Дипломна защита

Дипломна защита

Дипломна защита бакалавър

Уважаеми студенти, 

Право за приключване на обучението си в бакалавърската степен със защита на дипломна работа имат студентите със среден успех от семестриалните изпити до края на седмия семестър включително най-малко Мн. добър (5).

Защитата на дипломна работа се организира в рамките на три сесии, времето за които се определя в учебния план за специалността и формата на обучение. За явяването на защита на дипломна работа се подава молба от съответния студент до ректора.

Студентите се явяват на защита на дипломна работа на трета и следваща сесия с индивидуални протоколи, които се изготвят от дирекция "Учебна дейност" най-малко един ден преди датата на провеждане на защитата и след заплащане на определената такса.

Защитата на дипломната работа се провежда пред комисия, която включва най-малко трима хабилитирани преподаватели в съответната научна област. В нея могат да участват също така хабилитирани лица от други висши училища и специалисти от практиката.

Студентите, които са изпълнили всички задължения по учебния план, получават диплома за висше образование на образователно-квалификационната степен "бакалавър" по съответната специалност с професионална квалификация "икономист". Висшето училище издава към дипломата европейско дипломно приложениe.

Завършилите тази степен могат да продължат обучението си за придобиване на ОКС "магистър".

-------------------------------------------------------------------------------------------------

СРОКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2024 г.

За явяване на дипломна защита през месец Юли 2024 г. следва да спазвате следните срокове:

 1. Подаване на онлайн заявление за дипломна защита -в периода 19 февруари до 01 март 2024 г.
 2. Срок за получаване на обратна връзка с финалното разпределение на научните ръководители ( в таблица,качена на сайта) - до 12 март 2024 г.
 3. Свързване с научния ръководител, който е определен на всеки дипломант, прецизиране на темата с него и подаване на молба до Учебен отдел (e-mail: diplomiranema@vuzf.bg) с финалната формулировка на темата - до 26 март 2024 г.

По-надолу ще откриете бланките, които да използвате. Трябва да изберете коректната бланка в зависимост от съответната катедра, към която е разпределена Вашата специалност. В същия раздел е качен и списък на специалностите по катедри.

 1. Предоставяне на първи работен вариант на дипломната работа (изпраща се само до научния ръководител) -до 27 май 2024 г.

Важно! Дипломни работи, които са предадени след този срок, няма да се приемат. Студентът ще може да се яви на следващата възможна дата за дипломна защита.

    5. До 24 юни 2024 г. финално предаване на:

 1. Получаване на рецензии - след 12 юли 2024 г.
 2. Дипломна защита - 17 юли 2024 г.

 

Молбите и разработките се подават на имейл: diplomiraneMA@vuzf.bg

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Процедура за определяне научни ръководители на дипломанти

 

 

СРОКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2024 г.

Важно! Научните ръководители НЕ подлежат на промяна

За явяване на дипломна защита през месец октомври 2024 г. следва да спазвате следните срокове:

 1. Подаване на онлайн заявление за дипломна защита - в периода 08 април до 21 април 2024 г.
 2. Срок за получаване на обратна връзка с финалното разпределение на научните ръководители (в таблица, качена на сайта) - на 09 май 2024 г.
 3. Свързване с научния ръководител, който е определен на всеки дипломант, прецизиране на темата с него и подаване на молба до Учебен отдел (e-mail: diplomiranema@vuzf.bg) с финалната формулировка на темата - до 20 май 2024 г.

По-надолу ще откриете бланките, които да използвате. Трябва да изберете коректната бланка в зависимост от съответната катедра, към която е разпределена Вашата специалност. В същия раздел е качен и списък на специалностите по катедри.

 1. Предоставяне на първи работен вариант на дипломната работа (изпраща се само до научния ръководител) - до 31 юли 2024 г.

Важно! Дипломни работи, които са предадени след този срок, няма да се приемат. Студентът ще може да се яви на следващата възможна дата за дипломна защита.

 1. До 16 септември 2024 г. финално предаване на:
 1. Получаване на рецензии - до 04 октомври 2024 г.
 2. Дипломна защита - 10 октомври 2024 г.

 Молбите и разработките се подават на имейл: diplomiraneMA@vuzf.bg

Важно:

В случай, че в годината на завършване сте пропуснали явяване на редовна (първата дата след края на последния Ви семестър) и поправителна сесия, при предаване на молбата за държавен изпит/ дипломна защита трябва да предоставите квитанция за заплатена административна такса за допускане в размер на 300 лв.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Какво трябва да знаем за изготвянето на дипломните работи

Заглавна страница на дипломна работа

Примери за цитиране, таблици и използвана литература 2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Молба образец за явяване на защита на дипломни работи

------------------------------------------------------------------------------------------------------------