Магистър

Магистър

Магистър

Студентите завършват обучението си в магистърска степен със защита на дипломна работа. Право на явяване на защита на дипломна работа имат студентите, които са положили успешно всички семестриални изпити за магистърската степен и са изпълнили другите задължения, предвидени в учебния план за специалността и формата на обучение.

Защитата на дипломна работа се организира в рамките на три сесии, времето за които се определя в учебния план за специалността и формата на обучение. За явяването на защита на дипломна работа се подава молба от съответния студент до ректора.

Студентите се явяват на защита на дипломна работа на трета и следваща сесия с индивидуални протоколи, които се изготвят от дирекция "Учебна дейност" най-малко един ден преди датата на провеждане на защитата и след заплащане на определената такса.

Защитата на дипломната работа се провежда пред комисия, която включва най-малко трима хабилитирани преподаватели в съответната научна област. В нея могат да участват също така хабилитирани лица от други висши училища и специалисти от практиката.

Студентите, които са изпълнили всички задължения по учебния план, получават диплома за висше образование на образователно-квалификационната степен "магистър" по съответната специалност с професионална квалификация "икономист". Висшето училище издава към дипломата европейско дипломно приложениe.

Завършилите тази степен могат да продължат обучението си за придобиване на образователната и научна степен "доктор" и да участват в различни форми на продължаващо обучение.


 

Процедура за определяне на научни ръководители на дипломанти

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Важни срокове: 

СРОКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2023 г

За явяване на дипломна защита през месец октомври 2023 г. следва да спазвате следните срокове:

1. Избор на научен ръководител и тема. - до 30 юни 2023 г. (изпращане на молба до катедрата и имейл от научния ръководител, че е одобрил темата и е съгласен да ви бъде ръководител)

2. Предоставяне на първи работен вариант на дипломната работа (изпраща се само до научния ръководител - до 01 септември 2023 г.) Дипломни работи, предадени до научния ръководител, след този срок няма да се приемат. Студентът ще може да се яви на следващата възможна дата за дипломна защита.      

3. Предаване на финална дипломна работа до 26 септември 2023 г. ( молба до ректора за допускане до ДЗ; административна такса-300 лв.;одобрение от научния ръководител на имейл, че може да я предавате; дипломна работа на хартиен носител)

4. Получаване на рецензии от 09 октомври 2023 г.

5. Дипломна защита -12 октомври 2023 г.​​

Молбите и разработките се подават на имейл: diplomiraneMA@vuzf.bg

..........

Дати за февруарски защити:

СРОКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2024 г.

За явяване на дипломна защита през месец февруари 2024 г. следва да спазвате следните срокове:

  1. Подаване на онлайн заявление за дипломна защита -в периода 04 - 15 септември 2023 г. -  ТУК 
  2. Срок за получаване на обратна връзка с финалното разпределение -в периода от 18 до 26 септември 2023 г.
  3. Свързване с научния ръководител, който е определен на всеки дипломант, прецизиране на темата с него и подаване на молба до ръководител катедра с финалната формулировка на темата -до 13 октомври 2023 г.
  4. Предоставяне на първи работен вариант на дипломната работа (изпраща се само до научния ръководител) -до 08 януари 2024 г. Дипломни работи, предадени до научния ръководител, след този срок няма да се приемат. Студентът ще може да се яви на следващата възможна дата за дипломна защита.
  5. До 02 февруари 2024 г. финално предаване на:
  1. Получаване на рецензии - след 16 февруари 2024 г.
  2. Дипломна защита - 21 февруари 2024 г.

Молбите и разработките се подават на имейл: diplomiraneMA@vuzf.bg

-------------------------------------------------------------------------------------------------

*Важно:

Уважаеми студенти, бихме искали да поясним, че таксата за явяване на дипломни защити действително е въведена от тази сесия на дипломирането, но същевременно отпада таксата за издаването на дипломите ви, каквато беше практиката досега.

Ръководството взе решение таксата да се заплаща преди явяването на дипломна защита предвид сериозната организация по процеса във връзка с дипломирането ви и спазването на всички срокове.

Таксата включва процеса по организиране и провеждане на дипломните защити, както и издаване на диплома за завършена магистърска степен с приложението към нея. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

Какво трябва да знаем за изготвянето на дипломните работи и за явяването на защита

Заглавна страница на дипломна работа

Примери за цитиране, таблици и използвана литература 2019


Молба образец за явяване на защита на дипломни работи