Докторски програми

Докторски програми

Докторските програми във ВУЗФ са "Финанси, застраховане и осигуряване" и "Счетоводство, одит и анализ". Те обхващат широк спектър от професионално направление "Икономика": финанси, бизнес, застраховане, осигуряване, социално и здравно осигуряване, банкиране, маркетинг, счетоводство, контрол, одит и анализ, финансова математика, мениджмънт, предприемачество и всичко останало, което е свързано с икономиката.

За обучение и присъждане на образователната и научна степен "доктор" ВУЗФ е акредитирано от Постоянната комисия по стопански науки и управление на Националната агенция за оценяване и акредитация - НАОА, която е пълноправен член на Европейската асоциация за осигуряване на качество във висшето образование ENQA и пълноправен член на Европейския регистър по осигуряване на качество на висшето образование EQAR.