Магистър

Магистър

Обучението в магистърска степен във ВУЗФ се осъществява в насока профилиране и задълбочаване на подготовката по завършената специалност в бакалавърската степен. Тя дава допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка на завършилите висше образование на образователно-квалификационните степени „специалист”, „професионален бакалавър”, „бакалавър” или „магистър” .

Програми

БМИМК

Бранд мениджмънт и интегрирани маркетингови комуникации

В партньорство с "Ogilvy" - НОВА

Дисциплини

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • Основи на бранд мениджмънта
 • Потребителско поведение и брандинг
 • Интегрирани маркетингови комуникации и брандинг
 • Връзки с обществеността
 • История и теория на рекламата
 • Маркетингови изследвания за рекламни решения
 • Рекламен дизайн
 • Дигитални маркетингови комуникации
 • Управление на рекламна кампания
 • Медия планиране
Научи повече
Е-търговия и еко система на логистични и доставни процеси

Е-търговия и екосистема на логистични и доставни процеси

НОВА

Дисциплини

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • Статистика за бизнеса и пазарите
 • Основни бизнес модели за продажба на стоки онлайн
 • Канали за продажба на стоки и услуги
 • Задължителни елементи при продажби онлaйн
 • Създаване на електронен магазин
 • Комуникация и следпродажбена политика
 • Supply Chain Network Design - изграждане на верига на доставки
 • Управление на взаимоотношения с доставчици на стоки
 • Управление на продукти от SCM гледна точка
 • Управление на взаимоотношения с доставчици на логистични услуги
Научи повече
ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ

Фасилити мениджмънт и управление на недвижимата собственост

НОВА

Дисциплини

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • Фасилити мениджмънт
 • Финансово планиране и бюджетиране
 • Добри практики за устойчиво управление на сгради
 • Дигитални иновации във Фасилити и Пропърти мениджмънта
 • Стратегическо развитие и бизнес планиране
 • Пропърти мениджмънт
 • Проектен и процесен мениджмънт и др.

 

Научи повече
БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ЧЕТВЪРТАТА ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ

Бизнес умения на бъдещето

НОВА

Дисциплини

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • "Решаване на комплексни и динамични проблеми в организацията
 • "Емоционална и социална интелигентност"
 • "Управление на човешки ресурси"
 • "Стратегическо развитие и бизнес моделиране"
 • "Лидерски модели и стратегии за гъвкавост и адаптивност в динамична икономическа среда"
 • "Преговори и управление на конфликтни ситуации" и др.
Научи повече
Финанси

Финанси

„Финанси“

Дисциплини

 СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • „Финансово планиране и бюджетиране“
 • „Управление на финансовия риск“
 • „Данъчно облагане и данъчна оптимизация“
 • „Управление на портфейл“
 • „Финансиране на иновациите“
 • „Финанси на недвижимите имоти
Научи повече
Счетоводство, контрол и корпоративен анализ

Счетоводство, контрол и корпоративен анализ

„Счетоводство, контрол и корпоративен анализ“

Дисциплини

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • „Стандартизация в счетоводството“
 • „Стандартизация в одита“
 • „Анализ на финансовите отчети“
 • „Счетоводно отчитане и контрол на проекти“
 • „Спецкурс по управленско счетоводство“
 • „Вътрешен контрол и управление на риска в корпорациите“
Научи повече
Финансов мениджмънт и маркетинг

Финансов мениджмънт и маркетинг

„Финансов мениджмънт и маркетинг“

Дисциплини

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • „Стратегическа корпоративна динамика“
 • „Финансово планиране и бюджетиране“
 • „Глобален и международен маркетинг“
 • „Бранд мениджмънт“
 • „Дигитални маркетингови комуникации“
 • „Финансиране на иновациите“
Научи повече
Управление на човешките ресурси и лидерско поведение

Управление на човешките ресурси и лидерско поведение

„Управление на човешките ресурси и лидерско поведение“

Дисциплини

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • „Управление на конфликти и бизнес медиация“
 • „Кариерно развитие“
 • „Бизнес комуникация и етика“
 • „Оценяване и атестация на персонала“
 • „Управление на проекти“
 • „Иновации и предприемачество“
Научи повече
Бизнес софтуер и ERP решения 

Бизнес софтуер и ERP решения 

„Бизнес софтуер и ERP платформи“

Дисциплини

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • „Системи за управление ресурсите на предприятието (ERP)“
 • „Управление на бизнес процеси“
 • „Системи за управление на връзките с клиенти“
 • „Бизнес интелиджънс системи“
 • „Финансови модули в ERP“
Научи повече
Пенсионно и здравно осигуряване

Пенсионно и здравно осигуряване

„Пенсионно и здравно осигуряване“

Дисциплини

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • „Управление на бизнес процесите в пенсионното осигуряване“
 • „Корпоративни и професионални пенсионни фондове“
 • „Управление на риска и паричните потоци в пенсионноосигурителната компания“
 • „Здравна система“
 • „Актюерски техники в пенсионното и здравното осигуряване“
Научи повече
Дигитален маркетинг и бизнес финанси

Дигитален маркетинг и бизнес финанси

„Дигитален маркетинг и бизнес финанси“

Дисциплини

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • Въведение в дигиталния маркетинг
 • Онлайн бизнес
 • Електронна търговия (Е-commerce)
 • Използване на социалните мрежи за бизнес
 • Измерване, анализ и оптимизация на онлайн бизнес
 • Управление на продажбите
 • Видео маркетинг и цифрова фотография
 •  Финансово отчитане и анализ на онлайн бизнес

 

Научи повече