Система за управление на качеството

Система за управление на качеството

Система за управление на качеството

Висшето училище по застраховане прилага вътрешна система за управление на качеството (СУК), която е въведена със заповед на ректора от 22.01.2007 г. Тя е разработена първоначално съгласно изискванията на действалия тогава международен стандарт за качеството ISO 9001:2000 и актуализираната впоследствие съгласно стандартите ISO 9001:2005, ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015. Системата е сертифицирана преди нейното въвеждане от външната одитираща организация "Муди Интернешънъл" ООД и ресертифицирана от нея, Интертек  и "Ен Кю Ей (NQA) Източна Европа" ООД, преименувана на MG Global, след извършване от тях на съответни контролни и ресертификационни одити.

Системата за управление на качеството на ВУЗФ включва Наръчник и осем процедури по качеството:

Висшето училище има също така своя официално декларирана и публично оповестена политика по качеството, която се актуализира периодично. Нейната цел е да покаже ангажираността на ръководството на ВУЗФ за осигуряване и поддържане на високо качество и конкурентни предимства на предлаганото обучение и за удовлетворяване на изискванията на студентите, докторантите и другите заинтересовани страни от него.

 

Във висшето училище е създаден и функционира Съвет по качеството:

 1. Председател: проф. д-р Юлия Добрева

 2. Заместник-председател: доц. д-р Виктория Гацова

 3. Членове:

Представител на ръководството по качеството: проф. д.н. Мариела Деливерска

Преподаватели към отделните катедри:

                    проф. д-р Станислав Димитров

                    проф. д-р Али Вейсел

                    доц. д-р Джеймс Йоловски

                    ас. Никола Димитров

Директор на Центъра за докторантско обучение: Мария Радунчева

Представител на студентите: Ивайло Баръмов

Представител на бизнеса: Тодор Манолов

 

Със заповед на ректора са определени отговорници по качеството в училището:

       1. Катедра "Финанси и застраховане" - проф. д-р Станислав Димитров

       2. Катедра "Счетоводство и одит" - проф. д-р Али Вейсел

       3. Катедра "Бизнес администрация и маркетинг" - проф. д-р Теодора Лазарова

От въвеждането на СУК до настоящия момент са извършени 23 вътрешни одита на системата като цяло и на отделни дейности, свързани с нея, за които са изготвени съответни доклади. Извършени са и 12 външни одита от Муди Интернешънъл, Интертек, NQA и MG Global, които са показали, че системата функционира съгласно изискванията на съответния международен стандарт за качеството и се подобрява непрекъснато.

Важен елемент на вътрешната СУК на ВУЗФ са ежегодно провежданите анкети сред студентите за проучване на мнението им за качеството на обучението по отделните дисциплини през съответните семестри и на административното им обслужване. Резултатите от анкетите свидетелстват за системно подобряване на качеството във висшето училище.

Сертификати:

Certificate 9001_EN_VUZF

Certificate 9001_BG_VUZF

 

Certificate ISO 9001-2015_BG_VUZF

Certificate ISO 9001-2015_EN_VUZF