Студентско кредитиране

Студентско кредитиране

Информация за студентското кредитиране

Студентите могат да подадат искане за отпускане на кредит и сключване на договор само към банките, които предлага тази възможност. ВУЗФ може да съдейства на онези студенти, които искат да се възползват от тази услуга.

Условия за отпускане на студентски кредит?

За кредит могат да кандидатстват студенти, които отговарят едновременно на следните изисквания:

  1. да са български граждани, граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава от Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;
  2. да не са навършили 35 години;
  3. да се обучават в редовна форма;
  4. да нямат придобита същата образователно-квалификационна степен(ОКС);
  5. да не са отстранени и не са прекъснали обучението си.

Какъв е размерът на студентския кредит?

Как ще се изплащат парите?

Кога се връща кредита?

За повече информация може да се свържете с: