Студентска мобилност с цел обучение

Студентска мобилност с цел обучение

Студентска мобилност

Програма ЕРАЗЪМ предоставя възможност за обучение в различни европейски висши училища. Периодът за реализиране на студентска мобилност с цел обучение е регламентиран от Европейската комисия (минимум 3 и максимум 10 месеца) и може да бъде в рамките на една академична година.

Програма ЕРАЗЪМ е изключително привлекателна за студентите от ЕС, тъй като осигурява достъп до европейски университети, без заплащане на академични такси, като едновременно създава условия и за културен и социален обмен.

Студентската мобилност се осъществява в рамките на предварително сключени двустранни споразумения между изпращащия и приемащия университети. За целта и двата университета следва да имат валидна Университетска Харта ЕРАЗЪМ.

Право на участие в мобилност за обучение по програма ЕРАЗЪМ имат всички студенти във ВУЗФ, които:

Конкурсът се провежда за утвърдените 6 студентски места за мобилност за съответната учебна година. Местата са финансирани от Центъра за развитие на човешките ресурси.

Кандидатите могат да подават документи и да участват в класиране за утвърдените места, които съответстват на степента им на обучение, както и на научната им област (специалност) във ВУЗФ.

Студентите имат право на ЕДНО участие в програма ЕРАЗЪМ за целия период на следването.