Политика по програма "Еразъм+"

Политика по програма  "Еразъм+"

Стратегия, цели и приоритети на ВУЗФ във връзка с дейностите по програма "Еразъм+"      (2021 -2027)

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) изцяло приема и подкрепя политиката на Европейския съюз за модернизация и интернационализация на висшето образование, като по този начин допринася за постигането на целите на Европейското образователно пространство, заложени в съобщението "Укрепване на европейската идентичност чрез образование и култура", публикувано едновременно със срещата на европейските лидери в Гьотеборг на 17 ноември 2017, като също така подкрепя и Университетската харта Еразъм, като по този начин признава значението на висшето образование за икономическото и социалното развитие.

Мисията на ВУЗФ е да осигури висококачествено образование и да подготви добре обучени специалисти, които да отговарят на нуждите на националния и европейския пазар на труда. Вярваме, че работейки с други европейски университети чрез съвместно участие в образователни програми, финансирани от Европейския съюз, ще успеем да изпълним своята мисия, да подобрим качеството на образованието, както и управлението и администрацията.

ВУЗФ има ясна стратегия за модернизация и интернационализация, която е част от институционалната му стратегия за развитие. Някои от основните цели, заложени в стратегията са:

Вярваме, че международният опит във висшето образование допринася за високото качество на академичната култура. Поради това, една от основните ни цели е създаването и развитието на академични партньорства на национално и европейско ниво, съчетани с участие в многостранни проекти в партньорство с европейски и международни висши училища и организации.

Участвайки в програмата, ВУЗФ цели:

  1. Да създаде сътрудничество с партньори от други страни в рамките на Стратегията за модернизация и интернационализация на ВУЗФ;
  2. Да насърчи мобилностите на студенти и преподаватели, особено на тези с по-малко възможности, и да доразвие недискриминационните политики;
  3. Да провежда ясна политика за развитието на интегрирани транснационални преподавателски дейности (съвместни курсове, модули, учебни програми, съвместни образователни степени) и да модернизира развитието на учебните програми;
  4. Да осигури по-голяма подкрепа за преподавателите, като осигури публичност на резултатите, постигнати от служителите на ВУЗФ, ангажирани в индивидуална мобилност или в проекти за сътрудничество със стратегически партньори, премахвайки пречките за признаване на квалификациите;
  5. Да вземе под внимание резултатите от вътрешния мониторинг на европейски и международни мобилности и дейности за сътрудничество до този момент, като по този начин допълнително подобри международните резултати на ВУЗФ;
  6. Да насърчава дигиталните иновации в образованието и интернационализацията в дигиталното образование;
  7. Да засили стратегическото сътрудничество и партньорства, особено за иновации, както и за изграждането на капацитет и обмен на добри практики.

Цялата стратегия за целите и приоритети на ВУЗФ във връзка с дейностите по програма "Еразъм+" може да бъде прочетена ТУК