Студентска мобилност с цел обучение

Студентска мобилност с цел обучение

Студентска мобилност

Програма ЕРАЗЪМ предоставя възможност за обучение в различни европейски висши училища. Периодът за реализиране на студентска мобилност с цел обучение е регламентиран от Европейската комисия (минимум 3 и максимум 12 месеца) и може да бъде в рамките на една академична година.

Програма ЕРАЗЪМ е изключително привлекателна за студентите от ЕС, тъй като осигурява достъп до европейски университети, без заплащане на академични такси, като едновременно създава условия и за културен и социален обмен.

Студентската мобилност се осъществява в рамките на предварително сключени двустранни споразумения между изпращащия и приемащия университети. За целта и двата университета следва да имат валидна Университетска Харта ЕРАЗЪМ.

Право на участие в мобилност за обучение по програма ЕРАЗЪМ имат всички студенти във ВУЗФ (бакалаври, магистри и докторанти), които:

Подборът на студентите се извършва при провеждането на конкурс от специално назначена за тази цел Селекционна комисия. Конкурсът се провежда за утвърдените студентски места за мобилност за съответната учебна година. Местата са финансирани от Центъра за развитие на човешките ресурси. Всяка година до края на месец Октомври желаещите студенти могат да подават документи и да участват в класиране за утвърдените места, които съответстват на степента им на обучение, както и на научната им област (специалност) във ВУЗФ. След класиране, одобрените кандидати ще бъдат уведомени. Те следва да попълнят нужните документи за осъщестяване на мобилността: Learning Agreement, Индивидуален договор за Еразъм грант и необходимите формуляри за кандидатстване в приемащия чуждестранен университет. Top of Form

Студентите имат право на ЕДНО участие в програма ЕРАЗЪМ за целия период на следването.