Конкурси

Конкурси

Конкурси

Висшето училище по застраховане и финанси - София (ВУЗФ) обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор по научното направление Право (Финансово и данъчно право) - един, със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник".

Справки и документи: ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла № 1, тел. 02/ 4015824.

ДВ, бр. 94/29.11.2019 г.

 

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) - София обявява конкурс за прием на докторанти в редовна форма на обучение по акредитираните докторски програми от професионално направление 3. 8. Икономика:

 Срок за подаване на документите - два месеца от публикуване на обявата в "Държавен вестник". Справки и документи: ВУЗФ, София, ул. "Гусла" № 1, тел. 02 4015 819, 02 4015 824.

 Обявата е публикувана в ДВ, бр. 7/22.01.2019 г.

 

Висшето училище по застраховане и финанси - София (ВУЗФ) обявява конкурси за прием на докторанти в редовна форма на обучение за учебната 2017 - 2018 година по акредитираните докторски програми от професионално направление 3.8. Икономика.

Срок за подаване на документите - два месеца от публикуване на обявата в "Държавен вестник". Справки и документи: ВУЗФ, София, ул. "Гусла" № 1, тел. 02/ 4015819, 02/ 4015824

Обявата е публикувана в ДВ бр. 64/08.08.2017 г.

 

Висшето училище по застраховане и финанси - София (ВУЗФ) обявява конкурси за прием на докторанти в редовна и в задочна форма на обучение за учебната 2016 - 2017 година по акредитираните докторски програми от професионално направление 3.8. Икономика.

Срок за подаване на документите - три месеца от публикуване на обявата в "Държавен вестник". Справки и документи: ВУЗФ, София, ул. "Гусла" № 1, тел. 02 4015812, 02 4015813.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 70/09.09.2016 г.