Прием на докторанти

Прием на докторанти

За докторанти във ВУЗФ се приемат български и чуждестранни граждани, с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" без ограничения на възрастта. Приемането и обучението на докторанти във ВУЗФ се осъществява от Съвета на докторските програми, Центъра за научни изследвания и докторантско обучение и катедрите към висшето училище.

 

Формите на обучение са:

• редовна/задочна - прием чрез конкурс и изпити

• самостоятелна - прием без конкурс, целогодишно

Процедура по прием в редовна/задочна форма:

1. Обявяване на конкурс в ДВ и на интернет страницата на ВУЗФ.

2. Подготовка на документи - ЗАЯВЛЕНИЕ до ректора

3. Подаване на документите в Центъра за научни изследвания и докторантско обучение.

4. Проверка на дипломата за "магистър" и академичната справка към нея в НАЦИД, ако кандидатът е завършил чуждестранно висше училище.

5. Полагане на конкурсни изпити (изпит по специалността и изпит по английски език, ако кандидатът е издържал изпита по специалността)

6. Съветът на докторските програми утвърждава тема, научен ръководител и индивидуален учебен план.

7. Заповед на ректора за зачисляване в редовна/задочна форма на обучение.

8. Сключване на договор за обучение.

9. Обучението започва.

Процедура по прием в самостоятелна форма:

1. Подготовка на документи - ЗАЯВЛЕНИЕ до ректора

2. Подаване на документите в Центъра за научни изследвания и докторантско обучение.

3. Проверка на дипломата за "магистър" и академичната справка към нея в НАЦИД, ако кандидатът е завършил чуждестранно висше училище.

4. Обсъждане на проекта на дисертационния труд в съответната катедра.

5. Одобрение от Съвета на докторските програми, определяне на научен ръководител и утвърждаване на индивидуален учебен план.

6. Заповед на ректора за зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка.

7. Сключване на договор за обучение.

8. Обучението започва.

 

*Във ВУЗФ се приемат и кандидат-докторанти (без предварително подготвен проект на дисертационен труд). С помощта на научен консултант кандидат-докторантът получава методическа помощ с цел подготовка на проект на дисертационен труд. След одобрение на проекта кандидат-докторантът се зачислява в докторантура в самостоятелна форма на обучение.

Процедура по прием за кандидат-докторанти:

1. Подготовка на документи - ЗАЯВЛЕНИЕ до ректора

2. Подаване на документи в Центъра за научни изследвания и докторантско обучение.

3. Проверка на дипломата за "магистър" и академичната справка към нея в НАЦИД, ако кандидатът е завършил чуждестранно висше училище.

4. Разглеждане на документите в съответната катедра и предложение Съвета на докторските програми.

5. Обсъждане в Съвета на докторските програми и определяне на научен консултант.

6. Заповед на ректора за прием за кандидат-докторант.

7. Сключване на договор за консултации и методическа помощ.