Магистър дипломиране

Магистър дипломиране

ДИПЛОМНА ЗАЩИТА ЗА СТУДЕНТИ В ОКС "МАГИСТЪР"

      Студентите завършват обучението си в магистърската степен със защита на дипломна работа. Право на явяване на защита на дипломна работа имат студентите, които успешно са взели всички изпити по учебен план и нямат финансови задължения.

      Защитата на дипломната работа се провежда пред комисия, която включва най-малко трима хабилитирани преподаватели в съответната научна област. Съставът на изпитната комисия се предлага от декана на академичната програма и се утвърждава от ректора. В изпитната комисия могат да се включат и нехабилитирани преподаватели с образователната и научна степен "доктор", както и специалисти от практиката.

      Студентите, които успешно са защитили дипломната си работа, получават диплома за висше образование на образователно-квалификационната степен "магистър" по съответната специалност от професионалното направление 3.8. Икономика.

      Завършилите тази степен могат да продължат обучението си за придобиване на образователната и научна степен "доктор" и да участват в различни форми на продължаващо обучение.

–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Процедура за определяне на научни ръководители на дипломанти

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СРОКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2024 г.

За явяване на дипломна защита през месец Юли 2024 г. следва да спазвате следните срокове:

 1. Подаване на онлайн заявление за дипломна защита -в периода 19 февруари до 01 март 2024 г.
 2. Срок за получаване на обратна връзка с финалното разпределение на научните ръководители ( в таблица,качена на сайта) - до 12 март 2024 г.
 3. Свързване с научния ръководител, който е определен на всеки дипломант, прецизиране на темата с него и подаване на молба до Учебен отдел (e-mail: diplomiranema@vuzf.bg) с финалната формулировка на темата - до 26 март 2024 г.

По-надолу ще откриете бланките, които да използвате. Трябва да изберете коректната бланка в зависимост от съответната катедра, към която е разпределена Вашата специалност. В същия раздел е качен и списък на специалностите по катедри.

    4. Предоставяне на първи работен вариант на дипломната работа (изпраща се само до научния ръководител) -до 27 май 2024 г.

Важно! Дипломни работи, които са предадени след този срок, няма да се приемат. Студентът ще може да се яви на следващата възможна дата за дипломна защита.

    5. До 24 юни 2024 г.финално предаване на:

 1. Получаване на рецензии - след 12 юли 2024 г.
 2. Дипломна защита- 17 юли 2024 г.

Молбите и разработките се подават на имейл: diplomiraneMA@vuzf.bg

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Научни ръководители на дипломанти

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СРОКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2024 г.

Важно! Научните ръководители НЕ подлежат на промяна

За явяване на дипломна защита през месец октомври 2024 г. следва да спазвате следните срокове:

 1. Подаване на онлайн заявление за дипломна защита - в периода 08 април до 21 април 2024 г.
 2. Срок за получаване на обратна връзка с финалното разпределение на научните ръководители (в таблица, качена на сайта) - на 09 май 2024 г.
 3. Свързване с научния ръководител, който е определен на всеки дипломант, прецизиране на темата с него и подаване на молба до Учебен отдел (e-mail: diplomiranema@vuzf.bg) с финалната формулировка на темата - до 20 май 2024 г.

По-надолу ще откриете бланките, които да използвате. Трябва да изберете коректната бланка в зависимост от съответната катедра, към която е разпределена Вашата специалност. В същия раздел е качен и списък на специалностите по катедри.

    4. Предоставяне на първи работен вариант на дипломната работа (изпраща се само до научния ръководител) - до 31 юли 2024 г.

Важно! Дипломни работи, които са предадени след този срок, няма да се приемат. Студентът ще може да се яви на следващата възможна дата за дипломна защита.

    5. До 16 септември 2024 г. финално предаване на:

 1. Получаване на рецензии - до 04 октомври 2024 г.
 2. Дипломна защита - 10 октомври 2024 г.

 

Молбите и разработките се подават на имейл: diplomiraneMA@vuzf.bg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

СРОКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2025 г.

 За явяване на дипломна защита през месец февруари 2025 г. трябва да спазвате следните срокове:

 1. Подаване на онлайн заявление за дипломна защита - в периода 16 - 29 септември 2024 г.
 2. Срок за получаване на обратна връзка с финалното разпределение на научните ръководители (в таблица, качена на сайта) - на 09 октомври 2024 г.

Важно! Научните ръководители НЕ подлежат на промяна.

 1. Свързване с научния ръководител, който е определен на всеки дипломант, прецизиране на темата с него и подаване на молба до Учебен отдел (e-mail: diplomiranema@vuzf.bg) с финалната формулировка на темата - до 21 октомври 2024 г.

По-надолу ще откриете бланките, които да използвате. Трябва да изберете коректната бланка в зависимост от съответната катедра, към която е разпределена Вашата специалност. В същия раздел е качен и списък на специалностите по катедри.

 1. Предоставяне на първи работен вариант на дипломната работа (изпраща се само до научния ръководител) - до 03 януари 2025 г.

Важно! Дипломни работи, които са предадени след този срок, няма да се приемат. Студентът ще може да се яви на следващата възможна дата за дипломна защита.

 1. До 03 февруари 2025 г.финално предаване на:
 1. Получаване на рецензии - до 21 февруари 2025 г.
 2. Дипломна защита - 26 февруари 2025 г.

Молбите и разработките се подават на имейл: diplomiraneMA@vuzf.bg

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

Какво трябва да знаем за изготвянето на дипломните работи и за явяването на защита

Заглавна страница на дипломна работа

Примери за цитиране, таблици и използвана литература 2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Молба образец за явяване на защита на дипломни работи

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------