За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

проф. д.н. Мариела Деливерска

НАУЧЕН СЕКРЕТАР Основи на правото Финансово право Трудово и осигурително право Данъчно право Introduction to Regulatory Compliance

Професор Мариела Деливерска е юрист, специалист в областта на административно право и административен процес. Експерт по въпроси свързани с нормотворчество и правоприлагане в сектор здравеопазване, защита правата на човека при достъп до медицинска помощ, реализиране на здравни услуги и дейности в сферата на здравеопазването.

Придобива юридическо образование в Юридическия факултет на Атинския национален университет "Каподистриас" и в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Притежава магистърска степен по специалност "Обществено здраве и здравен мениджмънт" от Медицински университет - София и специализации по "Публична администрация" и "Правораздаване".

Проф. Деливерска е "доктор по международно публично право и международни отношения". Специализирана квалификация в областта на защита правата на човека при достъп до медицинска помощ придобива в Австрия, в рамките на обучение в Open Medical Institute.

Професионалният юридически опит на проф. Деливерска в областта на защита правата на човека е свързан с Комисията за защита от дискриминация. Професионалната й квалификация в международно-правната дейност се свързва с Министерство на правосъдието, където заема експертни позиции в дирекция "Международно правно сътрудничество и европейски въпроси".

През 2013 г. заема позицията директор на дирекция "Наука" в Министерството на образованието и науката, където организира, координира и контролира специфични дейности в областта на науката, свързани с участието на държавата в процеса на вземане на решения и изпълнение на ангажиментите на страната, произтичащи от членството ѝ в Европейския съюз.

През 2014 г. е определена за национален координатор на Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020". Пряко е ангажирана с дейността по оценка на научноизследователската система. Ръководи разработването и предлагането за утвърждаване на стратегически проекти и инициативи в областта на научните изследвания и иновации.

В Медицински университет - София, проф. Деливерска преподава от 2010 г., първоначално като хоноруван преподавател в медицински колеж "Йорданка Филаретова", а от 2015 г. и като част от академичния състав на Факултета по обществено здраве, заемайки последователно длъжността "доцент" и "професор".

През 2016 г. придобива научната степен "доктор на науките".

През април 2017 г. е избрана за заместник-председател на Общото събрание на Факултета по обществено здраве към Медицинския университет - София. В периода 2017-2020 е ръководител на катедрата по "Право и етика в медицината" при Факултета по обществено здраве.

Автор е на научни монографии и на множество публикации в национални и международни научни издания. Участва като гост-лектор в научни форуми, обучителни семинари, симпозиуми и конгреси.

Проф. Деливерска е национален представител за България на Европейската асоциация по здравно законодателство (European Association of Health Law). Активен член е на престижни професионални организации, сред които: Световната асоциация по медицинско право (World Association of Medical Law), Международния форум на преподавателите по Биоетика към ЮНЕСКО, Българското научно дружество по обществено здраве, Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт.

Член е на редакционни колегии на престижни международни научни издания: сп. "Health Economics", специализирано издание на Frontiers в областта на общественото здраве; сп. "World Journal of Education" и сп. "Journal of Curriculum and Teaching", издавани от Sciedu Press; "Global Bioethics Enquiry" - издание на UNESCO Bioethics; сп. "International Journal of Public Health Medicine" и сп."Medical Law and Ethic Journal", издавани от International Association of Healthcare Professionals.

Владее писмено и говоримо английски и гръцки език.