Записване

Записване

Записване

За записване на приетите студенти се представят в определения срок във фронт офиса на висшето училище следните документи:

На приетите студенти във висшето училище, които са се обучавали в колежи, създадени по реда на Закона за висшето образование, но не са придобили образователно-квалификационната степен "специалист" или "професионален бакалавър", се признават положени изпити, формиращи базовата подготовка на студентите във висшето училище съгласно учебните планове за отделните специалности.

В случай,че изпитите се признават по установения ред с Правилника за учебната дейност на висшето училище, заместник-ректорът по учебната дейност и качеството определя в кой курс да бъде записан кандидат-студентът в зависимост от признатите изпити.

Приетите студенти, които не са се записали в срок и не са предоставили пълния набор от документи, не придобиват студентски права.

Банковите детайли:

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ

Тексим Банк АД

BIC: TEXIBGSF

IBAN: BG57 TEXI 9545 1005 4536 00 - BGN

Важно: В основанието за плащане се вписват 3-те имена на кандидат-студента, за когото се отнася плащането, а в допълнителното пояснение: кандидатстудентски документи или семестриална такса.