Дипломна защита

Дипломна защита

Дипломна защита бакалавър

Уважаеми студенти, 

Право за приключване на обучението си в бакалавърската степен със защита на дипломна работа имат студентите със среден успех от семестриалните изпити до края на седмия семестър включително най-малко Мн. добър (5).

Защитата на дипломна работа се организира в рамките на три сесии, времето за които се определя в учебния план за специалността и формата на обучение. За явяването на защита на дипломна работа се подава молба от съответния студент до ректора.

Студентите се явяват на защита на дипломна работа на трета и следваща сесия с индивидуални протоколи, които се изготвят от дирекция "Учебна дейност" най-малко един ден преди датата на провеждане на защитата и след заплащане на определената такса.

Защитата на дипломната работа се провежда пред комисия, която включва най-малко трима хабилитирани преподаватели в съответната научна област. В нея могат да участват също така хабилитирани лица от други висши училища и специалисти от практиката.

Студентите, които са изпълнили всички задължения по учебния план, получават диплома за висше образование на образователно-квалификационната степен "бакалавър" по съответната специалност с професионална квалификация "икономист". Висшето училище издава към дипломата европейско дипломно приложениe.

Завършилите тази степен могат да продължат обучението си за придобиване на ОКС "магистър".

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Процедура за определяне научни ръководители на дипломанти

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Важни срокове:

СРОКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2023 г.

За явяване на дипломна защита през месец октомври 2023 г. следва да спазвате следните срокове:

1. Избор на научен ръководител и тема. - до 30 юни 2023 г. (изпращане на молба до катедрата и имейл от научния ръководител, че е одобрил темата и е съгласен да ви бъде ръководител)

2. Предоставяне на първи работен вариант на дипломната работа (изпраща се само до научния ръководител - до 01 септември 2023 г.) Дипломни работи, предадени до научния ръководител, след този срок няма да се приемат. Студентът ще може да се яви на следващата възможна дата за дипломна защита. 

3. Предаване на финална дипломна работа до 26 септември 2023 г. ( молба до ректора за допускане до ДЗ; административна такса-300 лв.;одобрение от научния ръководител на имейл, че може да я предавате; дипломна работа на хартиен носител)

4. Получаване на резенции от 09 октомври 2023 г.

5. Дипломна защита -12 октомври 2023 г.​​

Молбите и разработките се подават на имейл: diplomiraneMA@vuzf.bg

Моля студентите редовна и дистанционна форма на обучение да изпратят служебна бележка за изкаран стаж и доклад на г-жа Юлияна Георгиева-jgeorgieva@vuzf.bg

...........

Дати за февруарски защити:

СРОКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2024 г.

За явяване на дипломна защита през месец февруари 2024 г. следва да спазвате следните срокове:

  1. Подаване на онлайн заявление за дипломна защита -в периода 04 - 15 септември 2023 г. - ТУК                 
  2. Срок за получаване на обратна връзка с финалното разпределение -в периода от 18 до 26 септември 2023 г.
  3. Свързване с научния ръководител, който е определен на всеки дипломант, прецизиране на темата с него и подаване на молба до ръководител катедра с финалната формулировка на темата -до 13 октомври 2023 г.
  4. Предоставяне на първи работен вариант на дипломната работа (изпраща се само до научния ръководител) -до 08 януари 2024 г. Дипломни работи, предадени до научния ръководител, след този срок няма да се приемат. Студентът ще може да се яви на следващата възможна дата за дипломна защита.
  5. До 02 февруари 2024 г. финално предаване на:
  1. Получаване на рецензии - след 16 февруари 2024 г.
  2. Дипломна защита - 21 февруари 2024 г.

Молбите и разработките се подават на имейл: diplomiraneMA@vuzf.bg

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Важно:

В случай, че в годината на завършване сте пропуснали явяване на редовна (първата дата след края на последния Ви семестър) и поправителна сесия, при предаване на молбата за държавен изпит/ дипломна защита трябва да предоставите квитанция за заплатена административна такса за допускане в размер на 300 лв.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Какво трябва да знаем за изготвянето на дипломните работи

Заглавна страница на дипломна работа

Примери за цитиране, таблици и използвана литература 2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Молба образец за явяване на защита на дипломни работи

------------------------------------------------------------------------------------------------------------