Условия за прием на магистри

Условия за прием на магистри

Условия за прием на магистри

Във висшето училище могат да кандидатстват и да се приемат за обучение в магистърската степен лица с успех не по-малко от "добър" от дипломата на образователно-квалификационните степени: "специалист" или "професионален бакалавър" (от професионално направление "икономика"), "бакалавър" или "магистър" (от всички професионални направления) във висшето училище, създадено по реда на Закона за висшето образование. Документът за завършена образователна степен трябва да бъде издаден от легитимно висше учебно заведение

Успехът се изчислява като средна аритметична оценка от средния успех по предметите, вкючени в учебния план на завършената специалност в съответната образователно-квалификационна степен и от средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

Продължителност на обучението:

два семестъра - за завършилите бакалавърска или магистърска степен в икономическо професионално направление

три семестъра - за завършилите в бакалавърска или магистърска степен в неикономическо професионално направление

четири семестъра - за завършилите в степените "специалист" или "професионален бакалавър" в икономическо професионално направление