обучение на докторанти

обучение на докторанти

Срокът на обучение на докторанти в редовна и самостоятелна форма е три години, а в задочна форма – четири години.

Процедура по обучение:

1. Проучване на литературни източници.

2. Събиране и обработка на емпирична информация.

3. Полагане на докторантски изпити (три изпита - по две базови дисциплини и по една избираема дисциплина или една специализирана дисциплина с тематична насоченост на съответния дисертационен труд).

4. Изготвяне на научни публикации.

5. Разработване на дисертационния труд.

Процедура по придобиване на образователната и научна степен "доктор":

1. Предварително обсъждане на дисертационния труд.

2. Публична защита на дисертационния труд. Необходими са 4 екземпляра на дисертационния труд, отпечатани и подвързани. Обемът трябва да е минимум 150 страници, формат А4, 12 точки Times New Roman, междуредия  1,15. Дисертационният труд трябва да е придружен от автореферат - съкратен вариант на дисертацията, 4 екземпляра, 30-40 страници.

След успешно проведена официална защита на дисертационния труд пред научно жури на докторанта се присъжда образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 3.8. Икономика.