Монографии, учебници, учебни помагала

Монографии, учебници, учебни помагала

Монографии, учебници, учебни помагала

Финансови аспекти от развитието на електронните разплащания за увеличаване конкурентоспособността на малките и средните предприятия

Резюме

Появата на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) предизвиква забележителен напредък в областта на финансите, икономиката и организацията на работните процесии и напълно променя живота и дейността на хората и организациите.

Всичко това показва, че появата на електронните платежни системи може да се разглежда като явление със значими икономически, политически и социални последици. То поставя сериозни предизвикателства пред теоретици и изследователи и все още не е достатъчно изучено и характеризирано.

 

 КОНЦЕПТУАЛНИ ОСНОВИ НА ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛ

Резюме

Книгата "Концептуални основи на финансовия контрол" представя основните теоретични схващания и разбирания за финансовия контрол, но пречупени през призмата на практиката и методологията на контрола. Предложената книга може да се разглежда като теоретично изследване и да служи като учебник за студентите. Някои от въпросите и представените постановки разкриват една малка страна от цялостния проблем/въпрос. Поради тази причина авторът на книгата не пледира за пълна изчерпателност на изследваните и представени въпроси. Всеки засегнат проблем може да бъде обект на по-задълбочени практически научни изследвания, а не само теоретични, чрез които да се установят закономерностите и тенденциите в развитието на финансовия контрол.

 

Светът днес 2020

Резюме

Настоящият сборник е съставен от най-добрите доклади на студентите във ВУЗФ през учебната 2019/2020 година, посветени на съвременните тенденции в устойчивото развитие на редица развити и развиващи се икономики. Сборникът е озаглавен "Светът днес 2020" и обобщава интересни интерпретации на данни, като проследява глобални тенденции на развитието през 21 век.

 

ИКОНОМИКА НА БЪДЕЩЕТО

Сборник с доклади, представени на международна научна конференция на тема "Икономика на бъдещето", организирана от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Балканската асоциация на икономическите университети 19-21 април 2023г.

 

Перспективи за реформиране на висшето образование в България

Даниела Караангова

Резюме

Книгата разглежда въпроса за профилирането на висшите училища н изследователски и образователни. Тенденция, зародила се в развитите страни, днес е актуална тема и в развиващите се страни, които принудени от глобализацията стандартизират и адаптират образователните си системи към чуждестранни модели. Целта на изследването, представено в тази монография, е да анализира дали и доколко въвеждането на тази реформа е успешно и ефективно. Какви са факторите, които определят нейния успех и какъв ефект постига тя? За да получим отговор на тези въпроси, в тази книга изследваме казуса на българската система на висше образование. Резултатите и изводите от това изследване се базират на 46 задълбочени интервюта с 53 участника от системата на висшето образование в България, които могат да бъдат организирани в три групи: преподаватели, висш и среден университетски мениджмънт и експерти/политици). Изводите, относно прилагането на тази реформа, до голяма степен се отнасят до цялостния подход при реформиране на висше образователната система след началото на прехода.

 

Ролята на Висшето образование за трансформацията на българската икономика

Даниела Караангова

Резюме

Българската държава си поставя амбициозната цел да трансформира икономиката си в интелигентна до 2030г. Интелигентната икономика по правило се базира на наука и знание, а висшите училища и научно-изследователските центрове играят ключова и основна роля в този вид икономики. Поради тази причина тази книга изследва предприемаческата среда в България, съществуващите национални стратегии и финансови и законодателни политики по отношение на висшето образование и науката. Резултатите от изследването показват, че голяма част от стратегическите цели са нереалистично поставени, неизпълними в зададения срок или не са подкрепени от реална политика. Нещо повече, липсва системен подход и лидерство, които да мотивират и ангажират обществото, системните действащи лица и институциите в постигането на зададената визия и стратегически ценности. Въз основа на тези резултати, този научен труд предлага концептуален модел, предлагащ алтернативен подход и философия за осъществяване на трансформация в системата на висшето образование и науката.

 

ЛИДЕРСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА ПРОМЯНА

Теодора Лазарова

 

Юбилейна конференция "Икономика на страха", посветена на 20-та годишнина на Висшето училище по застраховане и финанси

Сборник с доклади, представени на Юбилейна конференция "Икономика на страха", посветена на 20-та годишнина на висшето училище по застраховане и финанси. Организирана на 23.06.2022 г. от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Лабораторията за научно-приложни изследвания към него VUZF Lab.

 

Съвременни тенденции при бюджетното управление на публичните финанси

Джеймс Йоловски

Настоящият монографичен труд е посветен на съвременните тенденции при бюджетното управление, свързани с възникването и развитието на съвременни бюджетни методики и влиянието на различни фактори върху бюджетните практики. Представени са съвременни методики, сред които зелено, програмно и резултатно-ориентирано бюджетиране, както и на нулева база.

В емпиричната част е представено въздействието на непредвидените събития - пандемията от COVID-19, високите нива на инфлация и военния конфликт между Руската федерация и Украйна, върху бюджетните практики у нас. Осъществен е сравнителен анализ относно макроикономическите прогнози на Министерството на финансите и БНБ. Непредвидените събития се разглеждат като фактор за промяна на курса на фискалната политика в България.

Проведена е проучване с представители на независими фискални институции в ЕС. Анализирана е експертната им оценка по отношение на влиянието на различни фактори върху бюджетните практики. Представени са резултати относно разпространението на съвременните бюджетни методики.

 

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

доц. д-р Теодора Лазарова

 

Личностно и организационно развитие

доц. д-р Теодора Лазарова

Съвременният бизнес се развива изключително динамично. Промени настъпват във всички аспекти на обкръжаващата ни среда - икономически, социални и екологични. За да успеят да оцелеят през тази нова дигитална промяна, организациите и хората следва да бъдат подготвени и да бъдат активна част от нея. Дигитализирането и автоматизирането на работния процес отправя огромно предизвикателство пред готовността на компаниите да отговорят и да успеят да управляват промените. Някои от настъпващите технологии променят радикално целия бизнес свят, особено след като се променя начинът, по който хората живеят и взаимодействат помежду си. Личностното развитие се превръща в неизбежен процес, за да може всеки човек да се адаптира към непрекъснатата динамика на средата.

 

Токсичното лидерство в организацията

ас. д-р Виктория Гацова

Настоящата монография насочва вниманието към деструктивните модели на поведение на ръководителите, които водят до неефективни управленски практики. Трудът изследва задълбочено проблема за токсичното лидерство в организацията, като разглежда и анализира основни теоретични постановки и емпирични данни, свързани с изследвания конструкт. Монографията представя същността и спецификите на токсичното лидерство, като поставя акцент върху т.нар. "токсичен триъгълник". Изследователският интерес се насочва към изграждане на психологическия образ на деструктивния ръководител и проучване на някои от типовете токсични лидери. Подробно са разгледани разрушителните последствия от прилагането на токсични модели на управление. Поставен е акцент върху необходимостта от преодоляване на проблема и за тази цел е създаден авторов модел за справяне с токсичното лидерство в организацията.

 

Кризисен мениджмънт в туризма в условията на Ковид-19

ас. д-р Радостина Димитрова

Монографията разглежда туристическия бизнес като един от най-силно засегнатите от пандемията Ковид-19 с отчетен огромен спад в международното търсене, вследствие на глобалните ограничения за пътуване. Негативните последици от тази безпрецедентна здравна криза върху туризма е тема с изключителна важност и актуалност, тъй като индустрията пострада негативно в резултат на наложените локдауни, забрани за пътуване, предупреждения за безопасност и мерки за социално дистанциране. Трудът проследява влиянието на глобалната здравна криза върху подсектори като хотелиерството, туроператорската, турагентската дейност и крайните туристически дестинации. Изследването подчертава необходимостта от търсене на стратегии за кризисен мениджмънт, които да бъдат предприети от туристическите организации в отговор на пандемията.

 

ПОДБОР НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

доц. д-р Теодора Лазарова

Съвременната икономическата реалност се променя изключително динамично. Промени настъпват във всички аспекти на обкръжаващата ни среда - икономически, социални и екологични. За да успеят да оцелеят през тази нова дигитална промяна, организациите следва да бъдат подготвени и да бъдат активна част от нея. Дигитализирането и автоматизирането на работния процес отправя огромно предизвикателство пред готовността на компаниите да отговорят и да успеят да управляват промените. Някои от настъпващите технологии променят радикално целия бизнес свят, особено след като се променя начинът, по който хората живеят и взаимодействат помежду си.

 

Зелената сделка и бъдещето на инвестициите и банкирането

Сборник с доклади, представени на кръгла маса, на тема "Зелената сделка и бъдещето на инвестициите и банкирането", организирана от Висшето училище по застраховане и финанси и Лабораторията за научно-приложни изследвания към него VUZF Lab на 26.11.2021 г.

 

The personality and organisational constructs of systems thinking

Daniela Bariakova-Karaangova

This book introduces a brand-new theory about the factors impacting the systems thinking ability of individuals by proposing the personality profile of systems thinkers as well as the type of organisational cultures which stimulate systems thinking. This statistical study is built on the collection of 353 questionnaires from managers from Bulgaria and the UK. The research participants were representatives of the three sectors (public, private and non-for profit) and nineteen industries. The measurement of the relationship between systems thinking, the personality traits of individuals and the organisational culture is based on Goldberg"s big five personality scale and Pors"s theory of organisational culture. Results of the study revealed that only two out of the five personality dimensions have an impact on the systems thinking ability of individuals. At the same time, organisational culture has a significant impact on systems thinking, Yet, whether this impact is positive or negative fully depends on the type of organisational culture.

 

Климатични промени

Сборник с доклади на студенти от ВУЗФ.

 

Ролята на публичните финанси за прехода към зелена икономика и устойчиво развитие на България през 2021-2027

Яна Пальова

Яна Пальова е доктор по икономика, консултант по публични финанси на Международния валутен фонд и главен асистент в Института за икономически изследвания при Българска академия на науките.

Изследването в монографията е посветено на значимата за България и останалите държави от Европейския съюз (ЕС) проблематика на предизвикателствата пред публичните финанси за устойчивото развитие в условията на прехода към зелена, климатично неутрална икономика до 2050 г.

Основавайки се на теоретичните подходи към устойчивото развитие и зеления преход авторът по същество фокусира изследването върху сравнителния анализ на еволюцията на теориите за зелената икономика и ролята на публичните финанси за икономическия растеж, както и механизмите, инструментариума и алтернативните подходи при прилагането на средства на ЕС и съвременни финансови инструменти за стимулиране на трансформацията към зелена икономика.

 

Управление на иновациите в туристическата индустрия в перспективата на XXI век

Радостина Димитрова

Монографията разглежда иновациите в туристическата индустрия като решаващ източник на конкурентно предимство в непрекъснато променящата се пазарна среда. Акцент е поставен върху необходимостта от идентифициране на трансформациите и тенденциите в туристистическия бизнес с цел изясняване на ефективни практики за управление на иновациите. Откроени са областите на иновации в туризма и на тази база е разработен авторов модел за управление на иновациите в туристическите организации.

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН СТРЕС И КОНТРАПРОДУКТИВНО ПОВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

Виктория Гацова

Резюме

Настоящата монография представлява задълбочено изследване на стреса на работното място и връзката му с контрапродуктивните трудови поведения на служителите.

Професионалният стрес е неизменна част от организационния живот. Трудът акцентира върху сериозността на този проблем и необходимостта от управлението му. За тази цел е важно ръководителите да познават същността на стреса, да придобият умения за идентифициране на стресорите и тяхната интензивност, както и да прилагат разнообразни организационни стратегии за редуцирането му.

Специално внимание се обръща на един от негативните резултати от преживяването на високи нива на стрес, а именно контрапродуктивното трудово поведение, насочено към причиняване на вреда на служителите и/или на организациите.

За задълбоченото проучване на проблема за стреса в работата и дименсиите на контрапродуктивното поведение са представени и анализирани теоретични постановки и данни от изследвания. Също така е проведено емпирично изследване, което разкрива интересни взаимовръзки между конструктите.

 

ТЪРГОВЦИ НА СТРАХ

Красимира Найденова

"Според изследователите страхът е в обществата отдавна, но преобразуването на "джунглата" - от натурална за пещерния човек в обществена за съвременния, заменя ограничените страхове от природата с практически неограничените по съдържание и форма социални страхове. Социалните страхове пораждат нови социални конструкции и среда - такива са социалната паника, културата на страха, политиките на страха, ерата на безпокойството, животът в риск и като жертва, културата на ограниченията, а наличието им логично (за финансистите) поставя въпросите за парите за страх и от страх, и за търговците на страх."

 

Стратегически мениджмънт и регулиране на бизнес процесите в държавата

Сборник с доклади, представени на кръгла маса, на тема "Стратегически мениджмънт и регулиране на бизнес процесите в държавата", организирана от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Лабораторията за научно-приложни изследвания към него VUZF Lab, на 31.03.2022 г.

 

Код дигитално: икономика, образование и социални отношения

Сборник с доклади, представени на Втората национална студентска и докторантска конференция на тема "Код дигитално: икономика, образование и социални отношения", организирана от Висшето училище по застраховане и финанси на 15.04.2022г.

 

Лидерството днес

Сборник с доклади, представени на Втората националната ученическа конференция на тема "Лидерството днес", организирана от Висшето училище по застраховане и финанси на 11.03.2022 г.

 

БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ И ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ

Ясен Димитров

Монографията представя един теоретичен обзор на няколко ключови теории от обхвата на Бизнес психологията, описващи различни аспекти на организационния живот. В нея се обръща внимание на концепции като организационна култура и климат, мотивация, ангажираност, емоционална интелигентност, разговорна интелигентност и кланово лидерство. Понятията се разглеждат от гледна точна на организационната ефективност и се предлагат различни подходи за нейното подобряване, чрез конкретни действия в сферата на управлението на човешкия капитал.

 

Бюджетното управление в оперативните организации в обществена полза

Джеймс Йоловски

(книга на базата на дисертационен труд за придобиване на ОНС "доктор")

В книгата се изследва бюджетирането като средство за максимизиране на социалното въздействие на организациите в обществена полза чрез финансовия мениджмънт. Разгледани са ценностите, организационната култура и административно-организационната рамка в нестопанския сектор, като е представен сравнителен анализ на нестопанските организации и социалните предприятия.

Анализиран е моделът "разходи за периода" като възможност за оценка на дейността чрез ефикасността. В книгата е предложена матрица за оценка на несъвършенствата на традиционното бюджетиране, относими към организациите в обществена полза. Изследван е ефектът от феномена "бюджетни игри" в сектора.

Отправени са препоръки за повишаване на прозрачността на организациите в обществена полза. Предложени са модели за управление на ликвидността чрез планиране на целеви резерви, за планиране на финансирания в условия на несигурност, както и методика за съставяне на оперативни бюджети. Те са апробирани чрез емпирично анкетно проучване.

 

Промени в туристическото предлагане в условията на глобализация

Радостина Димитрова

Книгата разглежда туристическото предлагане в ролята на катализатор на динамичен световен растеж. Специално внимание е отделено на теоретичните основи, върху които се базира изследването.

Акцент е поставен върху ключовите особености и тенденции в развитието на туристическото предлагане. Разгледани са водещи промени през призмата на туристическото предлагане в избрани световни дестинации. Откроени са възможностите за подобряване на туристическото предлагане с акцент върху дестинация България и дестинация Гърция. Разработен е авторов модел за управление на промените, който може да бъде директно приложен от организациите в туристическото предлагане.

 

Реалности и предизвикателства пред уебсайтовете на българските компании

Михаела Методиева Михайлова

Резюме

Динамичността на пазарите и глобализацията са основните тенденции и движещият механизъм за компаниите да прилагат нови подходи и да възприемат нови практики в своята дейност. До голяма степен, тези нови практики се състоят в трансформирането на аналогови данни в дигитални, на изместването на физически процеси в дигитални, поради все по-голямата роля на дигитализацията в ежедневието на бизнеса и отделния човек. И ако в последното десетилетие това се случваше с предвидим и планиран ритъм, то световната пандемия ускори тези темпове до такава степен, че много компании не успяха да издържат и бяха изхвърлени от пазара.

В условия на пандемия, дигитализацията наред със своите вътрешни и външни проявления, позволи да се запазят съществуващите навици за отношения между потребители и компании, но с променен формат. Настоящата книга разглежда и изследва външните проявления на дигитализацията в Интернет - в частност уебсайтовете на българските компании като част от онлайн присъствието и фирмената идентичност, и като част от дигиталния маркетинг. На база резултати от паралелни емпирични изследвания, проведени сред компании и потребители с умения да влизат в Интернет, се проследява как дигитализацията като тенденция е повлияла българските компании и техните уебсайтове, какви са потребителските предпочитания и схващания при използването на уебсайтове и къде са пресечните точки между реализираното от компаниите и предпочитаното от потребителите.

Книгата е актуална поради нарастващата роля на дигитализацията, навлизането на Интернет в ежедневието, както поради и обективната необходимост от развиване на адаптивни умения от компаните в турболентната и динамична конкурентна среда в днешно време.

 

Фискални стимули и ефекти от европейските структурни фондове и политики в Централна и Източна Европа

Яна Пальова

Резюме

Яна Пальова е доктор по икономика, консултант по публични финанси на Международния валутен фонд и главен асистент в Института за икономически изследвания при Българска академия на науките.

Настоящият труд разглежда най-новите законодателни инициативи за реформиране на координацията, мониторинга и макроикономическото управление на риска в ЕС и усъвършенстваната фискална рамка от Маастрихт след глобалната криза от 2008 г, отражението върху националните фискални политики на страните от Централна и Източна Европа преди пандемията от COVID-19.

 

Какво ни прави българи:

Разкриване психологическите маркери на българската национална идентичност.

Ясен Димитров

Резюме

Книгата разглежда въпроса за маркерите на българската национална идентичност, като цели да ги дефинира, изследва и разкрие. Текстът е организиран в пет части и следва няколко взаимосвързани логически нишки. В началото се прави кратък обзор на това как темата за българската национална идентичност е разглеждана от предходни автори и научни колективи. Поставя се и фокус върху изясняване на идентичността като научно понятие - включително индивидуална, групова и в последствие - национална. След това се представя теоретичният модел на В. Волкан, който извежда маркерите за идентичност на голямата група под формата на избрана групова травма и споделена гордост.

За повече информация y.dimitrov@vuzf.bg

 

КОНЦЕПТУАЛНИ ОСНОВИ НА ОЦЕНКАТА НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО

Станислав Димитров

Резюме

Настоящото изследване се фокусира върху факторите, които влияят върху прогнозиране дейността на пенсионна компания, както и върху най-декватните методи и техники за извършване на оценка на пенсионноосигурително дружество. Част от изследването е анализът на пазарна информация за сключени сделки по придобиване на акционерно участие в пенсионни дружества. Анализът включва анализ на чувствителността на цената спрямо промените в стойностите на основни параметри.

Авторът изследва проблематиката по допълнителното пенсионно осигуряване и дейността на пенсионноосигурителните дружества повече от 25 години, като повече от 10 г. работи в пенсионни компании, включително като изпълнителен директор. Станислав Димитров през последните дванадесет години управлява животозастрахователно дружество, опит, който е предпоставка за извършването на задълбочено и оригинално интердисциплинарно изследване. В книгата са анализирани голям брой източници на информация и данни за пенсионната система и финансовите институции в България. 

 

ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ

проф. д.ик.н. Методи Христов

Трето преработено издание на учебното помагало. Предназначено преди всичко за студенти, които се обучават в специалността "Финанси", но може да се ползва и от студентите от всички останали икономически специалности. В него са разгледани теми, свързани с основите на публичните финанси, разходите и приходите на държавата, както и бюджетната система на България.

Благодарим на проф. Методи Христов, който даде съгласието си, учебното помагало да бъде публикувано онлайн и по този начин да достигне до повече заинтересовани читатели!

 

ОСНОВИ НА ФИНАНСИТЕ

проф. д.ик.н. Методи Христов

Четвърто преработено и допълнено издание на това учебно помагало се наложи не само поради изчерпване на тиража на предходните издания, но и поради съществени промени в съдържанието на известна част от разглежданите въпроси. Помагалото може да се използва от всички онези, които искат да придобият първоначални познания по теория на парите, банково дело, финанси на стопанските предприятия, публични финанси, застраховане и осигуряване.

Благодарим на проф. Методи Христов, който даде съгласието си, учебното помагало да бъде публикувано онлайн и по този начин да достигне до повече заинтересовани читатели!

 

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ

ДОЦ. Д-Р ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА ИЛИЕВА

Умението за презентиране се възприема като критичен елемент на комуникационната компетентност на мениджъра. Презентационните умения обединяват способността да се убеждава, да се излагат факти и аргументи, за да достигат успешно комуникационните съобщения до по-голяма група от хора. Всеки мениджър може да развие тези умения, ако има достатъчно мотивация. Те се базират на индивидуални способности и зависят от личностни характеристики, опит и придобити умения.

Книгата се фокусира върху презентационните умения на мениджъри от практиката, които изпълняват задачи за презентиране, свързани с осъществяване на специфичните им мениджърските функции. В труда се представя авторска методика за усъвършенстване на индивидуални презентационни умения, която отчита личния профил и времевия ресурс на мениджъра и е основана на индивидуален подход в неговото последващо обучение.

 

КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА СТРАТЕГИЧЕСКА ЙЕРАРХИЯ, ПРИЛОЖЕН В АВТОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ

КРАСИМИР ТОДОРОВ

Целта на настоящата книга е да предефинира утвърдения порядък и взаимовръзките между различните нива на корпоративна стратегия, бизнес стратегия и функционални стратегии в стремежа им за развитие на нов теоретичен модел на стратегическата пирамида, както и да изследва неговия ефект върху финансовите резултати на организацията. Разработката се различава от някои общи концептуални изследвания по няколко направления. На първо място, тя отхвърля широко възприетото твърдение, че оперативната стратегия, наред с тази на маркетинга, финансите, човешките ресурси, информационните технологии и т. н., е съставен елемент на функционалните стратегии, чиято функция се изразява предимно в подкрепа на бизнес стратегията. На второ място, тя поставя под съмнение валидноста на твърденията на признати международни представители на академичната мисъл по отношение на мястото на "оперативната ефективност и ефикасност" в рамките на стратегията. И на трето място, книгата предлага концептуална рамка, която трансформира теорията в практически модел, спазвайки специфичен последователен порядък. По тази причина, теоретичната среда ще бъде подложена на тест дали удовлетворява всички критерии за една "добра" теория. За целта оставяме читателя сам да прецени дали настоящите аргументи са представени достатъчно логично в подкрепа на новаторския стратегически модел, както и дали да приеме новоформулираната концептуална взаимовръзка между теорията, основана на пазара и теорията, основана на ресурсите, които въздействат по специфичен начин върху всяко отделно стратегическо ниво.

 

ПАРИЧНА И ФИНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ

Авторски колектив

Пред вас е уникално изследване на паричната и финансово-кредитната система на България от началото на прехода към пазарна икономика до наши дни. Уникалността е свързана с всеобхватността на изследването не само в исторически план, но и с амбициозността да се разкрие как работи тази система с всичките й елементи и как тя се вписва в общата икономическа система. Изключително интересна е и композицията на авторския колектив, съставен от установени учени в областта на икономиката и финансите, които съчетават академичната си кариера с активно участие в процесите, които изследват, тъй като са заемали най-високи позиции в Българската народна банка, Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и търговските банки. Тази сплав от академичност и практически опит придава на изследването достовереност, основана на вдъхновението и драматизма на преживяното вътре в системата. Представена е дискусията и позициите на установени български и чуждестранни автори по темите.

Освен богатия преглед на теорията и академичните дискусии, студиите в тази книга съдържат и професионален анализ на еволюцията на правната и инсититуционалната рамка, съответстваща на динамиката финансовото посредничество. Книгата съдържа огромен емпиричен материал, който преодолява проблема със съпоставимостта в данните и понятийния апарат.

Във всяка тема са откроени вътрешноприсъщите специфични периоди в развитието на съответния сектор. Във всички части на книгата се открояват две от най-важните събития за паричната и финансова система - кризата 1996-1997 г . и глобалната финансова криза. Ефектите на финансовите кризи - вътрешни и външни формират импулси за реформи, насочени към редуциране на финансовите и икономически загуби.

Въпреки, че изследването изглежда като един исторически анализ, по-скоро това е задълбочено изследване на факторите и зависимостите, на основата на които се разкриват трайни тенденции и на тази основа е отправен поглед към бъдещето. Историческият анализ е посветен на основната цел на тази книга - да се извлекат уроците от миналото и да се направят препоръки за бъдещето. Реформите на финансовата система се разглеждат от авторите като непрекъснат процес изискващ не само вдъхновение и кураж, но и експертиза, която както показва историческия опит, се създава трудно. Особен акцент в книгата авторите поставят върху съвременните предизвикателства пред паричната и финансовата система - присъединяването към еврозоната и Банковия съюз.

Едва ли читателят ще се изненада, че банковият сектор заема основно място в изследването. Той продължава да доминира финансовия сектор и да оказва фундаментално важно значение за българската икономика. Възникването и колебливото развитие на капиталовия пазар в България се изследва в контекста на икономическата динамика и регулаторните процеси.

Книгата е предназначена за широка аудитория, свързана с финансовата система - банкери, финансисти, политици, представители на бизнеса и гражданите.

Във всяка част са дефинирани основните понятия и теории, което прави книгата полезна за академичните среди и студенти.

Основният въпрос, на който книгата отговаря, е: Въпреки мъчително трудните реформи във финансовия сектор, успяваме ли да създадем финансова система, която да се ползва с доверието на гражданите и да служи на българската икономика?

 

проф. д-р Даниела Бобева

ръководител на научния колектив

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2021

За повече информация как можете да закупите електронно издание на книгата, се свържете с нас на тел. 02 40 15 830 или ни пишете на еmail: rzlatkova@vuzf.bg.

 

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БЪЛГАРИЯ (2021-2023) - УСТОЙЧИВОСТ И РИСКОВЕ

(сборник с доклади)

Сборник с доклади, представени на Националната студентска и докторантска конференция на тема "Икономически предизвикателства пред България (2021-2023) - устойчивост и рискове", организирана от Висшето училище по застраховане и финанси на 23.04.2021 г.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2021

 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ФИНАНСОВАТА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ

Авторски колектив

Монографията "Основни характеристики на финансовата политика на България" е разработена под научното ръководство на проф. д-р Али Вейсел и доц. д-р Десислава Йосифова. Рецензенти са проф. д.ик.н. Методи Христов и проф. д-р Емилия Миланова.

Книгата включва четири глави:

В резултат на изследванията са направени редица заключения и препоръки, някои от които са следните:

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2021

 

ОСОБЕНОСТИ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРЕХОД.

ПОГЛЕД КЪМ ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ - ОТ ПОСТСОЦИАЛИЗЪМ КЪМ ИНТЕГРАЦИЯ В ЕС (1990-2020 г.)

Авторски колектив

Българският преход към демокрация и пазарна икономика обединява икономически, исторически и политически процеси, които винаги са били обект на интерес за редица изследователи след 1989 година. Настоящата книга проследява историята на динамичните събития по време на прехода в исторически и геополитически план - от общия обзор на прехода, приватизация и поява на частната инициатива, до макроикономическото развитие на България като резултат от икономико-политическите трансформации през последните 30 години. Особенно ценно е изследването на ефектите на макрорамката върху сближаването на българската икономика с европейската в смисъла на номинарната и реалната конвергенция, като се анализират общите макроикономически показатели в сравнителен план с Полша, Чехия и Румъния. Последната част от книгата е посветена на българския държавен дълг, като чрез исторически поглед върху нивата, структурата и характеристиките на българските публични дългове се оформят изводи за цялостното социално-икономическо развитие на страната. Така структуриран, анализът ще бъде изключително интересен както за учени, изследователи, икономисти и политици, така и за по-широк кръг читатели.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2021

 

ИКОНОМИКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ПСИХОЛОГИЯ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ

(сборник доклади)

Сборник с доклади, представени на Националната ученическа конференция "Икономика, образование и психология в условията на пандемия", организирана от Висшето училище по застраховане и финанси на 16.02.2021 г.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2021

 

ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ И ПАНДЕМИЯ

(сборник доклади)

През последните пет години Висшето училище за застраховане и финанси (ВУЗФ) и Лабораторията за научно-приложни изследвания към него VUZF Lab провеждат всяка година кръгла маса, посветена на актуални проблеми на международната търговия. В дискусиите участват изследователи от университетите, научните институти и неправителствените организации, като във фокуса са актуални проблеми на презграничната търговия на стоки и услуги.

COVID-19 безапелационно наложи темата на дискусията в края 2020 г. и инспирира провеждането на научни изследвания, чиито резултати са представени в настоящия сборник. Кръглата маса "Външна търговия и пандемия", организирана от ВУЗФ и VUZF Lab през м. декември 2020 г., предизвика интереса и на търговско-икономическите служби на България в чужбина, както и на Министерството на икономиката, чието участие обогати дискусиите и допринесе за тяхната практическа насоченост.

Пандемията не само срина международната търговия, тя постави въпроси, които в дългосрочен план ще оказват влияние върху и без това трудната среда, в която тя се осъществява. Неустойчивостта на международната търговия, нейната уязвимост на вътрешни и външни шокове, разширяването на регулаторни и политически ограничения за търговските потоци намаляват потенциала на външната търговията да допринася за икономическия растеж. Външната търговия се оказа една от основните икономически жертви на пандемията, особено за страни с отворена либерална външна търговия като България, чийто икономически растеж е силно зависим от износа.

Сборникът е структуриран в три части.

В първа част се изследват тенденциите в глобалната търговия в условията на пандемията с акцент върху процесите в европейската икономика. Търсят се причините за високата уязвимост на световната търговия и доколко пандемията ще изиграе ролята на еднократен шок върху нея или ще има трайни последици. Дали прекъсването на веригите на стойността в условията на затваряне на границите и ограничаване на търговските потоци ще забави процеса на тяхното разширяване? Значително място в тази част на сборника е отделено на китайската външна търговия и нейната роля в световните търговски потоци по време на пандемията и в перспектива. Пандемията добави нови аргументи в полза на новия протекционизъм, доколкото стана очевидна прекомерната зависимост на националните здравни системи и икономики от вноса от Китай. Призивът за "повече национална икономика" ще се отрази върху дебата за международната рамка на световната търговия и реформите в Световната търговска организация.

Във втора част са представени изследвания за ефектите на пандемията върху българската външна търговия и участието на България в глобалните стойностни вериги. Авторите на статиите в тази част правят оценка на загубата на БВП в резултат на свиването на търговските потоци и най-вече на износа на България, като посочват, че пандемията разкри дълбоките структурни проблеми на българската външна търговия. Статиите в тази част на сборника не просто дават една "снимка" на трагично уникалната за българската търговия 2020 г., но и чертаят перспективата в зависимост от различните сценарии на следкризисното възстановяване.

В третата част е живата дискусия на изследователите и практиците за българската търговска политика. В някои отношения изказванията са извън конвенционалната представа за академичност, но добавят стойност към практическата насоченост на дискусиите и заявката те да бъдат достатъчно убедителни, за да генерират цялостна реформа в българската външнотърговска политика. Подчертава се необходимостта от активна политика и подкрепа на износителите, разширяване на пазарите и преструктуриране на потоците.

Като епилог в края на сборника са представени дванадесет мерки за насърчаване на българския износ.

Авторите на тази книга са както установени учени в областта на външната търговия, така и млади изследователи и специалисти от практиката, което демонстрира нарастващия интерес към проблемите на сектора и дава надежда за насърчаване на външната търговия, която да допринесе за ускоряване на икономическия растеж и конвергенцията.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2021

 

УСТОЙЧИВОСТ НА ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА - ДЪЛГОСРОЧНИ ПЕРСПЕКТИВИ

(онтологични и емпирични основания)

Авторски колектив

През последните години все повече се говори за необходимостта от осигуряването на устойчивост на финансовата система. Това се налага особено поради засилващото се въздействие върху икономическите екосистеми от страна на екологичните проблеми и мащабните изменения, които настъпват в тях по линия на климатичните промени. Тези феномени на съвременността оказват влияние върху всички сфери на икономическия живот и постепенно налагат предефиниране на познатите модели, по които сме свикнали да работим.

Какво обаче трябва да разбираме под "устойчивост на финансовата система"?

Изследването, което е представено в тази книга, има за цел да илюстрира някои основни ракурси на съвременните представи за устойчивост на финансовата система от различни аспекти. Авторският колектив предлага еклектичен и интердисциплинарен подход към проблема с устойчивостта. Изследването е структурирано в три глави. Първа глава започва с представянето на концепцията за кръговата икономика като новия модел на дългосрочна устойчивост, към който се стремят Европа и светът и продължава с разглеждането на тази проблематика от гледната точка на нашата страна. Втората глава е посветена на някои представи за устойчивите финанси като гръбнака на устойчивото развитие и кръговата икономика. Във фокуса на третата глава е поставена ролята на мениджмънта и регулациите за постигането на устойчивост на финансовата система.

С този подход вярваме, че предлагаме един нов, нетрадиционен поглед към съвременните представи и конотации на устойчивостта на финансовата система.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2021

 

РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 1990-2020 г.

                                             (състояние, проблеми и предизвикателства)

проф. д-р Йордан Христоков

доц. д-р Бисер Петков

доц. д-р Станислав Димитров

Книгата "Развитие на социалното осигуряване в Република България за периода 1990 - 2020 г. /състояние, проблеми и предизвикателства/" представлява част от поредицата за-дълбочени изследвания на ВУЗФ Лаб и ВУЗФ университет с акцент върху функционирането и управлението на осигурителната и пенсионната система в България.

Изследването е разработено в три глави. Обект на първата глава с автор проф. д-р Йордан Христосков са състоянието и развитието на Държавното обществено осигуряване, като фокус е поставен специално върху хронологията на непрекъснатите реформи - техните мотиви, съдържание и резултати.

Във втората глава с автор доц. д-р Бисер Петков са разгледани изграждането и развитието на втория стълб на пенсионната система и резултатите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване в периода 2000 - 2019 г.

Обект на трета глава с автор доц. д-р Станислав Димитров са състоянието и развитието на третия стълб на пенсионната система - капиталовото осигуряване за доброволна пенсия.

Изследването представя цялостна картина на развитието на осигурителната система в България в един некратък, тридесетгодишен период от време. През тези години в разглежданата област настъпват редица значими промени, които обуславят множеството проблеми, с които се сблъсква държавата, обществото и бизнеса и днес, и които ще представляват предизвикателство и за в бъдеще. Авторите са сред най-изявените специалисти по изследваната тематика в България. Анализирани са голям брой източници на информация и данни за пенсионната и осигурителната система в България. Особено ценно е представянето на критичен поглед към редица явления и събития в тази система, като авторите са участници в някои от тях и имат лични наблюдения върху това как са протичали.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2021

 

ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ И ПАЗАРНА ОРИЕНТАЦИЯ ПРИ ФИРМИТЕ В БЪЛГАРИЯ

д-р Михаела Михайлова

5.26% от компаниите, които прилагат директен маркетинг в България са напълно несъгласни с твърдението, че "реагират незабавно, ако конкурент започне кампания, насочена към потребителите им", а 35,79% напълно се съгласяват, че в тяхната фирма "развитието и тенденциите на пазара се обсъждат поне веднъж на всяко тримесечие на срещи с различни отдели". Това са част от твърденията, формиращи концепцията за пазарната ориентация, свързана със събирането на информация както за пазара, така и за компанията, анализа й, а също и с вземането на решения за това какви действия трябва да се предприемат. Директният маркетинг пък предполага директна връзка с потребителя, без посредници и цели изграждане на дълготрайни взаимоотношения и лоялност, чрез похватите на персонализацията. Основна негова характеристика е съхраняването и анализирането на всяко взаимодействие с потребителя, с цел развиване на персонален подход и индивидуалност при общуването.

Настоящата книга разглежда пресечните точки между директния маркетинг и пазарната ориентация. В нея са коментирани още взаимозависимостите между нивата на пазарната ориентация и дейностите, свързани с директен маркетинг. Изводите са направени на база емпирично проучване сред 97 компании, опериращи на българския пазар.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2021

 

ПЕРСОНАЛНОТО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ КАТО ИЗТОЧНИК ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПЕНСИОННОТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

доц. д-р Станислав Димитров

Обект на монографичния труд "Персоналното пенсионно осигуряване като източник за увеличаване на пенсионното благосъстояние на населението в България и Европейския съюз" е една неизменно актуална, но много често неоправдано пренебрегвана в общественото пространство в България тема - персоналното пенсионно осигуряване и възможностите, които то дава на всеки човек индивидуално и на обществото като цяло, за увеличаване на благосъстоянието.

Книгата е структурирана в четири глави. Изложението е обогатено с множество нагледни графични материали. Разгледани са целите и ролята на персоналното пенсионно осигуряване. На анализ са подложени механизмите на функциониране на пазара на този тип осигуряване. Иновативно са включени различните финансови аспекти на персоналното пенсионно осигуряване. Изследвани са очакваните резултати, разходите и ефективността при персоналното пенсионно осигуряване, инвестиционните рискове и др. В труда се разглеждат някои проблеми и перспективи пред развитието на персоналното пенсионно осигуряване. Анализът включва и паневропейският продукт за пенсионно осигуряване /ПЕПП/, който набира значимост за целия Европейски съюз.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2021

 

СЪВРЕМЕННИЯТ ЛИДЕР

ВРЕМЕВА ПЕРСПЕКТИВА И УПРАВЛЕНСКИ СТИЛ

Д-р Виктория Гацова

"Съвременният лидер. Времева перспектива и управленски стил" е теоретико-емпиричен труд, посветен на проблемите за лидерството и времевата насоченост на организационния лидер. Фокусът е върху изследване на конкретните времеви ориентации ("негативно минало", "позитивно минало", "хедонистично настояще", "фаталистично настояще" и "бъдеще"), които в ролята си на предиктори детерминират трансформационните и транзакционните лидерски поведения.

Резултатите от проведеното емпирично изследване спомагат за по-задълбоченото разбиране на личностната предиспозиция "времева ориентация", дообогатяват психологическия профил на организационния лидер и разширяват наличните емпирични данни, свързани с лидерството и връзката му с други конструкти.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2020

 

СЛИВАНИЯТА И КОНКУРЕНТНАТА СРЕДА В БАНКОВИЯ СЕКТОР 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА КОНТРОЛА

Д-р Румен Ангелов

През последните десетилетия процесите на концентрация и централизация на капитала в банковия сектор рязко се засилиха и станаха значим феномен в обществено-стопанския живот на развитите в икономическо отношение страни. Сливанията и придобиванията като основна форма на проявление на този процес, от една страна са отражение на засилената конкуренция на пазара на банкови продукти и услуги за контрол, а от друга - важен фактор за формирането на новата структура на банковия сектор.

Сливането (merger) като форма на консолидация възниква с вземането на позитивно решение от страна на две (често повече от две) кредитни институции да се слеят, за да завладеят по-висок относителен дял в икономиката на страната и следователно да се изкачат по-високо в рейтинговата класация на финансово-кредитните организации. Сливането се осъществява чрез различни финансови подходи, но най-често чрез взаимен обмен на акции, пуснати в обращение, и/или емитирането на нови акции. Терминът "присъединяване" (acqisition) означава процес на придобиване на банкови активи при определени условия. При присъединяването част от активите могат да бъдат закупени, но по-често се придобива цялата банкова компания.

Терминът "поглъщане" (absorption) също често се използва в икономическата литература, което означава придобиването на една банка от друга, като банката, която се "поглъща", престава да съществува. Съществува и друга разновидност на термина "поглъщане" (takeover) - "приятелско" или "враждебно" присъединяване на една банка към друга, извършено чрез покупка или размяна на акции.

Сливания или придобивания често се използват като синоними, тъй като и в двата случая се извършва промяна в структурата на банката (дружеството) чрез разширяване на собствеността на акционерите.

За първи път тези термини ("сливания", "придобивания", "поглъщане" и "вливане") се появяват в изследванията на американските икономисти в края на ХIХ век. През ХХ век с нарастването на броя и интензитета на сливанията се засилва и интересът на учените към анализирането на тези процеси.

В книгата на д-р Румен Ангелов са предложени много дефиниции, анализирани са факторите, влияещи върху тези процеси, за да се установи същността и основните характеристики на сливанията и поглъщанията.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2020

 

СИНДРОМЪТ НА ДОБРИЯ ВОЙНИК И НЕГОВИТЕ ИНТЕЛИГЕНТНИ ЕМОЦИИ: изследване на взаимовръзката между организационно гражданско поведение и емоционална интелигентност

Д-р Ясен Димитров

Издателството на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов" публикува монографията на д-р Ясен Димитров "Синдромът на добрия войник и неговите интелигентни емоции: изследване на взаимовръзката между организационно гражданско поведение и емоционална интелигентност".

Книгата разглежда ключовите фактори, водещи една компания към успех. Съществуват различни подходи за подобряване на нейната ефективност. Някои са пряко свързани с финансовите аспекти - като печалба, рентабилност, трудови разходи и т.н. Други подходи се съсредоточават върху характеристиките на "човешкия фактор" и полагат усилия за тяхното подобряване: образователно равнище на служителите, нивото на експертните знания, характерни за професията, усвояването на "меки" умения. Трета група от подходи се фокусира върху повишаване на мотивацията на служителите, за да се стимулира техният принос в организационната ефективност.

Като анализира обстойно понятието емоционална интелигентност, авторът се фокусира върху взаимоотношенията между хората в организацията. Той подчертава, с примери от проведено емпирично изследване, различните аспекти на взаимодействие, като изводът му е, че онези от тях, които оказват най-съществено влияние върху успеха на компанията, са емоционалните аспекти.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2019

 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ИНОВАЦИИ И МЕНИДЖМЪНТ - НОВИ ПРЕДСТАВИ И ПОДХОДИ

Доц. д-р Радостин Вазов

Книгата представя някои идеи за изследователските насоки в областта на предприемачеството и за възможните резултати, които биха могли да бъдат постигнати.

Предлагат се идеи, в рамките на които могат да се развият стойностни проучвания със значително въздействие върху разбирането ни за предприемаческия феномен. Разработката се основава на убеждението, че учените могат да бъдат водещи фактори в областта на предприемачеството, създавайки нови знания, надграждащи реалността на практиката.

Освен върху проблемите, свързани с устойчивото предприемачество, авторът разработва и теми като: финансовите, социалните и психологическите последствия от провала; преживяването на неуспех и процесите на чувствителност и учене от неуспеха; потенциалните възможности на семейния бизнес и вътрешните процеси, характерни за този тип дейност и др.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2019

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО И ИНТЕГРАЦИЯТА В СИСТЕМАТА НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Д-р Бистра Николова

Монографията има за цел да изследва същността, ролята и значението на взаимодействието в сферата на финансовия контрол - като цяло и по-конкретно в системата на НАП. Според изводите от това изследване, взаимодействието на НАП с останалите органи и институции за финансов контрол у нас и в Европейския съюз, не е ефикасно. Не се отделя достатъчно внимание на превенцията и разкриването на нарушенията, свързани с усвояването на еврофондовете и изпълнението на обществените поръчки. Липсва задълбочено сътрудничество с образователните институции (университети), които подготвят кадри в сферата на финансовия контрол. В дейността на НАП не се отделя достатъчно внимание на интеграцията (интегритета) в системата, като предпоставка за нейното функциониране. Изводите са насочени към редица неизползвани възможности за усъвършенстване във всички тези аспекти.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2019

 

ИНСТИТУЦИИ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Доц. д-р Юлия Добрева

Книгата поставя във фокуса на изследване институциите и тяхната основна роля за решаването на редица проблеми, засягащи съвременните икономически системи. Основната теза, която се защитава, е, че добре изградените и солидни взаимодействия между институциите и различните икономически агенти има потенциал да доведе до положителни резултати в икономическото развитие и да гарантира устойчивост в тези резултати.

Основното послание на изследването е, че модерната икономика трябва да търси и предлага модерни решения. Тяхната основна цел не би следвало да е само преследване на количествени резултати, свързващи се с икономическия растеж, но и постигане на качествени измерители, с потенциал да допринесат за реален социален прогрес и обществено благоденствие.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2019

 

МОДЕЛИРАНЕ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА

Доц. д-р Юлия Добрева

Математическият оптимизационен модел се състои от целева функция и ограничения, изразени във вид на система от уравнения или неравенства. Оптимизационният модел, представен в тази книга, е добре познат с приложения в макроикономическата теория като потребление, производство, икономика на благосъстоянието, икономика на публичния сектор, икономика на труда и др.

Тук той се поставя в центъра на един по-различен анализ, с цел да се проследи неговото приложение и да се докаже, че ако математическият модел е валидно представяне на проявлението на съответната система, то решението, получено от модела, е и решение на системата, в която се разглежда неговото проявление.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2019

 

ИДВА ЛИ ВРЕМЕТО НА НОВ ПРОТЕКЦИОНИЗЪМ?

Колективна монография

За първи път от десетилетия насам в България се публикува цялостно научно изследване на протекционизма в контекста на съвременното развитие на външната търговия.

Тази колективна монография изгражда сериозна научна основа за нова търговско-икономическа политика на България. Може би най-важният извод в нея е необходимостта нашата страна да разработи и да прилага интелигентен протекционизъм. Той би дал възможност целенасочено да се избират методи и техники за защита на местното производство, но и като се отчитат особеностите на външнотърговската политика на ЕС и ангажиментите, произтичащи от членството на страната ни в Световната търговска организация (СТО).

Книгата прави откровен анализ на досегашния модел на международна търговия и на неговите несъвършенства. Тя е и апел за реформи, които биха имали значително влияние върху парадигмата на българската външна търговия.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2018

 

ИНОВАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Д-р Теодора Лазарова

Иновативното управление на човешките ресурси е част от нестандартните подходи, методи и инструменти, използвани от съвременните организации с цел да се постигне по-висока ефективност и продуктивност.

Все по-важен е начинът, по който организациите привличат и наемат служители. Съществуват различни техники за предварителна селекция и подбор на кандидати. От друга страна, съвременната бизнес реалност изисква прилагането на гъвкави подходи за задържане и мотивация на служителите, както и изграждане на умения сред мениджърския екип за приспособяване и адаптация с непрекъснато изискващата среда.

В монографията се дефинират основните етапи на подбор на човешки ресурси. Разглеждат се и ключовите фактори за ангажираност и дългосрочна привързаност на служителите към организацията. Представят се и основните мотивационни теории и факторите за висока групова ефективност и сплотеност.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2018

 

КРЪГОВА ИКОНОМИКА - ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

Доц. д-р Виржиния Желязкова

Понятието кръгова икономика се появява през втората половина на ХХ век, въпреки че концепцията, която стои в основата му, е много стара. Логиката на кръговата икономика е диаметрално противоположна на линейния икономически модел. При този модел суровините и материалите се използват за създаването на стоки, които след края на полезния им живот биват изхвърляни. Това, освен всичко друго, поражда и сериозни процеси на замърсяване на околната среда, най-вече с токсични субстанции.

Концепцията за кръгова икономика предлага напълно различен подход - след като изпълнят функциите, за които са били създадени, различните предмети и материали да се рециклират е и да влязат обратно в състава на нови блага.

Хипотезата на настоящото издание е: на първо място се очертава проблемът, че банките продължават да финансират линейната икономика; на второ място е липсата на стандартизация спрямо начините за осчетоводяване и проследяване на напредъка в областта на кръговата икономика.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2017, 2019

 

ПОВЕДЕНЧЕСКА ИКОНОМИКА

Доц. д-р Юлия Добрева

Това е първият български учебник по поведенческа икономика, който има за цел да запознае студентите икономисти, както и по-широк кръг читатели, с основните понятия, модели и подходи, които формират тази нова и модерна наука.

Защо някои хора предпочитат да обядват на крак с хот-дог, а други - в скъп ресторант; защо едни работят и спестяват за пенсия, а други избират да са домакини и да се занимават с благотворителност и т.н. Поведенческата икономика помага да се отговори на въпроса защо хората правят едни или други, добри или лоши избори и същевременно как биха могли да бъдат подпомогнати или насочвани да правят само добри избори.

В стандартния икономикс се използва унифициран модел, който помага за изучаване на икономическото поведение на хората и последиците от него. С негова помощ могат да се очертаят кривите на търсене и предлагане, да се даде решение за равновесна цена и количество и да се съставят механизми за увеличаване на производствената ефективност и социалното благоденствие. Поведенческата икономика работи конструктивно със стандартния икономически модел, като, на основата на психологията и други социални науки, е насочена към по-задълбочено разбиране на причините за различните поведения на хората, както и към търсене на начини за тяхното подобряване.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2018

 

ОПЕРАТИВНА И ПРОИЗВОДСТВЕНА СТРАТЕГИЯ ЗА БИЗНЕСА

Красимир Тодоров

Монографията изследва оперативния мениджмънт през призмата на оперативната и производствената стратегия на всяка организация. Изтъква се стратегическата роля на операциите в процеса на изграждането на стратегията. Дефинира се мястото на на оперативната стратегия в общата стратегическа йерархия. Отправя се ясно послание към бизнеса за опасността от пренебрегване значението на оперативната стратегия в цялостния стратегически процес, което би могло да доведе до липса на конкурентно предимство на съответната организация. Изтъква се обстоятелството, че въпреки че се намира на най-ниското ниво в стратегическата пирамида, по важност ролята на оперативната стратегия не следва да отстъпва на тази на корпоративната и на бизнес стратегията.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2018

 

РИСКОВЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ РЕФОРМИРАНЕ НА ЗДРАВНАТА СИСТЕМА

Доц. д-р Григор Димитров

Авторът прави анализ на рисковете, свързани с реформирането на здравната и здравноосигурителната система в България. Здравеопазването ни се намира в критично състояние, системата не работи ефективно. Наред с това липсва държавна политика, която да осигурява ново отношение към здравето на хората, както и да мотивира поведение, насочено към високо качество на живот. В обществото ни има консенсус за необходимостта от провеждане на радикална реформа на съществуващата система на здравеопазване и на здравно осигуряване.

Изследователската задача, която си поставя монографията, е да се анализират и систематизират, на базата на актуална и достоверна информация, потенциалните рискове, оказващи влияние върху поведението на здравната система. Авторът отстоява позицията, че самоцелното увеличение на средствата в здравната система не само няма да подобри, но и ще задълбочи несъвършенствата и негативните ефекти в една нереформирана система.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2018

 

КОРПОРАТИВНА УСТОЙЧИВОСТ И ОТГОВОРНОСТ (CSR)

Марина Стефанова

През индустриалния ХІХ век влиянието на бизнеса върху обществото и околната среда придобива ново измерение. Нерегламентираният бизнес процъфтява и предприемачите в Европа и САЩ печелят огромни богатства. Наистина, новите технологии водят до повишаване на жизнения стандарт - но само малцина филантропи измежду индустриалците се тревожат за благополучието на своите служители, обществото като цяло и околната среда.

В началото на ХХ век се стига до открито противопоставяне между мощните корпорации и новосформираните трудови (професионални) съюзи. Правителствата са принудени да търсят по-голяма отговорност от страна на бизнеса по отношение на благоденствието на хората и опазването на природната среда, като въвеждат антитръстово законодателство. Идеята за социалната отговорност на компаниите придобива ново значение. Появява се стремеж към устойчива екологична и икономическа стабилност.

Учебникът представя теоретичните основи и съвременните направления на корпоративната устойчивост и отговорност, като проследява и процеса на нейното внедряване в различните обществени сфери.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2018

 

ТЕОРИЯ НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ

Красимир Тодоров

Този труд представлява пълно и задълбочено изследване на цялостния стратегически процес на вземане на решения. В седем обширни по аргументацията си глави учебникът очертава основни стратегически концепции, спорни въпроси и модели. Налице е подчертан афинитет към нови аспекти на стратегическата теория. Представен е в исторически план и конкретният пример на компанията "Инчкейп", който допълва и прояснява теоретичните постановки.

Разработката представлява детайлно описание на процесите на стратегически мениджмънт - това е от полза не само за изучаващите тази тематика в академичните програми, но и за напреднали в професионално отношение опитни бизнес мениджъри.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2017

 

ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ И РОЛЯ НА СЕКЮРИТИЗАЦИЯТА ПРИ ИНВЕСТИЦИИ В ИМОТИ

Доц. д-р Маню Моравенов

Секюритизацията и интернационалното инвестиране в недвижими имоти водят до промяна не само на инвестиционните продукти, но и на играчите, пазарите и отделните инвестиционни структури.

Изследването е ориентирано едновременно към постигане на научни изводи и формулировки чрез представяне на емпирични и сравнителни данни и коментари. Разработени са финансови аспекти, модели и анализи при инвестициите в недвижими имоти. Представя се емпирична информация за пазара на имоти в България. Изследват се механизмите на секюритизация на недвижими имоти както у нас, така и в световен мащаб.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2016

 

ГЛОБАЛИСТИКА

Доц. д-р Юлия Добрева

Глобалистиката и устойчивото развитие на съвременния свят са сравнително ново поле в научните изследвания, обединяващо многоаспектни, разностранни и често противоречащи си екологични, обществено-политически и икономически проблеми.

Едни от най-често задаваните въпроси са - как да се постигне икономически растеж, без това да доведе до отрицателен ефект върху околната среда. А също така - какви са ползите за обществото от икономически прогрес и какви са заплахите за екологичното равновесие. Именно в отговор на тези въпроси съвременната наука търси възможни решения и предлага различни начини за качествена и количествена оценка.

Сред най-важните проблеми е: как да се постигне икономическо развитие и да се преодолее проблемът с бедността, без това да окаже отрицателно въздействие върху околната среда.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2016

 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА (ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ)

Доц. д-р Юлия Добрева

Устойчивото развитие на икономиката е проблем с глобален, регионален и национален характер. Във фокуса на настоящото научно изследване е как да се приложат на практика заложените Цели за устойчиво развитие. Авторката поддържа тезата, че независимо от степента на влошаване на икономическото развитие и някои тревожни сигнали за стабилността на финансовата система, трябва да се гарантира балансираното развитие в трите основни направления на устойчивото развитие - икономическо, социално и екологично.

Целта на този научен труд е да се представят общите предпоставки за гарантиране на устойчивото развитие в икономиката и да се набележат основните перспективи както за България, така и в глобален аспект.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2016

 

ЗАКОНЪТ И КОНТРОЛЪТ НЯМАТ ЦВЯТ

Доц. д-р Георги Николов

След началото на демократичните промени авторът на настоящият сборник е давал стотици интервюта за печатни издания. Част от тях са включени в настоящото издание в хронологичен порядък, като са направени някои редакторски подобрения. От поместените в книгата интервюта могат да се направят определени изводи и оценки за бюджетната дисциплина и управлението на публичните средства, както и за други дейности и процеси в страната след 1990 година.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2015

 

MENIORING (PROCESS, GUIDELINES AND PROGRAMS)

Даниела Илиева-Колева

Менторството е познато от векове като форма на обучение, личностно развитие, социална отговорност и уважение между поколенията. В съвременния свят менторството придобива ново значение и се развива, предоставяйки и на организационно, и на индивидуално ниво възможност за стремеж към превъзходство и конкурентно предимство.

Менторският процес се превръща в значим елемент в трансфера на знания между поколенията, важен стимул за концепцията учене през целия живот, както и съществена част от изграждането на връзка между бизнес средата и университета. В настоящото издание са представени различни видове менторство в зависимост от типа подход - индивидуален или групов, както и в зависимост от контекстуалната рамка на процеса. Разгледани са дефинициите и ролите, специфични за ментор и наставляван. Анализират се предимствата на менторството и по-специфично - конкретните ползи за участниците в процеса - ментор и наставляван.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2015

 

АКТЮЕРСКИ МЕТОДИ

Доц. д-р Никола Чолаков

Произходът на понятието актюер се крие в далечното минало. Съществуват следи още от времето на Римската република във връзка с актовете на Сената. В късната Римска империя и Византия актюер е бил човек, занимаващ се със снабдяването и счетоводството на армията, а по-късно тази дума се открива и като титла за известните лекари, близки до императора. През Средните векове актюерът се среща в смисъла на регистратор, секретар, деловодител, архивар. Съвременното разбиране за актюер се заражда най-вече с развитието на животозастраховането.

Книгата би била полезна не само за студенти в бакалавърска и магистърска степен, но и за всички желаещи да задълбочат познанията си в актюерската наука, особено за специалистите от застрахователната практика.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2015

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ФИНАНСИРАНЕ НА ЗДРАВНАТА СИСТЕМА

Доц. д-р Григор Димитров

С този труд авторът си поставя за цел да представи аргументирано основните проблеми в областта на организацията, управлението и финансирането на здравната система в България. Обща е констатацията, че здравеопазването се намира в критично състояние. Системата не работи ефективно, липсва дългосрочна и последователна държавна политика, която да осигури ново отношение към здравето на хората. Задълбочаващите се демографски процеси правят проблема още по-остър.

Намерението на това издание е да бъдат анализирани причините, довели до съществуващите деформации, да се идентифицират проблемните зони и логично да се изведат съответните изводи и заключения. Предложените идеи за реформиране на системата на здравеопазване имат за цел да бъде подпомогнато доброто здраве на българския гражданин - той да стане по-жизнеспособен, удовлетворен и мотивиран.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2014

 

РИСКОВА ДИАГНОСТИКА И ОЦЕНКА НА КОРПОРАТИВНИТЕ КЛИЕНТИ В ОБЩОТО ЗАСТРАХОВАНЕ

Радослав Габровски

Идеята и целта на монографията на проф. д-р Радослав Габровски е да се привлече вниманието на специалистите от застрахователната практика върху някои теоретични постановки, както и върху сравнително лесно приложими практически подходи за по-рационален и ефикасен застрахователен риск мениджмънт в застрахователното дружество. Стремежът на автора е да бъде разработен и представен специализиран застрахователен структурен подход при осъществяване на рисковата диагностика и оценка на корпоративната клиентела в общото застраховане. Налага се изводът, че, подобно на банките, застрахователите - като особен тип кредитори - също следва да предприемат адекватни действия за чувствително намаляване на ефектите от този своеобразен "кредитен риск".

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2013

 

ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО

Жельо Христозов

Обект на това изследване е вътрешният контрол на застрахователното дружество, конкретните проверки, извършвани от специализираната служба за вътрешен контрол на различни дейности в застрахователното дружество - аквизиционна, ликвидационна, счетоводна, презастрахователна, информационна и др. Вътрешният контрол е не само съвкупност от правила, процедури, указания и наръчници, а и интензивна комуникация между ръководството и служителите.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2013

 

КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ЕКОЛОГИЧНИЯТ РИСК В ДЕЙНОСТТА НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Виржиния Желязкова

Икономическата среда се изменя непрестанно, променяйки условията, които бизнесът трябва да отчита, ако иска да бъде успешен. Промените в климата, замърсяването на въздуха, водите и почвите и всички екологични проблеми, следствие от тях, имат пряко икономическо отражение. Финансовите институции трябва да обръщат внимание на климатичните и екологичните проблеми като част от средата, в която оперират, ако искат да отговарят на променящите се нужди на потребителите.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2013

 

РАЗВИТИЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ

Станислав Димитров

Ролята на капиталовите пенсионни фондове нараства в картината на общата пенсионна защита на населението. Глобалната финансова криза изведе на преден план проблемите при инвестиране на активите на фондавете, управлението на рисковете, административните разходи и информирането на осигурените лица. Тезата на автора е, че капиталовите пенсионни фондове могат да се превърнат в едни от основните източници на пенсионни доходи, ако се познава тяхната същност и се създаде адекватна среда за развитието им. А създаването на такава среда е отговорност както на частните акционери, така и на регулаторните и надзорни органи.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2013

 

ГЛОБАЛНИ ИНСТИТУЦИИ

Доц. д-р Евгени Евгениев

Предвид последствията от глобалната финансова и икономическа криза и разразилите се дебати, този учебник дава възможнтост на читателя да стои "на гребена" на дискусионната вълна за ефективността на финансовите институции, влияещи върху икономическите процеси в световен мащаб. Учебникът разглежда структурата и функциите на тези институции, както и ролята им в глобалния свят. Някои въпроси умишлено са оставени отворени от автора, доколкото съществуват различни и специфични виждания относно процесите, които движат икономическата глобализация днес.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2012

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО

Станислав Димитров

Пенсионноосигурителното дружество е изключително важна фигура в системата на допълнителното пенсионно осигуряване. Резултатите от дейността на всеки един допълнителен пенсионен фонд пряко влияят върху осигурителната, в частност пенсионната, защита на хората. Учебникът по организация и управление на пенсинноосигурително дружество предоставя познания по същността, принципите, механизмите, процесите и обезпечеността на управлението на администратора на капиталови пенсионни фондове. Дават се примери от практиката, както и много информация и любопитни данни.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2012

 

ЗИМНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ

Проф. дпн Сава Гроздев

Едни от най-престижните математически състезания у нас са Зимните. Настоящата книга е посветена на тях. Тя има енциклопедичен характер, защото съдържа всички задачи от непубликуваните досега в единно издание. Подробните решения, от своя страна, определят и научно-методичния й характер. Разнообразието от идеи и подходи ще предизвика интерес не само у преките потребители - ученици, студенти и учители - но и у любителите на математиката изобщо. От 2012 г. Зимните математически състезания се провеждат в нов формат. По тази причина книгата е призвана да фиксира един период от ежегодни инициативи, които отиват в историята и чието значение за развитието на олимпиадната математика в България е безспорно.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2012

 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Жельо Христозов,

Павел Димитров

В настоящия учебник се представят основните видове застраховки, практитувани на националния застрхователен пазар. В него детайлно се характеризират същността и особеностите на конкретни застрахователни продукти от двата застрахователни бранша. Учебникът съдържа в изключително концентриран вид богата информация, която може да бъде полезна не само за студенти от специалността "Застраховане", но и за специалисти от практиката.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2012

 

СИСТЕМАТА "ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ II" В ЗАСТРАХОВАНЕТО

Жельо Христозов

Прилагането на системата "Платежоспособност ІІ" е сериозен проблем за всички застрахователни дружества в страните от ЕС. В настоятата работа се разкриват слабостите на съществуващата към момента система за определяне платежоспособността на застрахователните дружества и се аргументира необходимостта от въвеждане на нова система за определяне на платежоспособността им. Защитава се тезата, че прилагането на системата"Платежоспособност ІІ" ще доведе до увеличаване на финансовата стабилност на застрахователите и до глобализиране на застрахователния пазар.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2012

 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА МАТЕМАТИКА

Доц. д-р Радослав Габровски

Учебникът по застрахователна математика обхваща най-съществените въпроси от математическите основи на животозастраховането. Основната му цел е да даде базисни познания, умения и практически опит в оценката и количественото пресмятане на най-съществените застрахователно-технически величини. В края на всяка тема са предложени въпроси за дискусия, както и достатъчно на брой задачи за упражнения и практически тренинг върху изучаваната материя. Освен за студенти, учебникът е подходящ и за по-широк кръг читатели, които желаят да придобият представа за математиката на животозастраховането.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2011

 

МИГРАЦИОННО И БЕЖАНСКО ПРАВО

Проф. д-р Веселин Цанков,

д-р Надежда Христова

Силите, които пораждат движенията на населението, са над административния капацитет на която и да било държава. Ето защо в институциите на ООН, на Съвета на Европа, на Европейския съюз, както и в други междуправителствени организации, миграционните и бежански въпроси и проблемите, свързани с тях, привличат вниманието и стават важен елемент от междудържавните отношения. Превръщането на българските граници във външни граници на ЕС увеличи миграцинната вълна и постави за решаване въпроси, които до неотдавна не бяха актуални.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2011

 

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО

Проф. д.ик.н. Михаил Динев, д-р Катя Златарева

По традиция, и с малки изключения, всяка книга по теория на счетоводството включва знания за основните счетоводни методи, принципи и средства, както и тяхното приложение в отразяването на кръгооборота на стопанските средства. Традицията е спазена и сега, но е направен опит да се нарушат някои догми и да се откроят съвременните разбирания както за предмета и метода на счетовоството, така и за неговите принципи. Направени са известни допълнения към методологическите постановки на счетоводството. Целта в случая е да се поднесе разбираемо теорията на счетоводството в днешно време, като се открои спецификата на този уникален международен език, превърнал се във феномен на международните икономически отношения. Авторите и издателят се надяват, че и тази книга ще е част от научното богатство, съдавано от поколения научни дейци.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2011

 

СТАТИСТИКА

Доц. д-р Георги Николов

В настоящия учебник по статистика е проявен стремеж за представяне на учебното съдържание в синтезиран и достъпен вид. С примерни данни са показани начините на изчисляване на съответните статистически характеристики с цел по-лесното им разбиране. При повечето характеристики са посочени и статистическите функции, които могат да се използват за компютърното им изчисляване или за прилагането на конкретен метод при статистическия анализ. В края на повечето глави е обърнато внимание на въпроси, които трябва се имат предвид при анализа или по които често се допускат грешки. След всяка глава са дадени тестове за самооценка на студентите, а в края на учебника са посочени и отговорите им.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2011

 

ЕВРОПЕЙСКА ПАРИЧНА И ФИНАНСОВА ИНТЕГРАЦИЯ

Доц. д-р Силвия Трифонова

Основният аргумент за написването на този учебник е обективната потребност от пълен и задълбочен анализ на паричната и финансовата интеграция в Еврозоната и провеждането на единната парична политика на Евросистемата. До момента в България не съществува комплексно и цялостно изследване на паричните и финансовите аспекти на европейската икономическа интеграция. В настоящото издание е направено ясно, стегнато и същевременно широко изследване на процеса на европейска монетарна и финансова интеграция, функционирането на банковия сектор в Еврозоната, организацията и принципите на работа на Европейската централна банка, трансмисионния паричен механизъм в Еврозоната, както и стратегията и оперативната рамка на паричната политика на Евросистемата. Всичко това дава на читателя възможност да придобие по-пълни знания за европейската монетарна интеграция и Икономическия и паричен съюз.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2011

 

ФИНАНСИРАНЕ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКИТЕ СДЕЛКИ

Доц. д-р Светослав Масларов

Книгата представлява сборник лекции, които подробно разглеждат кредитните и платежни средства в международната търговия, формите на плащане, техниките на финансиране на търговските сделки. Внимание е отделено на факторингът и форфетирането като механизми за финансиране на международната търговия. Дава се и характеристика на гаранциите и обезпеченията при международните търговски сделки. Пояснява се и значимостта на застраховането и гарантирането на експортните кредити като относително обособена, но важна част от покриването на рисковете в международната търговия.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2011

 

ФИНАНСОВА МАТЕМАТИКА

Доц. д-р Никола Чолаков

Целта на това издание по финансова математика е да се запознаят студентите с лихвените сметки и основните математически модели на риска, мястото им в застрахователните калкулации и по такъв начин да придобият по-задълбочен и по-критичен поглед върху логиката и механизма на рисковите премии, обосноваността на застрахователните тарифи, а заедно с това да осъзнаят и значението на актюерските разчети за стабилността на отрасъла и въобще в сферата на финансите.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2011

 

ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА, ЕТИКА И КОМУНИКАЦИИ

Доц. д-р Боян Дуранкев, д-р Николай Цонев

Интересът към организационната култура и етика е предопределен от междинното място, което заема този проблем между икономиката и социологията. Вярванията, ценностите и социалните структури в организацията трябва да бъдат разбирани и използвани за постигане на благополучие. Добрите финансови резултати в един достатъчно дълъг отрязък от време са функция от умелото управление на нагласите и настроенията в организацията. В това издание се обобщава наличната теоретична информация за организационната култура и различните гледни точки към нея. Предлага се обобщен портрет на съвременната българска организация, бележат се пътища за развитие и промяна, които биха могли да помогнат за по-добро интегриране не само на отделните фирми, но и на държавата като цяло в европейската и световната икономика. Специален акцент е поставен върху комуникациите като отражението на културата и етиката на организацията, върху връзките с обществеността и рекламата.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2010

 

ОСИГУРИТЕЛЕН ПАЗАР И ОСИГУРИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Доц. д-р Йордан Христосков

Учебникът по осигурителен пазар и осигурителни продукти дава познания за същността, принципите и механизмите на фукциониране на осигурителния пазар и предоставените от него различни осигурителни продукти. Тези продукти гарантират по-голяма сигурност на хората при настъпване на най-значимите социални рискове като старост, инвалидност, смърт, болест, трудова злополука, безработица.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2010

 

РЕФОРМИТЕ В СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

Доц. д-р Йордан Христосков

Тази монография си поставя за цел да се разгледат основните теоретични въпроси и принципи на социалното осигуряване и осигурителния пазар и да се извърви отново пътя на провежданите реформи в България. Анализират се отделните решения в областта на осигурителната политика. Проследява се доколко отделни политически действия са съобразени с работещи добри практики, както и с важни документи на ЕС - в това число Открития метод на координация, Зелената книга за адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи и др. Наред с основните понятия и принц;ипи на осигурителния пазар, в монографията са разгледани съвременните предизвикателства пред тази нова индустрия от небанковия финансов сектор и са дадени предложения за нейното развитие.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2010

 

СТАТИСТИКА

Доц. д-р Георги Николов

Сборникът от задачи по статистика е предназначен за семинарни занятия по дисциплината "Статистика" и за самостоятелна работа на студентите от отделните специалности и форми на обучение във ВУЗФ. Задачите в сборника са от различни области на икономиката. Използвани са примерни, но близки до действителните данни. Част от задачите са съставени въз основа на фактически данни от конкретни проучвания на автора.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2010

 

СТОПАНСКА ИСТОРИЯ

Доц. д-р Димитър Димитров

В учебника по стопанска история се изясняват някои основни теоретични аспекти в историческото развитие на световната икономика като пространството и времето в икономическото развитие, световете-икономики, основните икономически зони и търговски пътища в различните епохи, основните етапи в развитието на икономическите отношения, развитието на отделните цивилизации, характерът и ролята на икономическите цикли. Книгата е предназначена и за по-широк кръг читатели, интересуващи се от теретичните проблеми на историческото развитие на световната икономика.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2010

 

ОСНОВИ НА ФИНАНСИТЕ

Проф. д.ик.н. Методи Христов

Второто преработено и допълнено издание на това учебно помагало се наложи не само поради изчерпване на тиража на първото издание, но и поради съществени промени в съдържанието на известна част от разглежданите въпроси. Помагалото може да се използва не само от студентите в специалността "Финанси", но и от всички онези, които искат да придобият първоначални познания по теория на парите, банково дело, финанси на стопанските предприятия, публични финанси, застраховане и осигуряване.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2010

 

МИКРОИКОНОМИКА

Проф. д-р Огняна Стоичкова

Този труд въвежда читателя в основите на икономическата теория. Обстойно са разгледани темите, възловите понятия и закони на пазарното стопанство, с помощта на които се обяснява поведението на микроединиците - фирмите и домакинствата в условията на пазарната конкуренция. Поясняват се най-важните елементи на пазарния механизъм, еластичността на търсенето и предлагането. Прави се анализ на потребителското поведение, разглеждат се факторите на производство, производствените разходи, приходите на фирмата и организацията на бизнеса. Акцентира се върху различните фактори на производството, както и върху рентата, лихвата, печалбата, работната заплата като факторен доход. Прави се преглед и на условията за оптимално разпределение на ресурсите, определяне на потребителския излишък, както и на пазарните дефекти и механизмите на регулирането им.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2010

 

МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ

Доц. д-р Светослав Масларов

Сборникът лекции по международни финанси дава обстойна характеристика на понятия като валутен пазар, цени и валутен курс, валутна политика, платежен баланс. Проследява се историческата еволюция и политическата структура на международните финанси. Разглеждат се международни финансови организации като Международния валутен фонд и Световната банка. Поставя се акцент върху Европейския паричен съюз, неговите проблеми и предизвикателства. Прави се задълбочен коментар на външните финанси на България след 1944 година.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2010

 

МАТЕМАТИКА ЗА ИКОНОМИСТИ

Проф. дпн Сава Гроздев

Предлаганият учебник по математика включва материал по линейна алгебра, аналитична геометрия, математически анализ и теория на вероятностите. Една част от изучаваните факти са представени в учебника наготово и без доказателства, като при необходимост се препоръчва справка с гимназиалните учебници и пререшаване на позабравени задачи от училищните сборници. Повече място е отделено на новия материал, който включва основни сведения от теория на матриците, детерминантите и класическите матоди за изследване и решаване на системи линейни алгебрични уравнения и неравенства.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2010

 

МАКРОИКОНОМИКА

Проф. д-р Огняна Стоичкова, д-р Яким Китанов

Макроикономиката, като наука за общото равнище на националното производство, се занимава със свойствата на икономическата система като единно цяло. Предлагайки още по-богат понятиен апарат, това второ издание на учебника по макроикономика разглежда обстойно основните макроикономически показатели, икономическия кръгооборот, съвкупното търсене и съвкупното предлагане, пазара на пари и пазара на ценни книжа. Внимание се отделя и на проблемите на базработицата и заетостта, на общото икономическо равновесие, инфлацията, цикличността на кризите, икономическия растеж. Разглежда се и финансовата система и финансовата политика на държавата, прави се преглед на основните тенденции в световната икономика.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2010

 

КОНЦЕПТУАЛНИ АСПЕКТИ НА СЪВРЕМЕННОТО РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КОНТРОЛ

Доц. д-р Огнян Симеонов

Настоящото изследване има за цел да предложи осъвременяване на представите за модела на контрола като функция на управлението, както и да разгледа произтичащите от това проблеми и перспективи пред концепциите за контролинга и одита и тяхното практическо приложение. В последно време се очертава като значима потребността от нов етап в развитието на теорията. Появяват се нови концептуални виждания за одита, контролинга, вътрешния контрол, бюджетния контрол, различни аспекти на стратегическия контрол и др. Авторът предлага данни и прави своите изводи за съвременните проблеми, противоречия и ограничения в практическото функциониране на тези системи.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2010

 

КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ

Д-р Станислав Димитров

"Копрорация" произлиза от латинското "corpus", което означава тяло, едно цяло, група хора с общи интереси. Учебникът по корпоративни финанси разглежда различните аспекти в поведението на корпорациите (фирмите). В него се дават основни познания върху съвременната теория и практика на финансовия мениджмънт. Внимание се обръща не само на абстрактните теоретични определения и формулировки, но също така се търсят и практически приложения на корпоративния мениджмънт. Търсят се и отговори на процеси, протичащи в съвременната икономическа действителност. Основните теми са свързани с финансовата организация на фирмите, риска и възвръщаемостта, управлението на капитала, различните видове инвестиции, дългосрочното финансиране, капиталовата структура, дивидентната политика, оценката на финансовото състояние на корпорациите и пр.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2010

 

ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА НА ПЕНСИОННИТЕ И ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ФОНДОВЕ

Д-р Иванка Данева

Настоящото издание е фокусирано върху теоретичните и приложни въпроси на инвестиционната политика на пенсионните и здравноосигурителните фондове. На основата на най-важните черти на частния сектор в осигуряването се разглеждат икономическите характеристики на тези фондове, възможните принципи и подходи при инвестиционното регулиране, стратегиите на инвестиране. От методологическа и практическа гледна точка са разгледани управлението на инвестициите на този вид фондове в нашата страна. Изучаването на тази материя предполага основни познания по социално осигуряване и инвестиции. Учебникът е полезен не само за студентите във ВУЗФ, но и за специалистите от практиката.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2010

 

БАНКОВО ДЕЛО

Проф. д-р Огняна Стоичкова, д-р Яким Китанов

В условията на пазарна икономика ролята и значението на парично-кредитните инструменти рязко нараства. Поради това науката за парите, кредита и банките се превърна в една от най-интересните и търсени учебни дисциплини не само за студентите в направление "Икономика". Учебникът "Банково дело" представя закономерностите на функциониране на парично-кредитната сфера и банковия сектор в икономиката. За специалността "Финанси" този курс е фундаментален. Той следва базисната теоретична дисциплина "Парична теория и политика", в която са заложени основните знания за генезиса на парите и свързаните с тях парични и кредитни инструменти.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2010

 

БАНКОВИ СИСТЕМИ

Проф. д-р Огняна Стоичкова, д-р Яким Китанов

В този учебник се прави характеристика на банковата система, на функциите на отделните нейни компоненти, които имат изключителна роля за нормалното развитие на всяка икономика. Дава се определение на понятието за банка като елемент на банковата система. Специално внимание се отделя на разглеждането на банковата система в едни от най-високо развитите страни - Великобритания, Швейцария, Германия, САЩ, Япония. Развитието и формирането на банковите системи в тези страни има солидна история - а изучаването на този исторически опит би било от полза за всички специалисти, които имат професионалната амбиция да са част от една съвременна, добре функционираща банкова система.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2010

 

АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИИИ

Доц. д-р Иванка Петкова

Финансовите пазари са силно глобализирани и през последните години значително се разшири спектърът на инвестиционните възможности. Наред с международните капиталови пазари възникнаха и привличат вниманието и алтернативни инвестиции като хедж фондове, управлявани фючърси, фондове за дялово участие с частен капитал. Настоящият учебник може да се счита като въведение в материята на алтернативните инвестиции.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2010

 

ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ - ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРАКТИКИ, ПРОБЛЕМИ

Д-р Григор Димитров

Излезе от печат новият учебник на д-р Григор Димитров "Здравно осигуряване (организация, практики, проблеми)", подготвен от Издателството на ВУЗФ. В него не само се изясняват основните понятия "здраве", "здравна система" и "здравна политика", но се прави и характеристика на средата, в която функционира и се развива здравното осигуряване, последователно се разглеждат някои от най-важните проблемите на общественото здраве в България, както и съдържанието, управлението и ресурсите на националната система на здравеопазване. Дава се характеристика на моделите на здравно осигуряване и съществуващата практика в страните от ЕС. Подробно се разглеждат и анализират двете форми на здравно осигуряване, които се прилагат у нас - задължителното и доброволното здравно осигуряване. Систематизирани са и различни предложения за повишаване на ефективността на здравноосигурителната система в нашата страна.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2009

 

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ - ТЕОРИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРАКТИКИ

Доц. д-р Йордан Христосков

Това е учебник, който предоставя познания за обществено организираната форма на социална защита на населението срещу специфични рискове, водещи до загуба на доходи от трудова дейност. Предназначен е не само за студенти, но е полезно четиво и за работещите в системата на държавното обществено осигуряване, за служителите в пенсионноосигурителните дружества, както и за всички, които се интересуват от тази сложна, но изключително важна за обществото материя.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2008

 

ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ

Проф. д.ик.н. Методи Христов

Това учебно помагало е предназначено преди всичко за студенти, които се обучават в специалността "Финанси", но може да се ползва и от студентите от всички останали икономически специалности. В него са разгледани теми, свързани с основите на публичните финанси, разходите и приходите на държавата, както и бюджетната система на България. Авторът е положил усилия да създаде предпоставки помагалото да служи и като помощно средство при дистанционно обучение.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2008

 

ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО

Доц. д-р Румяна Нейкова

Тук са включени лекции на автора, посветени на актуални управленски проблеми: същността, принципите, функциите и структурата на управление в условията на динамична бизнес среда, технологията за изработването на рационални решения и съвременни активизиращи творчески методи, както и информационното осигуряване на управлението, предприемачеството и реинженеринга като нова управленска технология. Разгледани са и някои аспекти на управлението в условията на конфликтна среда.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2008

 

МАРКЕТИНГ

Доц. д-р Боян Дуранкев,

гл. ас. Христо Катранджиев

Под формата на тестове, това помагало предоставя на студентите възможност да получат подготовка по съвременен маркетинг, в унисон с възприетите модели на тестово самообучение в Европа и САЩ. Разгледани са някои нови концепции, свързани с маркетинга на организациите, обкръжаващата среда, поведението на крайните потребители, избор на целеви пазар, стокова, дистрибуционна и ценова политика, политика на комуникациите и др.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2007

 

ИНФОРМАТИКА

Доц. д-р Виолета Краева

Целта на учебника е да предложи на студентите от всички специалности на ВУЗФ, изучаващи дисциплината "Информатика", научно-теоретични и професионални знания в областта на компютърните системи, системния и приложен софтуер и компютърните мрежи. Стремежът на автора е да се изложат в синтезиран вид основните концепции, понятия и техники на работа с продуктите, които да формират основато на една професионална компютърна грамотност на студентите-икономисти.

Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", София, 2007