За ВУЗФ

За ВУЗФ

ВУЗФ

За ВУЗФ

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) е частнa образователна институция. То е открито с решение на 39-то Народно събрание от 25.07.2002 г. и обучава студенти в бакалавърската и магистърската степен по специалности от професионалното направление "Икономика". По част от специалностите в двете образователно-квалификационни степени обучението се осъществява съвместно с университета в Шефилд или в партьорство с Института за предприемачи на Сиско, Интертек, Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и медийната акдемия "Българион".

Висшето училище е получило институционална акредитация от Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване (НАОА) с Протокол № 11 от 27.03.2008 г. и програмна акредитация на професионалното направление "Икономика" от Постоянната комисия по стопански науки и управление към НАОА с протокол № 103 от 09.06.2009 г., за срок от шест години.

ВУЗФ е разработило и внедрило вътрешна система за управление на качеството в съответствие с изикванията на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 9004:2009 и ISO/IWA 2:2007 и на европейските стандарти и указания за вътрешно осигуряване на качеството във висшите училища.

Мисия и образователна философия

Мисията на ВУЗФ е да подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката и да развива икономическата наука в съответствие с потребностите на съвременната практика. Академичната политика на висшето училище е насочена към прилагане на най-добрите образователни практики в Европа и света, като основната му цел е осигуряване на високо качество на обучението и успешна професионална реализация на студентите чрез поддържане на много добро сътрудничество с бизнеса. Около 90% от завършилите започват работа по придобитата специалност в банки, застрахователни, осигурителни и търговски дружества. В помощ на своите студенти ВУЗФ предлага безплатни консултантски услуги, свързани с обучението по отделните специалности и с възможностите за професионално и личностно развитие.

Висшето училище по застраховане и финанси предлага обучение на високо равнище, съизмеримо с водещи университети от Европа и САЩ. Доказателство за това и същевременно един от основните приоритети в политиката за развитие на ВУЗФ е осъществяването на сътрудничество с чуждестранни университети по различни бакалавърски, магистърски и следдипломни програми, както и предоставянето на иновативни и гъвкави форми и методи на обучение.

За високото качество на обучение на младите хора важен принос имат преподавателите във ВУЗФ, които са изтъкнати учени с богат педагогически и практически опит, настоящи и бивши ръководители на държавни институции.