Еразъм+

Еразъм+

Изявление за "Еразъм+" политика

 

 

Стратегия, цели и приоритети на ВУЗФ във връзка с дейностите по Програма "Еразъм+" и всички други дейности в контекста на Програмата за учение през целия живот 2014-2020 г.

Висшето училище по Застраховане и финанси (ВУЗФ) приема и подкрепя политиката на ЕС в сферата на висшето образование и признава значението на висшето образование за икономическото и социално развитие. Една от основните ни цели е установяването и развиването на академични партньорства на национално и европейско ниво, комбинирано с участие в многостранни проекти в партньорство с европейски и международни институции на висшето образование. Училището е надежден партньор за академично сътрудничество в рамките на Болонския процес и европейското университетско пространство. В тази връзка ВУЗФ участва в проекта "Национален екип на Болонските поддръжници" насочен към популяризирането на Болонския процес и постиженията му в България, подкрепа на институциите на българското висше образование в прилагането на реформите от Болоня и повишаване на качеството на българското висше образование.

Мисията на ВУЗФ е да осигурява образование с високо качество и да подготвя добре обучени професионалисти, посрещащи нуждите на националния и европейски трудов пазар. Вярваме, че сътрудничеството с други европейски университети чрез съвместно участие в образователните програми на ЕС ще ни помогне в реализирането на нашата мисия, повишаване на качеството на образованието и подобряване на нашето управление и администриране.

ВУЗФ би желал да участва във всички дейности по Програма "Еразъм+": студентска мобилност и практики, мобилност на преподавателския и непреподавателски състав, интензивни "Еразъм+" програми, многостранни проекти и тематични мрежи.

Специфични дейности за визуализация на дейностите по Програма Еразъм+ и дейности за разгласяване на Еразъм Харта за Висше образование

За популяризиране на дейностите по Програма "Еразъм+" ще бъдат организирани периодични информационни кампании, насочени към студенти и преподавателски и непреподавателски персонал.

Информация за програмата, за приключилите и предстоящи събития ще бъде публикувана на уеб страницата на ВУЗФ. Копие от това изявление и Еразъм Харта за Висше образование също ще бъдат публикувани на сайта.

Мерки и процедури във ВУЗФ, свързани с целите за недискриминация

ВУЗФ действа в съответствие с принципите за предотвратяване на дискриминацията, заложени в Програмата за учене през целия живот. На всеки студент преподавател и служител във ВУЗФ са предоставени равни възможности без значение на неговата/нейната възраст, пол, религиозна или етническа принадлежност.

Ръководството на училището е взело мерки за обезпечаване на интеграция на хора и служители с увреждания. Изградени са специална платформа и асансьор за достъп на инвалиди на входа и в самата сграда на ВУЗФ. Училищните тоалетни са адаптирани за хора с физически увреждания. В правилника за прием на студенти на ВУЗФ е записано, че хората с увреждания са освободени от такси за кандидатстване. Тези и други мерки улесняват достъпа на хората с увреждания до образование и обучение.

Специфични мерки гарантиращи качеството на дейностите по академичната мобилност:

  1. ВУЗФ е напълно въвело Националната система за трансфер на кредити, съответстваща на Европейската система за трансфер на кредити (ECTS).
  2. Информацията за учебната програма е актуална и публикувана на сайта на училището.
  3. Информационният ECTS пакет също ще бъде попълнен и качен на сайта на ВУЗФ. Освен информация за учебната програма той ще съдържа полезна информация за България, София, културните и национални особености и др.
  4. Училището отговаря на международните стандарти за качество и е сертифицирано по стандарта ISO 9001:2015.
  5. ВУЗФ разполага със собствена пететажна сграда, напълно оборудвана със съвременни технически средства, компютърни лаборатории и библиотечен комплекс. Училищната администрация ще съдейства на приходящите студенти при организирането на тяхното настаняване.
  6. Училищната администрация, отговаряща за организацията на студентската мобилност, ще оказва помощ на пристигащите студенти и за записване в езиков курс по Програма "Еразъм+" както и в преодоляване на първоначалния езиков и културен шок. Студентския съвет към ВУЗФ ще помогне в проектирането на специална програма за ориентиране на пристигащите студенти, която да им помогне да се адаптират към условията на живот в новите за тях среда и култура.
  7. Училищната администрация, отговаряща за студентската мобилност ще оказва помощ и на изходящите студенти. На желаещите да участват в програмата ще бъде оказано съдействие при подготовката на техния договор за обучение, уреждането на пътуването и прочие.
  8. При необходимост ще бъдат организирани подготвителни и опреснителни езикови курсове за изходящите студенти.
  9. На академичния и неакадемичен персонал на ВУЗФ също ще бъде оказвано съдействие при признаване на времето прекарано в чужбина като част от академичната кариера.

Специфични мерки свързани с гарантиране на високото качество на студентските практики

Партньори на Висшето училище по застраховане и финанси са много банкови, застрахователни и социално-осигурителни компании в България. ВУЗФ е подписало двустранни споразумения с тях за сътрудничество в сферата на студентските стипендии, стажове и практически обучения.

Повечето български финансови институции са част от международни консорциуми и холдингови структури. Изготвени са двустранни споразумения с Български банкови и застрахователни компании в областта на студентските практики по програма "Еразъм+" Във връзка с това ще разчитаме на помощта от нашите партньори в намирането на надеждни европейски организации и компании, които да гарантират високото качество на студентските практики.

Освен това, във ВУЗФ е изграден Център за кариерно развитие, който ще осигурява информация и консултации свързани с кариерното планиране и намирането на работа за студентите на ВУЗФ. Центърът ще играе водеща роля в организиране на студентските практики по Програмата, изразяваща се в следното:

 

 

Представяне на програма "Еразъм+"

Харта "Еразъм"+

Партньори на ВУЗФ по Програма "ЕРАЗЪМ"- предстой актуализация

Студентска мобилност с цел обучение

Критерии за селекция на студенти за участие в международна Еразъм мобилност

Преподавателска мобилност с цел преподаване