За нас

За нас

Висше училище по застраховане и финанси

Висшето училище по застраховане и финанси е частна образователна инстутуция.То е открито с решение на 39-то Народно събрание на Република България от 25.07.2002 г. и обучава студенти в бакалавърската и магистърската степен по специалности от професионалното направление "Икономика", както и докторанти по акредитирани докторантски програми. По част от специалностите в магистърската степен се осъществява съвместно или подкрепящо обучение на студенти с конкретни партньорски бизнес организации.

Висшето училище е получило четвърта институционална акредитация от Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване (НАОА) с Протокол № 11 от 11.06.2020 г. със срок от пет години и втора програмна акредитация на професионалното направление "Икономика" от Постоянната комисия по стопански науки и управление на НАОА с Протокол № 6 от 23.03.2016 г., със срок от шест години. Със същия протокол постоянната комисия е дала и програмна акредитация на две докторантски програми във висшето училище ("Финанси,застраховане и осигуряване" и "Счетоводство, контрол и анализ") за срок от пет години.

През 2017 г. ВУЗФ е получило и втора международна акредитация от BRITISH ACCREDITATION COUNCIL (Британския акредитационен съвет), който е член на Европейската асоциация за осигуряване на качеството на висшето образование ( ENQA), за максималния срок от четири години.

Мисията на ВУЗФ

Висшето училище се стреми да подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката и в други свързани с нея области и да развива икономическата и финансовата наука в съответствие с потребностите на съвременната практика. Академичната политика на висшето училище е насочена към прилагането на добрите образователни практики в Европа и света, като основната му цел е осигуряване на високо качество на обучението и успешна професионална реализация на студентите чрез поддържане на много добро сътрудничество с бизнеса. Около 90% от завършилите висшето училище започват работа по придобитата специалност в банки, застрахователни, осигурителни и търговски дружества. ВУЗФ предлага на студентите безплатни консултантски услуги, свързани с обучението по отделните специалности и с възможностите за професионално и личностно развитие.

ВУЗФ предлага обучение на високо равнище, съизмеримо с водещи университети от Европа и САЩ. Доказателство за това е осъществяването на тясно сътрудничество с редица чуждестранни университети по различни бакалавърски и магистърски програми, както и прилагането на иновативни и гъвкави форми и методи на обучение.

За високото качество на обучение на младите хора важен принос имат преподавателите във ВУЗФ, които са изтъкнати учени с богат педагогически и практически опит, настоящи и бивши ръководители на държавни институции.

ВУЗФ е разработило и прилага вътрешна система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международните стандарти по качеството и на стандартите и насоките за осигуряване на качеството в Европейското пространство за висше образование.

През последните години ВУЗФ се доказва като една от най-активните образователни институции в България. То се стреми да реагира изпреварващо на образователния и трудов пазар и да предлага специалности, които да отговарят на реалните потребности на бизнеса.