Държавен изпит

Държавен изпит

Държавният изпит

Държавният изпит се организира в рамките на три сесии, времето за които се определя в учебния план за специалността. Държавният изпит е писмен или комбиниран (писмен и устен) и се провежда от изпитна комисия, която включва най-малко трима хабилитирани преподаватели в съответната научна област. По изключение в изпитната комисия могат да се включат и нехабилитирани преподаватели с образователната и научна степен "доктор".

В комисията могат да участват като допълнителни членове и специалисти от практиката.

Съставът на изпитната комисия се предлага от ръководителя на Съвета на специалността и се утвърждава от ректора. Оценките от държавния изпит се вписват в студентските книжки и изпитните протоколи след приключване на изпита.

Студентите, които не са положили успешно държавния изпит на първата сесия, имат право да се явят на още две сесии по учебния план на специалността и формата на обучение. Студентите се дипломират по учебния план, по който са завършили семестриалното си обучение.

Студентите се дипломират след успешното полагане на всички семестриални изпити и изпълнение на другите изисквания, включени в учебния план за съответната специалност. На тази основа те получават диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационната степен "бакалавър" по съответната специалност от професионалното направление "Икономика".

 

ВАЖНО!

СРОКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2024 г.

1.Тези от вас, които успешно са положили всички изпити по учебен план е необходимо да подадат молба до ректора в Дирекция "Учебна дейност" на ВУЗФ до 19.01.2024 г.

Сканирани молби с положен подпис от Ваша страна ще се приемат на посочения имейл: diplomiraneBA@vuzf.bg

Моля студентите редовна и дистанционна форма на обучение да изпратят служебна бележка за изкаран стаж и доклад на г-жа Юлияна Георгиева-jgeorgieva@vuzf.bg

  1. Държавен изпит - 20.02.2024 г.

Преддипломен стаж

Преддипломният стаж е задължителна част от учебния план на специалностите в бакалавърска степен в редовната и дистанционната форма на обучение.

Необходими документи:

След приключване на стажа, студентите трябва да предоставят служебна бележка от институцията, в която е преминат преддипломния стаж и доклад за изпълнение на поставеното им задание.

* Важно

Студентите обучаващи се и във втора специално не е необходимо да преминават стаж и за нея. Те ще трябва да ни предоставят служебна бележка само за основната си специалност.

Студентите, които работят в институции, чиято дейност е свързана с изучаваната специалност.

...................

СРОКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2024 г

1.Тези от вас, които успешно са положили всички изпити по учебен план е необходимо да подадат молба до ректора в Дирекция "Учебна дейност" на ВУЗФ до 17 юни 2024 г.

Сканирани молби с положен подпис от Ваша страна ще се приемат на посочения имейл: diplomiraneBA@vuzf.bg 

Моля студентите редовна и дистанционна форма на обучение да изпратят служебна бележка за изкаран стаж и доклад на г-жа Юлияна Георгиева-jgeorgieva@vuzf.bg

  1. Държавен изпит - 16 юли 2024 г.

Преддипломен стаж

Преддипломният стаж е задължителна част от учебния план на специалностите в бакалавърска степен в редовната и дистанционната форма на обучение.

Необходими документи:

След приключване на стажа, студентите трябва да предоставят служебна бележка от институцията, в която е преминат преддипломния стаж и доклад за изпълнение на поставеното им задание.

* Важно

Студентите обучаващи се и във втора специално не е необходимо да преминават стаж и за нея. Те ще трябва да ни предоставят служебна бележка само за основната си специалност.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ВЪПРОСНИК ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ