Магистър

Магистър

Магистър

Студентите завършват обучението си в магистърска степен със защита на дипломна работа. Завършилите тази степен могат да продължат обучението си за придобиване на образователната и научна степен "доктор" и да участват в различни форми на продължаващо обучение.

Право на явяване на защита на дипломна работа имат студентите, които са положили успешно всички семестриални изпити за магистърската степен и са изпълнили другите задължения, предвидени в учебния план за специалността и формата на обучение.

Ръководителят на съвета на специалността определя научни ръководители на дипломантите и рецензенти на дипломните им работи.

Защитата на дипломна работа се организира в рамките на три сесии, времето за които се определя в учебния план за специалността и формата на обучение. За явяването на защита на дипломна работа се подава молба от съответния студент до ректора.

Студентите се явяват на защита на дипломна работа на трета и следваща сесия с индивидуални протоколи, които се изготвят от дирекция "Учебна дейност" най-малко един ден преди датата на провеждане на защитата и след заплащане на определената такса.

Защитата на дипломната работа се провежда пред комисия, която включва най-малко трима хабилитирани преподаватели в съответната научна област. В нея могат да участват също така хабилитирани лица от други висши училища и специалисти от практиката.

Студентите, които са изпълнили всички задължения по учебния план, получават диплома за висше образование на образователно-квалификационната степен "магистър" по съответната специалност с професионална квалификация "икономист". Висшето училище издава към дипломата европейско дипломно приложениe.

 

СРОКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ

Срокове за дипломни защити - юли 2019г.

Срокове за дипломни защити - октомври 2019 г.


ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

Дипломни работи семинар 2019 г.

25.02.19, 855 kb

Заглавна страница на дипломна работа

14.05.18, 249 kb

Примери за цитиране, таблици и използвана литература 2016

17.11.16, 564 kb

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

17.11.16, 336 kb


Молба образец за явяване на защита на дипломни работи

Списък на специалности по Катедри_Магистър

28.02.19, 65 kb

Молба за защита_Катедра Счетоводство и контрол_ магистър

29.05.18, 286 kb

Молба за защита_Катедра Финанси_магистър

29.05.18, 285 kb

Молба за защита_Катедра Застраховане и осигуряване_ магистър

29.05.18, 285 kb

Молба за защита_Катедра Маркетинг и мениджмънт_ магистър

29.05.18, 285 kb


ТЕМИ ЗА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

 

Темите не са задължителни, а примерни

Банков мениджмънт и инвестиционна дейност

13.02.19, 65 kb

Бизнес анализ и ERP решения

28.08.18, 161 kb

Управление на човешки ресурси и лидерско поведение.

08.02.18, 156 kb

Счетоводство и контрол

02.03.16, 157 kb

Пенсионно и здравно осигуряване

02.03.16, 210 kb

Застрахователно дело

02.03.16, 210 kb

Журналистика, продуцентство и финанси

24.02.16, 150 kb

Финанси

24.02.16, 172 kb

Финансов мениджмънт и маркетинг

23.02.16, 168 kb

Корпоративна социална отговорност

14.05.13, 57 kb

Одит и риск мениджмънт

14.05.13, 64 kb