Пътна карта за прием без предварителни изпити

Пътна карта за прием без предварителни изпити

Докторанти и кандидат-докторанти

Във ВУЗФ се подготвят кадри, които са заявили желание да разработят дисертационен труд в самостоятелна форма на обучение - докторанти (с подготвен в основата си проект на дисертационен труд) и кандидат-докторанти (без предварително подготвен проект на дисертационен труд). С помощта на научен консултант кандидат-докторантът получава методическа помощ на високо научно ниво с цел подготовка на проект на дисертационен труд.

След одобрение на проекта кандидат-докторантът се зачислява в докторантура в самостоятелна форма на обучение.

 

За контакт: