Държавен изпит

Държавен изпит

Държавният изпит

Държавният изпит се организира в рамките на три сесии, времето за които се определя в учебния план за специалността. Държавният изпит е писмен или комбиниран (писмен и устен) и се провежда от изпитна комисия, която включва най-малко трима хабилитирани преподаватели в съответната научна област. По изключение в изпитната комисия могат да се включат и нехабилитирани преподаватели с образователната и научна степен "доктор".

В комисията могат да участват като допълнителни членове и специалисти от практиката.

Съставът на изпитната комисия се предлага от ръководителя на Съвета на специалността и се утвърждава от ректора. Оценките от държавния изпит се вписват в студентските книжки и изпитните протоколи след приключване на изпита.

Студентите, които не са положили успешно държавния изпит на първата сесия, имат право да се явят на още две сесии по учебния план на специалността и формата на обучение. Студентите се дипломират по учебния план, по който са завършили семестриалното си обучение.

Студентите се дипломират след успешното полагане на всички семестриални изпити и изпълнение на другите изисквания, включени в учебния план за съответната специалност. На тази основа те получават диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационната степен "бакалавър" по съответната специалност от професионалното направление "Икономика".

 

ВАЖНО!

 

СРОКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2023 г.

1.Тези от вас, които успешно са положили всички изпити по учебен план и нямат финансови задължения е необходимо да подадат молба до ректора в Дирекция "Учебна дейност" на ВУЗФ до 12 септември 2023 г.

Сканирани молби с положен подпис от Ваша страна ще се приемат на посочения имейл: diplomiraneBA@vuzf.bg

2.Държавен изпит - 11 октомври 2023 г.

Моля студентите редовна и дистанционна форма на обучение да изпратят служебна бележка за изкаран стаж и доклад на г-жа Юлияна Георгиева-jgeorgieva@vuzf.bg

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ВЪПРОСНИК ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ