Пътна карта за прием без предварителни изпити

Пътна карта за прием без предварителни изпити

Пътна карта на докторанта

Формите на обучение на докторанти във ВУЗФ са редовна, задочна, самостоятелна и дистанционна.

Обучението на докторанти във ВУЗФ се извършва на български или английски език и включва следните дейности:

  1. научноизследователска дейност;
  2. публикационна дейност;
  3. посещения и участия в работата на курсове (семинари, тюториали от докторско ниво);
  4. преподавателска и/или експертна дейност, участия в научни форуми (национални и/или международни);
  5. изпити за докторантски минимум;
  6. разработване на докторска дисертация;
  7. други дейности по преценка на катедрата, в която се извършва обучението.

Учебната документация за обучението на докторанти във ВУЗФ включва: учебен план на докторската програма и формата на обучение; учебни програми по дисциплините от докторантския минимум и индивидуален учебен план на докторанта.

Индивидуалният учебен план се изготвя от докторантите и научните им ръководители и определя насочеността на докторантурата. Състои се от общ учебен план за целия период на обучение и индивидуален работен план по години и съдържа: тема на дисертационния труд, разпределение на отделните дейности по години, изпити и срокове за полагането им, посещение на определен цикъл лекции и упражнения, участие в курсове, семинари, конференции и други публични научни изяви, етапи и срокове за подготовка на дисертационния труд.

Докторантският минимум включва изпити по:

По базовите дисциплини се провеждат лекционни курсове, като графиците на лекциите се утвърждават от ректора и се обявяват на информационното табло и интернет страницата на ВУЗФ.

Обучението по дисциплините от докторантския минимум може да се осъществява и чрез електронната платформа за дистанционно обучение на ВУЗФ.

По време на обучението докторантите задължително разработват най-малко три научни статии под методическото ръководство на научните ръководители или самостоятелно, които се представят за публикуване в научни списания или сборници от научни конференции. Поне една от статиите трябва да е излязла от печат преди датата на предварителното обсъждане на докторската дисертация, а статия, която още не е излязла от печат, се удостоверява със служебна бележка от съответното издание, че е приета за печат.

Докторантите отчитат дейностите по изпълнение на индивидуалния си план. В края на всяка академична година се провежда атестиране на докторантите, за което се издава заповед на ректора.

Докторантът придобива право на защита след изпълнение на дейностите по обучението, успешно полагане на изпитите, определени в индивидуалния учебен план, изпълнение на минималните национални изисквания и подготвен в значителна степен дисертационен труд. До защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" се допускат докторанти, които са отчислени с право на защита.

Дисертационният труд трябва да съдържа научни или научноприложни резултати, които представляват оригинален принос в науката. Дисертационният труд трябва да показва, че кандидатът притежава задълбочени теоретични знания по съответната специалност и способности за самостоятелни научни изследвания.

Докторантът представя дисертацията си на научния ръководител, който преценява готовността за защита. Процедурата за предварително обсъждане се провежда на заседание на катедрата, осъществила обучението. Със заповед на ректора, в която се посочват датата и часът за защита, се утвърждава съставът на научното жури и резервните членове. Докторантът подава необходимите документи, посочени в Правилника за приемане и обучение на докторанти във ВУЗФ, за защита на дисертационния труд, които се предоставят на членовете на научното жури за изготвяне на рецензии и становища.

Рецензиите, становищата и авторефератът на дисертационния труд се публикуват на интернет страницата на ВУЗФ не по-късно от 14 дни преди датата на защитата.

Научното жури провежда открито заседание за защита на дисертационния труд на кандидата, който е допуснат до защита. За успешно защитен се счита дисертационeн труд, получил на защитата три или повече положителни оценки.

Образователната и научна степен "доктор" се присъжда на лица, които притежават образователно-квалификационна степен "магистър" и отговарят на минималните национални изисквания, след обучение в докторантура и успешна защита на дисертационен труд при условията и по реда на Правилника за приемане и обучение на докторанти във ВУЗФ.

Образователната и научна степен "доктор" се придобива от деня, в който дисертационният труд е защитен успешно и се удостоверява с диплома, която се издава на български език, а при заявено искане от лицето се издава и приложение на английски език.

 

Пътна карта на кандидат-докторанта

Във ВУЗФ се приемат и кандидат-докторанти, които са заявили желание да разработят дисертационен труд в самостоятелна или дистанционна форма на обучение. Приемът на кандидати е без конкурс и целогодишно по документи, включващи кратко описание на магистърската теза на кандидата, областта, в която е работил и работи понастоящем, научните интереси на кандидата и областта, в която желае да разработи дисертационен труд.

На свое заседание катедрата, която осъществява обучението по съответната докторската програма, разглежда документите и предлага да се вземе решение за приемане на кандидата. След обсъждане и одобрение от съвета на докторските програми ректорът издава заповед за приемане на кандидат-докторанта, в която се посочва катедрата, в която се организира обучението, срокът на обучение, работната тема на дисертационния труд, научната област и научният консултант.

Изпитите по базовите дисциплини от докторантския минимум могат да се полагат и от кандидат-докторанти, като след зачисляването им като докторанти в самостоятелна или дистанционна форма на обучение се отразяват в индивидуалния учебен план на докторанта.

След разработване на проекта на дисертационен труд, по предложение на научния консултант, кандидат-докторантът кандидатства за зачисляване в докторантура в самостоятелна или дистанционна форма на обучение.

 

За контакти: