаватели от Полша и Турция, които поставиха началото на входящата преподавателска мобилност в университета.

Следете сайта за обновяване на информацията за студентски мобилности през новата академична 2019/2020 г.