Кандидат - Бакалаври

Кандидат - Бакалаври

Кандидат - Бакалаври

Обучението на студентите от отделните специалности в рамките на образователно-квалификационната степен "бакалавър" им осигурява:

1. Получаване на задълбочена представа за професионалното направление и специалността;

2. Овладяване на широкопрофилни теоретични знания и придобиване на умения за самостоятелна практическа работа и работа в екип;

3. Способности за адаптивност в съответствие с изменящите се условия при реализирането им като специалисти;

4. Условия за образователна мобилност и международна сравнимост на получаваните знания и придобитите способности.

Подготовката на придобилите висше образование в рамките на образователно-квалификационната степен "бакалавър" им дава възможност:

1. Да упражняват професии съобразно придобитото образование и професионалната им квалификация;

2. Да продължават обучението си в степента "магистър" при определени условия;

3. Да участват в различни форми на продължаващо обучение.