Държавен изпит

Държавен изпит

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

     Студентите, които успешно са взели всички изпити по учебен план и нямат финансови задължения, имат право да се явят на държавен изпит. За тази цел трябва да подадат молба до ректора.

     Държавният изпит е писмен и се провежда от изпитна комисия, която включва най-малко трима хабилитирани преподаватели в съответната научна област. Съставът на изпитната комисия се предлага от декана на академичната програма и се утвърждава от ректора. В изпитната комисия могат да се включат и нехабилитирани преподаватели с образователната и научна степен "доктор", както и специалисти от практиката.

     След успешно полагане на държавния изпит студентите получават диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационната степен "бакалавър" по съответната специалност от професионалното направление 3.8. Икономика.

Завършилите бакалавърска степен могат да продължат обучението си за придобиване на ОКС "магистър".

–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СРОКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2024 г

  1. Тези от вас, които успешно са положили всички изпити по учебен план е необходимо да подадат молба до ректора в Дирекция "Учебна дейност" на    ВУЗФ до 17 юни 2024 г.

Платена административна такса в размер на 300 лв.

Сканирани молби с положен подпис от Ваша страна ще се приемат на посочения имейл: diplomiraneBA@vuzf.bg 

Моля студентите редовна и дистанционна форма на обучение да изпратят служебна бележка за изкаран стаж и доклад на г-жа Юлияна Георгиева-jgeorgieva@vuzf.bg

  1. Държавен изпит - 16 юли 2024 г.

Преддипломен стаж

Преддипломният стаж е задължителна част от учебния план на специалностите в бакалавърска степен в редовната и дистанционната форма на обучение.

Необходими документи:

След приключване на стажа, студентите трябва да предоставят служебна бележка от институцията, в която е преминат преддипломния стаж и доклад за изпълнение на поставеното им задание.

* Важно

Студентите обучаващи се и във втора специално не е необходимо да преминават стаж и за нея. Те ще трябва да ни предоставят служебна бележка само за основната си специалност.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

СРОКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2024 г

  1. Тези от Вас, които успешно са положили всички изпити по учебен план, е необходимо да подадат молба по образец до ректора в Дирекция "Учебна дейност" на ВУЗФ до 09 септември 2024 г. - (в сайта-студенти-бланки) 

Платена административна такса в размер на 300 лв

Сканирани молби с положен подпис от Ваша страна ще се приемат на посочения имейл: diplomiraneBA@vuzf.bg

Моля студентите в редовна и дистанционна форма на обучение да изпратят служебна бележка за изкаран стаж и доклад на г-жа Юлияна Георгиева - jgeorgieva@vuzf.bg

  1. Държавен изпит - 09 октомври 2024 г.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СРОКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2025 г.

  1. Тези от Вас, които успешно са положили всички изпити по учебен план, е необходимо:

Сканирани молби с положен подпис от Ваша страна ще се приемат на посочения имейл: diplomiraneBA@vuzf.bg

Важно! Студентите в редовна и дистанционна форма на обучение трябва да изпратят служебна бележка за изкаран стаж и доклад на г-жа Юлияна Георгиева - jgeorgieva@vuzf.bg

 2. Държавен изпит - 25 февруари 2025 г.

 

ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ

 Преддипломният стаж е задължителна част от учебния план на специалностите в бакалавърска степен в редовната и дистанционната форма на обучение.

 Необходими документи:

 След приключване на стажа, студентите трябва да предоставят служебна бележка от институцията, в която е преминат преддипломният стаж, и доклад за изпълнение на поставеното им задание.

 Важно! Студентите, обучаващи се във втора специалност, не е необходимо да преминават стаж и за нея. Те ще трябва да ни предоставят служебна бележка само за основната си специалност.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВЪПРОСНИК ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ