Резюмета на научните трудове

Резюмета на научните трудове

Резюмета на научните трудове

Резюмета на научните трудове на д-р Валентина Григорова по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "доцент" по научното направление Икономика : "Парично обрaщение и парични системи ( Развитие на паричните системи и монетосеченето)" , обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 95 от 16.11.2021 г.)

Резюмета BG/EN

Резюмета на научните трудове на доц. д-р Юлия Добрева по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "професор" по научното направление "Икономика (Институции и устойчиво развитие, поведенческа икономика)", обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 28 от 06.04.2021 г.)

Резюмета

РезюметаEN

Резюмета на научните трудове на доц. д-р Любка Младенова Ценова по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "професор" по научното направление "Право (Финансово и данъчно право)", обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 94 от 29.11.2019 г.)

Резюмета

РезюметаEN

Резюмета на научните трудове на доц. д-р Али Али Вейсел по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "професор" по научното направление 3.8. Икономика (Счетоводство, одит и анализ), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 24 от 22.03.2019 г.).

Резюмета

РезюметаEN

Резюмета на научните трудове на гл. ас. д-р Радостин Григориев Вазов по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "доцент" по научното направление 3.8. Икономика (Корпоративни финанси, предприемачество и финансово управление на застрахователни дружества), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 96 от 19.11.2018 г.).

Резюмета

Резюмета на научните трудове на доц. д-р Виржиния Иванова Желязкова по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "професор" по научното направление 3.8. "Икономика (Финансови аспекти на кръговата икономика и екологичния риск)", обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 68 от 17.08.2018 г.)

Резюмета

РезюметаEN

Резюмета на научните трудове на д-р Теодора Милчева Лазарова по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "доцент" по научното направление 3.7. "Администрация и управление (Управление на човешките ресурси и лидерство)", обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 30 от 03.04.2018 г.).

Резюмета

Резюмета на научните трудове на д-р Красимир Тодоров Тодоров по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "доцент" по научното направление направление "Администрация и управление (Стратегическо управление и бизнес моделиране)", обявен от Висшето училище по застраховане и финанси, (ДВ. бр. 103/28.12.2017 г.). ,

Резюмета

Резюмета на научните трудове на доц. д-р Григор Атанасов Димитров по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "професор" по научното направление "Икономика (Финансиране на осигурителните и здравните системи)", обявен от Висшето училище по застраховане и финанси, (ДВ. бр. 103/28.12.2017 г.).

Резюмета

Резюмета на научните трудове на гл. ас. д-р Григор Димитров по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "доцент" по научното направление 3.8. Икономика (здравно и пенсионно осигуряване), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 75/09.09.2014 г.). 

Резюмета

Резюметата на основните научни трудове на кандидата в конкурса за избор за заемане на академичната длъжност "доцент" по финанси научното направление "Икономика" (Финанси - парична и фискална политика), шифър 05.02.05, обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 53 /13.07.2012 г.), публикувани на страницата на ВУЗФ на 20 ноември 2012 г.

Резюмета

на научните трудове на единствения участник в конкурса гл.ас. д-р Яким Китанов.