Процедури

Процедури

Процедури

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика

Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване

Катедра: Финанси

Начална дата: 16.12.2019 г.

Дата на заключителното заседание: 14.09.2021 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 14.09.2021 г. от 11:00 ч. онлайн. 

Тема: " Управление на риска при финансови активи"

Докторант: Мария Филиповска Димитрова

Научен ръководител: проф. дн. Виржиния Желязкова

Документи към процедурата

------------------------------------------------------------------------------

Придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика Катедра: Финанси

Начална дата: 23.07.2020 г.

Дата на заключителното заседание: 02.07.2021 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 02.07.2021 г. от 11:00 ч. онлайн.

Тема: "How does an Organization Performance Framework (OPF) driven by Strategic Leadership result in Organization Growth"

"Как рамката за ефективност на организацията(OPF) управлявана от стратегическо лидерство, води до финансов растеж на организацията"

Кандидат за образователна и научна степен "доктор": Хитеш Сангхави

Документи към процедурата

------------------------------------------------------------------------------

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика

Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване

Катедра: Финанси

Начална дата: 10.07.2019 г.

Дата на заключителното заседание: 03.06.2021 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 03.06.2021 г. от 10:00 ч. в академичната зала на ВУЗФ.

Тема: " Бизнес комуникацията като ключов инструмент за развитието на бизнеса. (По примера на международни организации в мултикултурна среда) "

Докторант: Мая Христова Янева

Научен ръководител: доц. д-р Даниела Илиева

Документи към процедурата

------------------------------------------------------------------------------

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика

Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване

Катедра: Финанси

Начална дата: 30.05.2019 г.

Дата на заключителното заседание: 27.05.2021 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 27.05.2021 г. от 16:00 ч. онлайн.

Тема: "Пазар на труда и заетост на населението в съвременната икономика на Украйна"

Докторант: Олександра Лисюк

Научен ръководител: проф. дн. Игор Бритченко

Документи към процедурата

------------------------------------------------------------------------------

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика

Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване

Катедра: Финанси

Начална дата: 16.12.2019 г.

Дата на заключителното заседание: 27.05.2021 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 27.05.2021 г. от 10:00 ч. в академичната зала на ВУЗФ.

Тема: " Усъвършенстване на организационно-финансовия механизъм на икономическа диагностика в селскостопанските предприятия на Украйна"

Докторант: Олеся Безпарточна

Научен ръководител: проф. дн. Игор Бритченко

Документи към процедурата

------------------------------------------------------------------------------

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика

Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване

Катедра: Маркетинг и мениджмънт

Начална дата: 03.06.2020 г.

Дата на заключителното заседание: 20.05.2021 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 20.05.2021 г. от 10:00 ч. онлайн.

Тема: "Финансови аспекти на бизнес модел по предприемачесто. ( В резултат на усъвършенстван университетски курс) "

Докторант: Татяна Венелинова Тодорова

Научен ръководител: проф. дпн Сава Гроздев и доц. д-р Радостин Вазов

Документи към процедурата

------------------------------------------------------------------------------

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика

Докторска програма: Счетоводство, одит и анализ

Катедра: Счетоводство и одит

Начална дата: 03.06.2020 г.

Дата на заключителното заседание: 22.04.2021 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 22.04.2021 г. от 10:00 ч. онлайн.

Тема: "Възможности за усъвършенстване на контрола за превенция и разкриване на данъчно-осигурителни измами"

Докторант: Леонардо Стоев

Научен ръководител: проф. д-р Али Вейсел

Документи към процедурата

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика

Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване

Катедра: Застраховане и осигуряване

Начална дата: 25.03.2020 г.

Дата на заключителното заседание: 25.03.2021 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 25.03.2021 г. от 10:00 ч. в академичната зала на ВУЗФ.

Тема: "To develop an innovative healthcare business model, Socio Venture Partnership (SVP), to provide the affordable healthcare services"

Докторант: Мохамед Аслам Кхан

Научен ръководител: доц. д-р Ирена Маркова

Документи към процедурата

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Придобиване на научна степен "доктор на науките"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика

Катедра: Финанси

Начална дата: 27.03.2020 г.

Дата на заключителното заседание: 03.02.2021 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 03.02.2021 г. от 14:00 ч. в академичната зала на ВУЗФ.

Тема: "Концептуален модел на стратегическа йерархия и неговото отражение върху финансовите резултати - приложен в автомобилната индустрия"

Кандидат за научна степен "доктор на науките": доц. д-р Красимир Тодоров

Документи към процедурата

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика

Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване

Катедра: Финанси

Начална дата: 20.12.2016 г.

Дата на заключителното заседание: 31.07.2020 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 31.07.2020 г. от 10:00 ч. в академичната зала на ВУЗФ.

Тема: "Икономическа ефективност от сливанията и поглъщанията в българската банкова система"

Докторант: Лъчезар Борисов

Научен ръководител: проф. д-р Даниела Бобева

Документи към процедурата

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика

Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване

Катедра: Финанси

Начална дата: 29.06.2018 г.

Дата на заключителното заседание: 20.07.2020 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 20.07.2020 г. от 10:00 ч. в академичната зала на ВУЗФ.

Тема: "Banks Performance Pre and Post Recent Financial Crisis"

Докторант: Петко Бъчваров

Научен ръководител: доц. д-р Григорий Вазов

Документи към процедурата

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика

Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване

Катедра: Финанси

Начална дата: 09.11.2017 г.

Дата на заключителното заседание: 25.02.2020 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 25.02.2020 г. от 10:00 ч. в академичната зала на ВУЗФ.

Тема: Финансови проблеми на регионалните иновационни стратегии в Република България

Докторант: Калоян Красимиров Беличовски

Научен ръководител: доц. д-р Юлия Добрева

Документи към процедурата

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика

Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване

Катедра: Застраховане и осигуряване

Начална дата: 17.12.2018 г.

Дата на заключителното заседание: 02.12.2019 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 02.12.2019 г. от 11:00 ч. в академичната зала на ВУЗФ.

Тема: Financial Implications and Effectiveness of National Audit Authorities" Tasks in the Framework of European Union"s Cohesion Policy
Докторант: Марсел Боде
Научен ръководител: проф. д-р Виржиния Желязкова

Документи към процедурата

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика

Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване

Катедра: Маркетинг и мениджмънт

Начална дата: 29.06.2018 г.

Дата на заключителното заседание: 23.07.2019 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 23.07.2019 г. от 13:00 ч. в академичната зала на ВУЗФ.

Тема: Методология и управление на проекти, финансирани от европейски и международни програми
Докторант: Росалия Павлова Касамска
Научен ръководител: доц. д-р Даниела Илиева

Документи към процедурата

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване
Катедра: Застраховане и осигуряване
Начална дата: 06.02.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 23.07.2019 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 23.07.2019 г. от 11:00 ч. в академичната зала на ВУЗФ.

Тема: Управление на агрегирания застрахователен портфейл на общозастрахователното дружество (по примера на ЗАД "Алианц България")
Докторант: Орлин Ценков Пенев
Научен ръководител: проф. д-р Радослав Габровски
 

Документи към процедурата

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване
Катедра: Маркетинг и мениджмънт
Начална дата: 24.10.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 07.03.2019 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 07.03.2019 г. от 14:00 ч. вАкадемичната зала на ВУЗФ.

Тема: Финансово-икономически и социални промени в условията на глобализация
Докторант: Момчил Петков Григоров
Научен ръководител: проф. д-р Боян Дуранкев
 

Документи към процедурата

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8 Икономика Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване
Катедра: Финанси
Начална дата: 28.06.2016 г. Дата на заключителното заседание: 19.09.2018 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 19.09.2018 г. от 11:00 ч. в Академичната зала на ВУЗФ.

Тема: Effects Of European Union And Customs Union Practices On Turkey And Bulgaria And Their Comparisons
Докторант: Мехмет Коч
Научен ръководител: Доц. д-р Виржиния Желязкова

Документи към процедурата

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8 Икономика Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване
Катедра: Финанси
Начална дата: 28.06.2016 г. Дата на заключителното заседание: 19.09.2018 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 19.09.2018 г. от 14:00 ч. вАкадемичната зала на ВУЗФ.

Тема: Financial and Economic Crisis and Its Impact on Turkey"s Export Sectors
Докторант: Ахмет Саръдоган
Научен ръководител: Доц. д-р Яким Китанов

Документи към процедурата

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8 Икономика Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване
Катедра: Маркетинг и мениджмънт
Начална дата: 06.10.2017 г. Дата на заключителното заседание: 19.09.2018 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 20.09.2018 г. от 16:00 ч. в Академичната зала на ВУЗФ.

Тема: Economic Foresight & Scenario Thinking as a Planning Tool for Addressing China"s Uncertain Environment
Докторант: Епаминондас Христофилопулос
Научен ръководител: Доц. д-р Даниела Илиева-Колева

Документи към процедурата

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8 Икономика Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване
Катедра: Финанси
Начална дата: 24.10.2016 г. Дата на заключителното заседание: 20.09.2018 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 19.09.2018 г. от 9:00 ч. в Академичната зала на ВУЗФ.

Тема: Банковото кредитиране в България след приемането в ЕС
Докторант: Кирил Димитров Димитров
Научен ръководител: проф. д-р Огняна Стоичкова

Документи към процедурата

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8 Икономика Докторска програма: Счетоводство, контрол и анализ
Катедра: Счетоводство и контролНачална дата: 24.10.2016 г. Дата на заключителното заседание: 18.09.2018 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 18.09.2018 г. от 14:00 ч. вАкадемичната зала на ВУЗФ.

Тема: Методологически проблеми на публичния надзор над регистрираните одитори
Докторант: Дияна Банкова Неделчева
Научен ръководител: доц. д-р Али Вейсел

Документи към процедурата

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8 Икономика Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване
Катедра: Финанси
Начална дата: 20.12.2016 г. Дата на заключителното заседание: 25.09.2018 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 25.09.2018 г. от 13:00 ч. в Академичната зала на ВУЗФ.

Тема: Банките за развитие в Европейския съюз
Докторант: Иван Кирилов Христов
Научен ръководител: доц. д-р Даниела Бобева

Документи към процедурата

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване
Катедра: Финанси
Начална дата: 24.10.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 14.09.2018 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 14.09.2018 г. от 15:00 ч. в Академичната зала на ВУЗФ.

Тема: Възможности за усъвършенстване на финансирането на селското стопанство в България
Докторант: Валентин Кръстев Бошкилов
Научен ръководител: доц. д-р Юлия Добрева

Документи към процедурата

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8 Икономика Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване
Учебен съвет: Финанси Начална дата: 28.06.2016 г. Дата на заключителното заседание: 12.01.2018 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 12.01.2018 г. от 11:00 ч. в Академичната зала на ВУЗФ.

Тема: Ценови аспекти на функциониране на пазара на природен газ в България
Докторант: Марияна Крумова Вергиева
Научен ръководител: доц. д-р Яким Китанов
 

Документи към процедурата

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8 Икономика Докторска програма: Счетоводство, контрол и анализ
Учебен съвет: Счетоводство и контрол Начална дата: 28.06.2016 г. Дата на заключителното заседание: 17.07.2017 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 17.07.2017 г. от 15:00 ч. в Академичната зала на ВУЗФ.

Тема: Измами във финансовите отчети - анализи и превенции
Докторант: Явор Храбринов Башев
Научен ръководител: проф. д-р Стоян Стоянов
 

Документи към процедурата

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване
Учебен съвет: Застраховане и осигуряване
Начална дата:28.06.2016 г.
Дата на заключителното заседание:17.02.2017 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 17.02.2017 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на ВУЗФ.

Тема: Financial markets and Non-linear Dynamic Chaotic Systems
Докторант: Райнхард Магенройтер (Reinhard Magenreuter), Германия
Научен ръководител: проф.дпн Сава Гроздев

Документи към процедурата