За нас

За нас

Висше училище по застраховане и финанси

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), София, е първото частно висше училище в България, специализирано в областта на бизнеса, икономиката, мениджмънта, маркетинга и предприемачеството. През 2023 г. ВУЗФ университетът се подрежда в топ 3 на най-добрите висши училища в България в направление "Икономика", според Рейтинговата система на висшите училища в България за 2023 г. ВУЗФ се нарежда и в Tоп 3 на най-добрите български университети с икономически специалности според сп. Forbes.

ВУЗФ притежава акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация в България и предлага обучение в бакалавърска, магистърска и докторска степен по акредитирани специалности, следвайки най-добрите европейски и световни образователни стандарти. Дипломата, издадена от ВУЗФ, е призната в Европейския съюз. Университетът притежава и акредитация от ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), Великобритания, за счетоводните си специалности. През 2023 г. ВУЗФ предлага и възможност за придобиване на двойна диплома от немския университет Coburg University of Applied Sciences and Arts.

През последните години ВУЗФ се доказа като една от най-проактивните образователни институции в България. Запазена марка на ВУЗФ е създаването на програми в партньорство с водещи компании и организации, отчитайки реалните потребности на бизнеса от добре подготвени кадри в различните сфери на икономиката. Това е и една от причините над 94% от студентите, които завършват университета, да се реализират успешно. Статистиката показва, че над 30% от тях заемат мениджърски или други ръководни позиции. Завършилите ВУЗФ са и сред най-високоплатените специалисти в България в направление "Икономика", със среден облагаем доход от 3301лв. по данни на НОИ за 2023 г.

Висшето училище по застраховане и финанси предлага обучение на високо равнище, съизмеримо с водещи университети от Европа и САЩ. Мисията му е да подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката и да развива икономическата наука в съответствие с потребностите на съвременната практика. През 2023 г. към екипа на ВУЗФ се присъедини и проф. Ричард Вернер, световно известен икономист и експерт.

ВУЗФ се доказва като една от най-активните образователни институции в България. То се стреми да реагира изпреварващо на образователния и трудов пазар и да предлага специалности, които да отговарят на реалните потребности на бизнеса.

..............................................

Висшето училище по застраховане и финанси е открито с решение на 39-то Народно събрание на Република България от 25.07.2002 г. и обучава студенти в бакалавърската и магистърската степен по специалности от професионалното направление "Икономика", както и докторанти по акредитирани докторантски програми. По част от специалностите в магистърската степен се осъществява съвместно или подкрепящо обучение на студенти с конкретни партньорски бизнес организации.

Висшето училище е получило четвърта институционална акредитация от Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване (НАОА) с Протокол № 11 от 11.06.2020 г. със срок от пет години и втора програмна акредитация на професионалното направление "Икономика" от Постоянната комисия по стопански науки и управление на НАОА с Протокол № 6 от 23.03.2016 г., със срок от шест години. Със същия протокол постоянната комисия е дала и програмна акредитация на две докторантски програми във висшето училище ("Финанси,застраховане и осигуряване" и "Счетоводство, контрол и анализ") за срок от пет години.

Мисията на ВУЗФ

Висшето училище се стреми да подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката и в други свързани с нея области и да развива икономическата и финансовата наука в съответствие с потребностите на съвременната практика. Академичната политика на висшето училище е насочена към прилагането на добрите образователни практики в Европа и света, като основната му цел е осигуряване на високо качество на обучението и успешна професионална реализация на студентите чрез поддържане на много добро сътрудничество с бизнеса. Около 90% от завършилите висшето училище започват работа по придобитата специалност в банки, застрахователни, осигурителни и търговски дружества. ВУЗФ предлага на студентите безплатни консултантски услуги, свързани с обучението по отделните специалности и с възможностите за професионално и личностно развитие.

ВУЗФ предлага обучение на високо равнище, съизмеримо с водещи университети от Европа и САЩ. Доказателство за това е осъществяването на тясно сътрудничество с редица чуждестранни университети по различни бакалавърски и магистърски програми, както и прилагането на иновативни и гъвкави форми и методи на обучение.

За високото качество на обучение на младите хора важен принос имат преподавателите във ВУЗФ, които са изтъкнати учени с богат педагогически и практически опит, настоящи и бивши ръководители на държавни институции.

ВУЗФ е разработило и прилага вътрешна система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международните стандарти по качеството и на стандартите и насоките за осигуряване на качеството в Европейското пространство за висше образование.

.........................................

 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 

2018, 2019, 2020, 2021, 2022