Еразъм+

Еразъм+

Политика по програма "Еразъм+"                                (2021 - 2027)

 

I. Стратегия и цели на ВУЗФ във връзка с участието в дейностите по Еразъм+ и принос за модернизацията на институцията и за целта за изграждането на Европейско образователно пространство.

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) изцяло приема и подкрепя политиката на Европейския съюз за модернизация и интернационализация на висшето образование, като по този начин допринася за постигането на целите на Европейското образователно пространство, заложени в съобщението "Укрепване на европейската идентичност чрез образование и култура", публикувано едновременно със срещата на европейските лидери в Гьотеборг на 17 ноември 2017, като също така подкрепя и Университетската харта Еразъм, като по този начин признава значението на висшето образование за икономическото и социалното развитие.

Мисията на ВУЗФ е да осигури висококачествено образование и да подготви добре обучени специалисти, които да отговарят на нуждите на националния и европейския пазар на труда. Вярваме, че работейки с други европейски университети чрез съвместно участие в образователни програми, финансирани от Европейския съюз, ще успеем да изпълним своята мисия, да подобрим качеството на образованието, както и управлението и администрацията.

ВУЗФ има ясна стратегия за модернизация и интернационализация, която е част от институционалната му стратегия за развитие. Някои от основните цели, заложени в стратегията са:

Цялата стратегия за целите и приоритети на ВУЗФ във връзка с дейностите по програма "Еразъм+" може да бъде прочетена ТУК

II.Специфични дейности за представяне на програма "Еразъм+" и на Харта за висше образование "Еразъм"

За популяризиране на дейностите по програма "Еразъм+" ще бъдат организирани периодични информационни кампании, насочени към студентите, преподавателския и административен състав. Информация за програмата, за приключилите и предстоящи събития, ще бъде публикувана на уеб страницата на ВУЗФ. Копие от настоящия документ Политика по програма Еразъм+ и Харта за висше образование "Еразъм" сa публикувани на сайта.

III. Мерки и процедури, свързани с принципа на недискриминация

ВУЗФ се придържа към прилагане на принципите за равни права, заложени в Програмата за учене през целия живот. Всеки студент, преподавател и служител във ВУЗФ има равни възможности, без разлика на възраст, пол, религиозна или етническа принадлежност.

Ръководството на висшето училище е предприело мерки за обезпечаване на интеграцията на лица с увреждания. Изградени са специална платформа и асансьор за достъп на инвалиди до сградата на ВУЗФ. Училищните тоалетни са адаптирани за хора с физически увреждания. Според Наредбите за приемане на студенти в бакалавърската и магистърската степен във ВУЗФ, лицата с увреждания се освобождават от такси за кандидатстване. Тези и други мерки улесняват достъпа на хората със специални потребности до образование и обучение.

IV. Специфични мерки, гарантиращи качеството на академичната мобилност:

  1. ВУЗФ изцяло е въвело Националната система за трансфер на кредити, съответстваща на Европейската система за трансфер на кредити (ECTS).
  2. Информацията за учебните програми е актуална и се публикува на официалния сайт на висшето училище.
  3. "Еразъм+ информационен пакет" също ще бъде попълнен и публикуван на сайта на ВУЗФ. Освен информация за учебните програми, той съдържа и полезна информация за България, за София, както и за културните и национални особености на страната.
  4. ВУЗФ отговаря на международните стандарти за качество и е сертифицирано по стандарта ISO 9001:2015.
  5. ВУЗФ разполага със собствена пететажна сграда, оборудвана със съвременна техника, компютърни лаборатории и библиотека. Училищната администрация ще съдейства на пристигащите студенти при организирането на тяхното настаняване.
  6. Администрацията на ВУЗФ, отговаряща за организацията на студентската мобилност, ще оказва помощ на студентите при записването им в езиков курс по програма "Еразъм+", както и в периода на преодоляване на техния първоначален езиков и културен шок. Студентският съвет към ВУЗФ ще помогне в изготвянето на специална програма за ориентиране на пристигащите студенти, която да ги улесни в адаптацията към новите за тях среда и култура.
  7. Администрацията на ВУЗФ, отговаряща за студентската мобилност, ще оказва помощ и на заминаващите студенти. На желаещите да участват в програмата ще бъде оказано съдействие при подготовката на техния договор за обучение, уреждането на пътуването и всички останали детайли по пребиваването им.
  8. При необходимост ще бъдат организирани подготвителни и опреснителни езикови курсове на заминаващите студенти.
  9. На академичния и административен състав на ВУЗФ също ще бъде оказвано съдействие за признаване на времето, прекарано в чужбина, като част от академична дейност.

V. Специфични мерки, свързани с гарантиране на високото качество на студентските практики

Партньори на Висшето училище по застраховане и финанси са много банкови, застрахователни и социалноосигурителни компании в България. ВУЗФ е подписало двустранни споразумения с тях за сътрудничество при определяне на студентските стипендии, стажовете и практическите обучения.

Повечето български финансови институции са част от международни консорциуми и холдингови структури. Изготвени са двустранни споразумения с български банкови и застрахователни компании в областта на студентските практики по програма "Еразъм+". ВУЗФ разчита на съдействието на своите партньори в намирането на надеждни европейски организации и компании, които да гарантират високото качество на студентските практики.

ВУЗФ разполага и с Център за кариерно развитие, който осигурява информация и консултации, свързани с кариерното планиране и намирането на работа на студентите на ВУЗФ. Центърът играе водеща роля в организирането на студентските практики по Програмата, изразяваща се в следноте дейности:

 

ВАЖНО:

Политика по програма "Еразъм+"

Представяне на програма "Еразъм+"

Харта "Еразъм"+

Партньори на ВУЗФ по Програма "ЕРАЗЪМ"- предстой актуализация

Студентска мобилност с цел обучение

Критерии за селекция на студенти за участие в международна Еразъм мобилност

Преподавателска мобилност с цел преподаване