Магистър

Магистър

Обучението в магистърска степен във ВУЗФ се осъществява в насока профилиране и задълбочаване на подготовката по завършената специалност в бакалавърската степен. Тя дава допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка на завършилите висше образование на образователно-квалификационните степени „специалист”, „професионален бакалавър”, „бакалавър” или „магистър” .

Програми

Финанси

Финанси

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Финансово планиране и бюджетиране
 • Управление на финансовия риск
 • Данъчно облагане и данъчна оптимизация
 • Управление на портфейл
 • Поведенчески финанси
 • Превенция на финансови измами и изпиране на пари
 • Финансиране на външнотърговските сделки
 • Анализ на финансовите отчети
Научи повече
Финансов мениджмънт на социалните и здравни системи<br/><div style="color:rgb(228,159,29);">(НОВА)</div>

Финансов мениджмънт на социалните и здравни системи
(НОВА)

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Организация и управление на здравната система
 • Финансов мениджмънт на социалните системи
 • Либерализация на осигурителния пазар
 • Социално осигуряване
 • Финансиране на здравните системи
 • Управление на качеството и контрол в здравната система
 • Реформиране на здравната система и здравното осигуряване
Научи повече
Застрахователен бизнес и риск мениджмънт

Застрахователен бизнес и риск мениджмънт

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Управление на бизнес процесите в застраховането
 • Рисково базирано управление на застрахователни портфейли
 • Актюерство
 • Анализ на застрахователната дейност
 • Управление на портфейл
 • Приложен застрахователно-регулаторен риск мениджмънт
 • Инвестиционна политика и капиталов мениджмънт на застрахователното дружество
 • Надзор в застраховането
Научи повече
ACCA MA

Счетоводство, одит и корпоративен анализ

Магистърската програма има международна акредитация от ACCA

Специализирани дисциплини

 • Въведение във финансовата отчетност
 • Стандартизация в счетоводството
 • Спецкурс по управленско счетоводство
 • Стандартизация в одита
 • Вътрешен контрол и управление на риска в корпорацията
 • Анализ на финансовите отчети
 • Данъчно облагане и данъчна оптимизация
 • Счетоводно отчитане и одит на проекти
Научи повече
Финансов мениджмънт и маркетинг

Финансов мениджмънт и маркетинг

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Стратегическа корпоративна динамика
 • Финансово планиране и бюджетиране
 • Превенция на финансови измами и изпиране на пари
 • Дигитален маркетинг и комуникации
 • Данъчно облагане и данъчна оптимизация
 • Поведенчески финанси
 • Финансиране на външнотърговските сделки
Научи повече
Бизнес софтуер и ERP решения 

Бизнес софтуер и ERP платформи
В партньорство с "ERP Academy"

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Системи за управление на ресурсите на предприятието
 • Системи за управление на бизнес процеси
 • Системи за управление на връзките с клиенти (CRM)
 • Бизнес интелигентни системи (BI)
 • Бизнес комуникации при IT проекти
 • Икономически аспекти на сигурността на информацията (GDPR)
 • Финансови аспекти на IT системите (FI)
Научи повече
Дигитален маркетинг и бизнес финанси

Дигитален маркетинг и онлайн анализ

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Въведение в дигиталния маркетинг
 • Онлайн бизнес
 • Използване на социалните мрежи за бизнес
 • Одит и оптимизация на онлайн бизнес
 • Управление на продажбите
 • Видео маркетинг и цифрова фотография
 • Финансово отчитане и анализ на онлайн бизнес
 • Връзки с обществеността

 

Научи повече
Банков мениджмънт и инвестиционна дейност

Банков мениджмънт и инвестиционна дейност
В партньорство с Fibank (Първа инвестиционна банка)

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Банкови продукти за физически лица
 • Бизнес и корпоративно кредитиране
 • Превенция на финансови измами и изпиране на пари
 • Алтернативни инвестиции
 • Събиране на заеми и управление на проблемни активи
 • Пазари и инвестиции в благородни метали
 • Картов бизнес и разплащания
 • Електронни борси
Научи повече
Иновации, предприемачество и финанси - в партньорство с Бизнес институт

Предприемачество, иновации и финанси

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Генериране на иновативни бизнес модели
 • Тестване на иновативни бизнес модели
 • Принципи и психология на предприемачеството
 • Финансов мениджмънт за предприемачи
 • Поведенчески финанси
 • Бизнес лидерство и изграждане на екипи

 

Научи повече
Управление на човешките ресурси и лидерско поведение

Управление на човешките ресурси и лидерско поведение

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Подбор на човешките ресурси
 • Бизнес лидерство и изграждане на екипи
 • Групова динамика при бизнеса
 • Организационно консултиране
 • Мениджмънт на бизнес процесите
 • Социален мениджмънт
Научи повече
Продажби, бизнес финанси и комуникация

Продажби, бизнес финанси и комуникации

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Потребителско поведение и брандинг
 • Поведенчески финанси
 • Бизнес лидерство и изграждане на екипи
 • Управление на продажбите
 • Дигитален маркетинг и комуникации
 • Стратегическа корпоративна динамика
 • Мениджмънт на бизнес процесите
Научи повече
Пенсионно и здравно осигуряване

Пенсионно и здравно осигуряване

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Управление на бизнес процесите в пенсионното осигуряване
 • Корпоративни и професионални пенсионни фондове
 • Управление на риска и паричните потоци в пенсионноосигурителната компания
 • Здравна система
 • Актюерски техники в пенсионното и здравното осигуряване
 • Управление на пенсионноосигурителната компания
 • Анализ в пенсионното и здравното осигуряване
 • Измами в пенсионното и здравното осигуряване
Научи повече