Кандидат - Магистри

Кандидат - Магистри

Кандидат - Магистри

Обучението в магистърска степен във ВУЗФ се осъществява в две основни направления:

  1. профилиране и задълбочаване на подготовката по завършената специалност в бакалавърската степен;
  2. допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка на завършилите висше образование на образователно-квалификационните степени "специалист", "професионален бакалавър", "бакалавър" или "магистър" по други специалности от професионалното направление "Икономика" или от друго професионално направление, различни от специалността, по която се обучават за магистър във висшето училище.

Обучението в магистърска степен осигурява на студентите:

  1. задълбочена теоретична и специализирана подготовка по специалността;
  2. усвояване на основите на научноизследователската и научно-приложната дейност;
  3. условия за образователна мобилност и международна сравнимост на придобитите знания и умения;
  4. развитие на способностите за адаптация в условията на социални, икономически и технологични промени.