Дипломна защита

Дипломна защита

Дипломна защита

Уважаеми студенти, 

Право за приключване на обучението си в бакалавърската степен със защита на дипломна работа имат студентите със среден успех от семестриалните изпити до края на седмия семестър включително най-малко  "Добър (4)". 

Важни срокове:

 

СРОКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2023 г

За явяване на дипломна защита през месец февруари 2023 г. следва да спазвате следните срокове:

  1. Избор на научен ръководители тема. -до 28 октомври 2022 г.
  2. Предоставяне на първи работен вариант на дипломната работа донаучния ръководител - 06 януари 2023 г
  3. Предаванена финална дипломна работа и молба до ректора за допускане до 02 февруари 2023 г.( одобрение на имейл от научния, че дипломната работа е готова за предаване, адм.такса-300 лв)
  4. Получаване на рецензия до 16февруари 2023 г.
  5. Дипломна защита-22 февруари 2023 г.

Молбите и разработките се подават на имейл: diplomiraneMA@vuzf.bg

Моля студентите редовна и дистанционна форма на обучение да изпратят служебна бележка за изкаран стаж и доклад на г-жа Юлияна Георгиева-jgeorgieva@vuzf.bg

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

СРОКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ Юли 2023 г

За явяване на дипломна защита през месец юли 2023 г. следва да спазвате следните срокове:

  1. Избор на научен ръководители тема. -подаване на молба до катедратадо 17.03.2023 г.
  2. Предоставяне на първи работен вариант на дипломната работасамодо научния ръководител - 15.05.2023 г
  3. Предаване на финална дипломна работа-в електронен вариант на имейла и на хартиен носител във Фронт офиса ,молба до ректора за допусканедо ДЗ, одобрение на имейл от научния, че дипломната работа е готова за предаване, заплатена адм.такса-300 лв)- до 28.06.2023 г.
  4. Получаване на рецензия до 12.07.2023 г.
  5. Дипломна защита-19.07. 2023 г.

Молбите и разработките се подават на имейл: diplomiraneMA@vuzf.bg

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Важно:

В случай, че в годината на завършване сте пропуснали явяване на редовна (първата дата след края на последния Ви семестър) и поправителна сесия, при предаване на молбата за държавен изпит/ дипломна защита трябва да предоставите квитанция за заплатена административна такса за допускане в размер на 300 лв.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Какво трябва да знаем за изготвянето на дипломните работи

 

Заглавна страница на дипломна работа

Примери за цитиране, таблици и използвана литература 2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Молба образец за явяване на защита на дипломни работи

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Примерни теми за дипломни защити по катедри