Магистър

Общински финанси
Назад

Информация

ЗА ПРОГРАМАТА

Магистърската програма "Общински финанси" e съвместна програма на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" и Висшето училище по застраховане и финанси. Обучението се осъществява от преподаватели от двата университета.

Целта на обучението на студентите по специалността "Общински финанси" е да се подготвят висококвалифицирани специалисти в областта на финансите в публичния сектор, бюджетното счетоводство и общинските бюджети; управлението на проекти и обществени поръчки; одита в публичния сектор; прогнозирането и планирането на общинските финанси.

Завършилите съвместната образователна програма студенти получават диплома, подписана от ректорите на двата университета.

 

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Студентите придобиват аналитични умения за икономическите процеси в областта на финансите, счетоводството и контрола на паричните потоци на общините. Те усвояват професионални компетентности за събиране, обработване и интерпретиране на финансова информация в публичния сектор. С оглед постигането на своите научни и образователни цели специалността е съобразена с всички академични изисквания и международни стандарти, които са гарантирани с включените в учебния план модерни учебни дисциплини и с висококвалифицирания преподавателски екип, който реализира учебния процес. Специалността осигурява професионални умения и компетенции на завършилите да формулират стратегическите цели на развитието на общините; да анализират финансовото състояние на общината; да разработват предложение за бюджетна прогноза; да управляват проекти на общината и да участват в разработването на общински планове.

 

РЕАЛИЗAЦИЯ

Успешно завършилите специалността ще получат възможност да се квалифицират и утвърдят като икономисти в общинските финансови отдели/дирекции, финансисти на общински структурни звена, мениджъри, експерти и служители в публични организационни структури на местно, регионално и национално ниво, както и като икономически анализатори, експерти в агенции за регионално развитие и други правителствени организации.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

Продължителността на обучението е 2 (два) семестъра за кандидати с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" от професионално направление 3.8. "Икономика" и 3.7. "Администрация и управление".

 

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ: в дирекция "Магистърски програми" (Ректорат на ВТУ) или онлайн на https://epriem.uni-vt.bg/mp/

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ:

ІІ прием - от 10 юли до 29 август 2023 г. (от 8.30 до 16,00 ч.) в дирекция "Магистърски програми" (Ректорат на ВТУ) или онлайн на https://epriem.uni-vt.bg/mp/;

ІІІ прием - от 4 септември до 29 септември 2023 г. (от 8.30 до 16,00 ч.) в дирекция "Магистърски програми" (Ректорат на ВТУ) или онлайн на https://epriem.uni-vt.bg/mp/.

Записването на приетите за обучение студенти в ОКС "магистър" се извършва от дирекция "Магистърски програми" в Ректората на Великотърновския университет въз основа на издадена от ректора заповед и с документ за внесена семестриална такса, както следва:

Семестриална такса за зимен семестър на учебната 2023-2024 г.: 615 лв.

 

Таксата за обучение се заплаща:

Чрез банков превод по сметката на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий":

БАНКОВИ ДЕТАЙЛИ:

Банкова сметка (IBAN): BG47UNCR70003124859656

BIC на банката UNCRBGSF

Титуляр на сметката: ВТУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

За новоприетите студенти във вносната бележка за първи семестър задължително се изписват трите имена и ЕГН на студента, а не на внасящия таксата.

При банков превод комисионната по превода е за сметка на вносителя.