Документи за кандидатстване за магистри

Документи за кандидатстване за магистри

Документи за кандидатстване за магистри

Документите се подават онлайн или във фронт офиса на висшето училище на адрес: гр.София, ул. Гусла 1, до Висшето училище по застраховане и финанси. Когато приетите студенти се откажат от обучение във висшето училище, платената част от семестриалната такса не се връща.

Кандидат-студентите, български граждани завършили висше образование в страната, подават следните документи:

      1. попълнен онлайн формуляр за желаните специалности и форми на обучение

      2. оригинал и копие на дипломата за висше образование

      3. оригинал и копие на дипломата за средно образование

Кандидат-студентите, на които дипломата за висше образование не е издадена към момента на подаване на документите, предоставят уверение в което са вписани средния успех от курса на обучение и оценката от дипломирането, при записването им за студенти във висшето училище.

      4. документ за платената такса за обработка на кандидатстудентски документи;

      5. подписан формуляр от кандидат-студента за съгласие за обработване от висшето училище на личните му данни във връзка с кандидатстването по съответната специалност;

      6. 4 цветни снимки (паспортен формат - 3,5/4,5 см.)

      7. плащане на 25% от семестриалната такса след отстъпката. Платената сума се приспада от финалното заплащане на семестриалната такса.

 

Банковите детайли:

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ

Тексим Банк АД

BIC: TEXIBGSF

IBAN: BG57 TEXI 9545 1005 4536 00 - BGN

Важно: В основанието за плащане се вписват 3-те имена на кандидат-студента, за който се отнася плащането, а в допълнителното пояснение: кандидатстудентски документи или семестриална такса.

 

Кандидат-студентите, български граждани завършили висше образование в чуждестранно висше училище, подават следните документи:

  1. заявление за признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища
  2. оригинал и копие на дипломата за висше образование на образователно-квалификационната степен "бакалавър" при кандидатстване за обучение в магистърската степен или на образователноквалификационната степен "магистър" или друг аналогичен документ, издаден от образователна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование на съответната държава;
  3. оригинал и копие на приложението към дипломата за висше образование на съответната образователно-квалификационна степен или академична справка с посочени кредити;
  4. оригинал и копие ина дипломата за средно образование
  5. документ за платената такса за обработка на кандидатстудентски документи;
  6. документ за платената такса за признаване на придобито висше образование в чуждестранно висше училище;
  7. подписан формуляр от лицето за съгласие за обработване от висшето училище на личните му данни във връзка с признаването на завършени периоди на обучение в чуждестранно висше училище.

Предоставените документи, които са издадени на чужд език трябва да бъдат придружени на превод на български език.

Важно:

Документите, издадени от висши училища в държави-членки на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, трябва да са придружени с превод на български език от лице, сключило договор с Министерството на външните работи за извършване на преводи на официални документи, без да се изисква подписът на преводача да е заверен от това министерство. Когато документите са издадени от висши училища извън държави-членки на Европейския съюз и от държави по Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в европейския регион (обн., ДВ, бр. 51 от 2000 г.), те трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори, по които Република България е страна, или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (обн., ДВ, бр. 45 от 2001 г.), а при липсата на такива разпоредби - да е осъществена процедура по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.