Докторанти

Докторанти

Докторанти

Представяне на докторските програми

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) е акредитирано за обучение на докторанти от Постоянната комисия по стопански науки и управление на Националната агенция за оценяване и акредитация- НАОА.

НАОА е пълноправен член на Европейската асоциация за осигуряване на качество във висшето образование ENQA и пълноправен член на Европейския регистър по осигуряване на качеството на висшето образование EQAR.

Високите оценки от НАОА по докторските ни програми дават право на ВУЗФ да обучава докторанти в редовна, задочна, самостоятелна и дистанционна форма. Докторските програми обхващат широк спектър от професионално направление "Икономика": финанси, бизнес, застраховане, осигуряване, социално и здравно осигуряване, банкиране, маркетинг, счетоводство, контрол, одит и анализ, финансова математика, мениджмънт, предприемачество и всичко останало, което е свързано с икономиката.

ВУЗФ има създадена дългогодишна традиция за подготовка на висококвалифицирани кадри за нуждите както на икономиката, така и на научните изследвания. Качествената подготовка на нашите докторанти ги прави един от най-предпочитаните кадри не само от бизнеса, но и от академичните общности.

Предимствата на докторските ни програми:

Докторските програми отговарят на индивидуалните изисквания на кандидатите и са подходящи за хора, които желаят да придобият задълбочени фундаментални икономически знания с цел да ги приложат в професионалната си практика и развитие.

Подготовката на докторантите в областта на икономиката е в съответствие с потребностите на съвременната практика и повишава тяхната конкурентноспособност, като се дава приоритет на иновационните изследвания, подпомагащи науката и бизнеса.

Докторантите се подготвят от едни от най-висококвалифицираните специалисти в областта на икономиката, като докторантурата във ВУЗФ се равнява по най-добрите образци и практики в Европа, САЩ и по света. В хода на обучението се прилагат съвременни методи за теоретична и практическа подготовка.

Докторантските разработки се публикуват в научни сборници и специализирани издания, достигайки до широка аудитория. ВУЗФ издава и няколко списания за тази цел.