Магистър

Магистър

Магистър

Студентите завършват обучението си в магистърска степен със защита на дипломна работа. Завършилите тази степен могат да продължат обучението си за придобиване на образователната и научна степен "доктор" и да участват в различни форми на продължаващо обучение.

Право на явяване на защита на дипломна работа имат студентите, които са положили успешно всички семестриални изпити за магистърската степен и са изпълнили другите задължения, предвидени в учебния план за специалността и формата на обучение.

Ръководителят на съвета на специалността определя научни ръководители на дипломантите и рецензенти на дипломните им работи.

Защитата на дипломна работа се организира в рамките на три сесии, времето за които се определя в учебния план за специалността и формата на обучение. За явяването на защита на дипломна работа се подава молба от съответния студент до ректора.

Студентите се явяват на защита на дипломна работа на трета и следваща сесия с индивидуални протоколи, които се изготвят от дирекция "Учебна дейност" най-малко един ден преди датата на провеждане на защитата и след заплащане на определената такса.

Защитата на дипломната работа се провежда пред комисия, която включва най-малко трима хабилитирани преподаватели в съответната научна област. В нея могат да участват също така хабилитирани лица от други висши училища и специалисти от практиката.

Студентите, които са изпълнили всички задължения по учебния план, получават диплома за висше образование на образователно-квалификационната степен "магистър" по съответната специалност с професионална квалификация "икономист". Висшето училище издава към дипломата европейско дипломно приложениe.


ВАЖНО!

СРОКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

За явяване на дипломна защита през месец февруари 2022 г. следва да спазвате следните срокове:

​1. Избор на научен ръководител до 19 ноември 2021 г.

​2. Предоставяне на първи работен вариант на дипломната работа до 7 януари 2022 г.

​3. Предаване на финална дипломна работа до 4 февруари 2022 г.

​4. Получаване на резенции до 18 февруари 2022 г.

​5. Дипломна защита - 23 февруари 2022 г.​​

-------------------------------------------------------------------------------------------------

СРОКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ

За явяване на дипломна защита през месец юли 2022 г. следва да спазвате следните срокове:

​1. Избор на научен ръководител до 31 март 2022 г.

​2. Предоставяне на първи работен вариант на дипломната работа до 15 май 2022 г.

​3. Предаване на финална дипломна работа до 30 юни 2022 г.

​4. Получаване на резенции до 15 юли 2022 г.

​5. Дипломна защита -20 юли 2022 г.​​

Молбите и разработките се подават на имейл: diplomiraneMA@vuzf.bg

-------------------------------------------------------------------------------------------------

*Важно:

Уважаеми студенти, бихме искали да поясним, че таксата за явяване на дипломни защити действително е въведена от тази сесия на дипломирането, но същевременно отпада таксата за издаването на дипломите ви, каквато беше практиката досега.

Ръководството взе решение таксата да се заплаща преди явяването на дипломна защита предвид сериозната организация по процеса във връзка с дипломирането ви и спазването на всички срокове.

Таксата включва процеса по организиране и провеждане на дипломните защити, както и издаване на диплома за завършена магистърска степен с приложението към нея. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

Какво трябва да знаем за изготвянето на дипломните работи и за явяването на защита

Заглавна страница на дипломна работа

Примери за цитиране, таблици и използвана литература 2019


Молба образец за явяване на защита на дипломни работи

Списък на специалности по Катедри - Магистър

Молба за защита - Катедра Счетоводство и одит - Mагистър

Молба за защита - Катедра Финанси - Mагистър

Молба за защита - Катедра Застраховане и осигуряване - Mагистър

Молба за защита - Катедра Маркетинг и мениджмънт - Mагистър


Примерни теми за дипломни работи

Mагистърска програма "Счетоводство, контрол и корпоративен анализ"