Дипломна защита

Дипломна защита

Дипломна защита бакалавър

Уважаеми студенти, 

Право за приключване на обучението си в бакалавърската степен със защита на дипломна работа имат студентите със среден успех от семестриалните изпити до края на седмия семестър включително най-малко  "Добър (4)". 

Важни срокове:

СРОКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ Юли 2023 г.

За явяване на дипломна защита през месец юли 2023 г. следва да спазвате следните срокове:

​1. Избор на научен ръководител и тема. -подаване на молба до катедрата до 17.03.2023 г.

​2. Предоставяне на първи работен вариант на дипломната работа само до научния ръководител - 15.05.2023 г

​3. Предаване на финална дипломна работа -в електронен вариант на имейла и на хартиен носител във Фронт офиса ,молба до ректора

за допускане до ДЗ, одобрение на имейл от научния, че дипломната работа е готова за предаване, заплатена адм.такса-300 лв)- до

28.06.2023 г.

​4. Получаване на рецензия до 12.07. 2023 г.

​5. Дипломна защита -19.07. 2023 г.​​

Молбите и разработките се подават на имейл: diplomiraneMA@vuzf.bg

-------------------------------------------------------------------------------------------------

СРОКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2023 г.

За явяване на дипломна защита през месец октомври 2023 г. следва да спазвате следните срокове:

1. Избор на научен ръководител и тема. - до 30 юни 2023 г. (изпращане на молба до катедрата и имейл от научния ръководител, че е одобрил темата и е съгласен да ви бъде ръководител)

2. Предоставяне на първи работен вариант на дипломната работа (изпраща се само до научния ръководител - до 01 септември 2023 г.

3. Предаване на финална дипломна работа до 21 септември 2023 г. ( молба до ректора за допускане до ДЗ; административна такса-300 лв.;одобрение от научния ръководител на имейл, че може да я предавате; дипломна работа на хартиен носител)

4. Получаване на резенции до 06 октомври 2023 г.

5. Дипломна защита -12 октомври 2023 г.​​

Молбите и разработките се подават на имейл: diplomiraneMA@vuzf.bg

Моля студентите редовна и дистанционна форма на обучение да изпратят служебна бележка за изкаран стаж и доклад на г-жа Юлияна Георгиева-jgeorgieva@vuzf.bg

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Важно:

В случай, че в годината на завършване сте пропуснали явяване на редовна (първата дата след края на последния Ви семестър) и поправителна сесия, при предаване на молбата за държавен изпит/ дипломна защита трябва да предоставите квитанция за заплатена административна такса за допускане в размер на 300 лв.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Какво трябва да знаем за изготвянето на дипломните работи

 

Заглавна страница на дипломна работа

Примери за цитиране, таблици и използвана литература 2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Молба образец за явяване на защита на дипломни работи

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Примерни теми за дипломни работи по катедри

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Избор на научен ръководител от щатните преподаватели