Конкурси за академични длъжности

Конкурси за академични длъжности

Конкурси за академични длъжности

 Висшето училище по застраховане и финанси - София (ВУЗФ), обявява конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" по научното направление "Икономика (Институции и устойчиво развитие, поведенческа икономика)", един, със срок 2 месеца от публикуване на обявата в "Държавен вестник". Справки и документи: ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла № 1, тел. 02/ 4015829.

ДВ бр. 28/06.04.2021г

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Висшето училище по застраховане и финанси - София (ВУЗФ) обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор по научното направление Право (Финансово и данъчно право) - един, със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник".

Справки и документи: ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла № 1, тел. 02/ 4015824.

ДВ, бр. 94/29.11.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Висшето училище по застраховане и финанси - София (ВУЗФ) обявява конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" по научното направление "Икономика (Счетоводство, одит и анализ) един, със срок 2 месеца от обнародване на обявата в "Държавен вестник". Справки и документи: ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла № 1, тел. 02/ 4015813.

ДВ, бр. 24/22.03.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) - София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научното направление "Икономика (Корпоративни финанси, предприемачество и финансово управление на застрахователни дружества)" - един, със срок 3 месеца от обнародването в "Държавен вестник".

Справки и документи: ВУЗФ, София, район "Овча купел", ул. Гусла № 1, тел. 02/4015806

ДВ, бр. 96/19.11.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) - София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор по научното направление Икономика (Финансови аспекти на кръговата икономика и екологичния риск) - един, със срок 2 месеца от обнародване на обявата в "Държавен вестник".

Справки и документи: ВУЗФ, София, кв. Овча купел, ул. Гусла No 1, тел. 02/4015819.

ДВ, бр.68/17.08.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) обявява конкурс за академичната длъжност доцент по научното направление 3.7 Администрация и управление (Управление на човешките ресурси и лидерство) - един, със срок 3 месеца от обнародването в "Държавен вестник".

Справки и документи: ВУЗФ, София, кв. Овча купел, ул. Гусла No 1, тел. 02/4015819.

ДВ, бр. 30/03.04.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) обявява конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по научното направление "Администрация и управление" (Стратегическо управление и бизнес моделиране) - един, със срок три месеца от публикуване на обявата в "Държавен вестник".

Справки и документи: ВУЗФ, София, кв. Овча купел, ул. Гусла No 1, тел. 02/4015819.

ДВ. бр.103 / 28.12.2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) обявява конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" по научното направление "Икономика" (Финансиране на осигурителните и здравните системи) - един, със срок два месеца от публикуване на обявата в "Държавен вестник".

Справки и документи: ВУЗФ, София, кв. Овча купел, ул. Гусла No 1, тел. 02/4015819.

ДВ. бр.103 / 28.12.2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Висшето училище по застраховане и финанси - София (ВУЗФ), обявява конкурси за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.7 Администрация и управление (управление на бизнес процеси и бизнес комуникации) - един; 3.8 Икономика (финансови пазари на недвижими имоти) - един; 3.8 Икономика (устойчиво развитие), всички със срок 3 месеца от обнародването в "Държавен вестник".Справки и документи - ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла 1, тел. 4015803, 4015813.

ДВ. бр. 80 / 16.10.2015

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Висшето училище по застраховане и финанси - София (ВУЗФ), обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.8 Икономика (бизнес информатика и комуникации) със срок 3 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Справки и документи - ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла 1, тел. 4015803, 4015813.

ДВ. бр. 63 / 18.08.2015

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Висшето училище по застраховане и финанси - София (ВУЗФ), обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.8 Икономика (здравно и пенсионно осигуряване) със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Справки и документи - ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла 1, тел. 4015803, 4015813.

ДВ. бр. 75 / 09.09.2014

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Висшето училище по застраховане и финанси - София (ВУЗФ), обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.8 Икономика (поведенчески финанси) със срок 3 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Справки и документи - във ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла 1, тел. 4015803, 4015813.

ДВ. бр. 55 / 04.07.2014

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Висшето училище по застраховане и финанси - София (ВУЗФ), обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.8 Икономика (счетоводство и одит) със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Справки и документи - ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла 1, тел. 4015803, 4015813.

ДВ. бр. 42 / 20.05.2014

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Висшето училище по застраховане и финанси - София (ВУЗФ), обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионалното направление 3.8. Икономика (маркетинг и брандинг на финансовите услуги) със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Справки и документи - във ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла 1, дирекция "Учебна дейност", тел. 4015803, 4015813.

ДВ. бр. 24 / 18.03.2014 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Висшето училище по застраховане и финанси - София (ВУЗФ), обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по научното направление 3.8. Икономика (Устойчиво развитие) със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Справки и документи - във ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла 1, дирекция "Учебна дейност", тел. 4015803, 4015812, 4015811.

ДВ. бр. 90 / 15.10.2013 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Висшето училище по застраховане и финанси - София (ВУЗФ), обявява конкурс за професор по 05.02.07 "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност" (счетоводство, контрол и анализ в застраховането) със срок от 3 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Справки и документи - във ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла 1, дирекция "Учебна дейност", тел. 4015813, 4015812, 4015811.

ДВ. бр. 85 / 06.11.2012 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Висшето училище по застраховане и финанси - София (ВУЗФ), обявява конкурс за доцент по научно направление "Икономика" (застраховане), със срок 3 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Справки и документи - във ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла 1, дирекция "Учебна дейност", тел. 4015803, 4015812, 4015811.

ДВ. бр. 101 / 18.12.2012 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Висшето училище по застраховане и финанси - София (ВУЗФ), обявява конкурс за доцент по научно направление "Икономика" (капиталови пенсионни фондове и корпоративни финанси), със срок 3 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Справки и документи - във ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла 1, дирекция "Учебна дейност", тел. 4015803, 4015812, 4015811.

ДВ. бр. 101 / 18.12.2012 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Висшето училище по застраховане и финанси - София (ВУЗФ), обявява конкурс за доцент по научно направление "Икономика" (международни финанси и управление на риска), със срок 3 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Справки и документи - във ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла 1, дирекция "Учебна дейност", тел. 4015803, 4015812, 4015811.

ДВ. бр. 101 / 18.12.2012 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Висшето училище по застраховане и финанси - София (ВУЗФ), обявява конкурс за професор по научно направление "Икономика" (застраховане и риск мениджмънт), със срок 3 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Справки и документи - във ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла 1, дирекция "Учебна дейност", тел. 4015803, 4015812, 4015811.

ДВ. бр. 101 / 18.12.2012 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------