Процедури

Процедури

Процедури

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика

Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване

Катедра: Маркетинг и мениджмънт

Начална дата: 03.06.2020 г.

Дата на заключителното заседание: 20.05.2021 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 20.05.2021 г. от 10:00 ч. онлайн.

Тема: "Финансови аспекти на бизнес модел по предприемачесто. ( В резултат на усъвършенстван университетски курс) "

Докторант: Татяна Венелинова Тодорова

Научен ръководител: проф. дпн Сава Гроздев и доц. д-р Радостин Вазов

Документи към процедурата

------------------------------------------------------------------------------

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика

Докторска програма: Счетоводство, одит и анализ

Катедра: Счетоводство и одит

Начална дата: 03.06.2020 г.

Дата на заключителното заседание: 22.04.2021 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 22.04.2021 г. от 10:00 ч. онлайн.

Тема: "Възможности за усъвършенстване на контрола за превенция и разкриване на данъчно-осигурителни измами"

Докторант: Леонардо Стоев

Научен ръководител: проф. д-р Али Вейсел

Документи към процедурата

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика

Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване

Катедра: Застраховане и осигуряване

Начална дата: 25.03.2020 г.

Дата на заключителното заседание: 25.03.2021 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 25.03.2021 г. от 10:00 ч. в академичната зала на ВУЗФ.

Тема: "To develop an innovative healthcare business model, Socio Venture Partnership (SVP), to provide the affordable healthcare services"

Докторант: Мохамед Аслам Кхан

Научен ръководител: доц. д-р Ирена Маркова

Документи към процедурата

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Придобиване на научна степен "доктор на науките"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика

Катедра: Финанси

Начална дата: 27.03.2020 г.

Дата на заключителното заседание: 03.02.2021 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 03.02.2021 г. от 14:00 ч. в академичната зала на ВУЗФ.

Тема: "Концептуален модел на стратегическа йерархия и неговото отражение върху финансовите резултати - приложен в автомобилната индустрия"

Кандидат за научна степен "доктор на науките": доц. д-р Красимир Тодоров

Документи към процедурата

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика

Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване

Катедра: Финанси

Начална дата: 20.12.2016 г.

Дата на заключителното заседание: 31.07.2020 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 31.07.2020 г. от 10:00 ч. в академичната зала на ВУЗФ.

Тема: "Икономическа ефективност от сливанията и поглъщанията в българската банкова система"

Докторант: Лъчезар Борисов

Научен ръководител: проф. д-р Даниела Бобева

Документи към процедурата

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика

Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване

Катедра: Финанси

Начална дата: 29.06.2018 г.

Дата на заключителното заседание: 20.07.2020 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 20.07.2020 г. от 10:00 ч. в академичната зала на ВУЗФ.

Тема: "Banks Performance Pre and Post Recent Financial Crisis"

Докторант: Петко Бъчваров

Научен ръководител: доц. д-р Григорий Вазов

Документи към процедурата

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика

Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване

Катедра: Финанси

Начална дата: 09.11.2017 г.

Дата на заключителното заседание: 25.02.2020 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 25.02.2020 г. от 10:00 ч. в академичната зала на ВУЗФ.

Тема: Финансови проблеми на регионалните иновационни стратегии в Република България

Докторант: Калоян Красимиров Беличовски

Научен ръководител: доц. д-р Юлия Добрева

Документи към процедурата

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика

Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване

Катедра: Застраховане и осигуряване

Начална дата: 17.12.2018 г.

Дата на заключителното заседание: 02.12.2019 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 02.12.2019 г. от 11:00 ч. в академичната зала на ВУЗФ.

Тема: Financial Implications and Effectiveness of National Audit Authorities" Tasks in the Framework of European Union"s Cohesion Policy
Докторант: Марсел Боде
Научен ръководител: проф. д-р Виржиния Желязкова

Документи към процедурата

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика

Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване

Катедра: Маркетинг и мениджмънт

Начална дата: 29.06.2018 г.

Дата на заключителното заседание: 23.07.2019 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 23.07.2019 г. от 13:00 ч. в академичната зала на ВУЗФ.

Тема: Методология и управление на проекти, финансирани от европейски и международни програми
Докторант: Росалия Павлова Касамска
Научен ръководител: доц. д-р Даниела Илиева

Документи към процедурата

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване
Катедра: Застраховане и осигуряване
Начална дата: 06.02.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 23.07.2019 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 23.07.2019 г. от 11:00 ч. в академичната зала на ВУЗФ.

Тема: Управление на агрегирания застрахователен портфейл на общозастрахователното дружество (по примера на ЗАД "Алианц България")
Докторант: Орлин Ценков Пенев
Научен ръководител: проф. д-р Радослав Габровски
 

Документи към процедурата

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване
Катедра: Маркетинг и мениджмънт
Начална дата: 24.10.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 07.03.2019 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 07.03.2019 г. от 14:00 ч. вАкадемичната зала на ВУЗФ.

Тема: Финансово-икономически и социални промени в условията на глобализация
Докторант: Момчил Петков Григоров
Научен ръководител: проф. д-р Боян Дуранкев
 

Документи към процедурата

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8 Икономика Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване
Катедра: Финанси
Начална дата: 28.06.2016 г. Дата на заключителното заседание: 19.09.2018 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 19.09.2018 г. от 11:00 ч. в Академичната зала на ВУЗФ.

Тема: Effects Of European Union And Customs Union Practices On Turkey And Bulgaria And Their Comparisons
Докторант: Мехмет Коч
Научен ръководител: Доц. д-р Виржиния Желязкова

Документи към процедурата

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8 Икономика Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване
Катедра: Финанси
Начална дата: 28.06.2016 г. Дата на заключителното заседание: 19.09.2018 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 19.09.2018 г. от 14:00 ч. вАкадемичната зала на ВУЗФ.

Тема: Financial and Economic Crisis and Its Impact on Turkey"s Export Sectors
Докторант: Ахмет Саръдоган
Научен ръководител: Доц. д-р Яким Китанов

Документи към процедурата

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8 Икономика Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване
Катедра: Маркетинг и мениджмънт
Начална дата: 06.10.2017 г. Дата на заключителното заседание: 19.09.2018 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 20.09.2018 г. от 16:00 ч. в Академичната зала на ВУЗФ.

Тема: Economic Foresight & Scenario Thinking as a Planning Tool for Addressing China"s Uncertain Environment
Докторант: Епаминондас Христофилопулос
Научен ръководител: Доц. д-р Даниела Илиева-Колева

Документи към процедурата

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8 Икономика Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване
Катедра: Финанси
Начална дата: 24.10.2016 г. Дата на заключителното заседание: 20.09.2018 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 19.09.2018 г. от 9:00 ч. в Академичната зала на ВУЗФ.

Тема: Банковото кредитиране в България след приемането в ЕС
Докторант: Кирил Димитров Димитров
Научен ръководител: проф. д-р Огняна Стоичкова

Документи към процедурата

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8 Икономика Докторска програма: Счетоводство, контрол и анализ
Катедра: Счетоводство и контролНачална дата: 24.10.2016 г. Дата на заключителното заседание: 18.09.2018 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 18.09.2018 г. от 14:00 ч. вАкадемичната зала на ВУЗФ.

Тема: Методологически проблеми на публичния надзор над регистрираните одитори
Докторант: Дияна Банкова Неделчева
Научен ръководител: доц. д-р Али Вейсел

Документи към процедурата

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8 Икономика Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване
Катедра: Финанси
Начална дата: 20.12.2016 г. Дата на заключителното заседание: 25.09.2018 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 25.09.2018 г. от 13:00 ч. в Академичната зала на ВУЗФ.

Тема: Банките за развитие в Европейския съюз
Докторант: Иван Кирилов Христов
Научен ръководител: доц. д-р Даниела Бобева

Документи към процедурата

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване
Катедра: Финанси
Начална дата: 24.10.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 14.09.2018 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 14.09.2018 г. от 15:00 ч. в Академичната зала на ВУЗФ.

Тема: Възможности за усъвършенстване на финансирането на селското стопанство в България
Докторант: Валентин Кръстев Бошкилов
Научен ръководител: доц. д-р Юлия Добрева

Документи към процедурата

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8 Икономика Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване
Учебен съвет: Финанси Начална дата: 28.06.2016 г. Дата на заключителното заседание: 12.01.2018 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 12.01.2018 г. от 11:00 ч. в Академичната зала на ВУЗФ.

Тема: Ценови аспекти на функциониране на пазара на природен газ в България
Докторант: Марияна Крумова Вергиева
Научен ръководител: доц. д-р Яким Китанов
 

Документи към процедурата

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8 Икономика Докторска програма: Счетоводство, контрол и анализ
Учебен съвет: Счетоводство и контрол Начална дата: 28.06.2016 г. Дата на заключителното заседание: 17.07.2017 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 17.07.2017 г. от 15:00 ч. в Академичната зала на ВУЗФ.

Тема: Измами във финансовите отчети - анализи и превенции
Докторант: Явор Храбринов Башев
Научен ръководител: проф. д-р Стоян Стоянов
 

Документи към процедурата

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване
Учебен съвет: Застраховане и осигуряване
Начална дата:28.06.2016 г.
Дата на заключителното заседание:17.02.2017 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 17.02.2017 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на ВУЗФ.

Тема: Financial markets and Non-linear Dynamic Chaotic Systems
Докторант: Райнхард Магенройтер (Reinhard Magenreuter), Германия
Научен ръководител: проф.дпн Сава Гроздев

Документи към процедурата