Магистър дипломиране

Магистър дипломиране

Магистър

Студентите завършват обучението си в магистърска степен със защита на дипломна работа. Право на явяване на защита на дипломна работа имат студентите, които са положили успешно всички семестриални изпити за магистърската степен и са изпълнили другите задължения, предвидени в учебния план за специалността и формата на обучение.

Защитата на дипломна работа се организира в рамките на три сесии, времето за които се определя в учебния план за специалността и формата на обучение. За явяването на защита на дипломна работа се подава молба от съответния студент до ректора.

Студентите се явяват на защита на дипломна работа на трета и следваща сесия с индивидуални протоколи, които се изготвят от дирекция "Учебна дейност" най-малко един ден преди датата на провеждане на защитата и след заплащане на определената такса.

Защитата на дипломната работа се провежда пред комисия, която включва най-малко трима хабилитирани преподаватели в съответната научна област. В нея могат да участват също така хабилитирани лица от други висши училища и специалисти от практиката.

Студентите, които са изпълнили всички задължения по учебния план, получават диплома за висше образование на образователно-квалификационната степен "магистър" по съответната специалност с професионална квалификация "икономист". Висшето училище издава към дипломата европейско дипломно приложениe.

Завършилите тази степен могат да продължат обучението си за придобиване на образователната и научна степен "доктор" и да участват в различни форми на продължаващо обучение.


 

Процедура за определяне на научни ръководители на дипломанти

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

СРОКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2024 г.

За явяване на дипломна защита през месец Юли 2024 г. следва да спазвате следните срокове:

 1. Подаване на онлайн заявление за дипломна защита -в периода 19 февруари до 01 март 2024 г.
 2. Срок за получаване на обратна връзка с финалното разпределение на научните ръководители ( в таблица,качена на сайта) - до 12 март 2024 г.
 3. Свързване с научния ръководител, който е определен на всеки дипломант, прецизиране на темата с него и подаване на молба до ръководител катедра с финалната формулировка на темата -до 26 март 2024 г.
 4. Предоставяне на първи работен вариант на дипломната работа (изпраща се само до научния ръководител) -до 27 май 2024 г.

Важно! Дипломни работи, които са предадени след този срок, няма да се приемат. Студентът ще може да се яви на следващата възможна дата за дипломна защита.

 1. До 24 юни 2024 г. финално предаване на:
 1. Получаване на рецензии - след 12 юли 2024 г.
 2. Дипломна защита - 17 юли 2024 г.

Молбите и разработките се подават на имейл: diplomiraneMA@vuzf.bg

-------------------------------------------------------------------------------------------------

СРОКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2024 г.

За явяване на дипломна защита през месец октомври 2024 г. следва да спазвате следните срокове:

 1. Подаване на онлайн заявление за дипломна защита - в периода 08 април до 21 април 2024 г. - ТУК
 2. Срок за получаване на обратна връзка с финалното разпределение на научните ръководители (в таблица, качена на сайта) - на 09 май 2024 г.

Важно! Научните ръководители НЕ подлежат на промяна

 1. Свързване с научния ръководител, който е определен на всеки дипломант, прецизиране на темата с него и подаване на молба до ръководителя на съответната катедра с финалната формулировка на темата - до 20 май 2024 г.
 2. Предоставяне на първи работен вариант на дипломната работа (изпраща се само до научния ръководител) - до 31 юли 2024 г.

Важно! Дипломни работи, които са предадени след този срок, няма да се приемат. Студентът ще може да се яви на следващата възможна дата за дипломна защита.

 1. До 16 септември 2024 г. финално предаване на:
  • oкончателен вариант на дипломна работа в електронен и хартиен вариант, подвързана със спирала;
  • oдобрение от научен ръководител, че работата Ви е готова за предаване;
  • пълен доклад за проверка на плагиатство, който Ви е изпратен от научния ръководител;
  • молба до ректора за допускане до дипломна защита - (в сайта-студенти-бланки);
  • платена административна такса в размер на 300 лв.
 2. Получаване на рецензии - до 04 октомври 2024 г.
 3. Дипломна защита - 10 октомври 2024 г.

Молбите и разработките се подават на имейл: diplomiraneMA@vuzf.bg

 

*Важно:

Уважаеми студенти, бихме искали да поясним, че таксата за явяване на дипломни защити действително е въведена от тази сесия на дипломирането, но същевременно отпада таксата за издаването на дипломите ви, каквато беше практиката досега.

Ръководството взе решение таксата да се заплаща преди явяването на дипломна защита предвид сериозната организация по процеса във връзка с дипломирането ви и спазването на всички срокове.

Таксата включва процеса по организиране и провеждане на дипломните защити, както и издаване на диплома за завършена магистърска степен с приложението към нея. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

Какво трябва да знаем за изготвянето на дипломните работи и за явяването на защита

Заглавна страница на дипломна работа

Примери за цитиране, таблици и използвана литература 2019


Молба образец за явяване на защита на дипломни работи