Магистър

ACCA MA
Назад

Информация

Специалността има международна акредитация от ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) във Великобритания. Поради това завършилите програмата имат право да придобиват ACCA qualification, която се изисква от много международни фирми за висши мениджърски длъжности - изпълнителен директор, финансов директор, контрольор, главен счетоводител, финансов анализатор, одит мениджър в международни одиторски компании, вътрешен одитор и други. ACCA признава 4 от завършените дисциплини по време на следването на студентите в тази програма. 

ACCA е глобална професионална организация в областта на счетоводството, одита и финансите, създадена през 1904 г. Към момента в организацията членуват над 227 000 специалисти и се обучават над 544 000 студенти в 176 държави.

ЗА ПРОГРАМАТА

Магистърската програма "СЧЕТОВОДСТВО, ОДИТ И КОРПОРАТИВЕН АНАЛИЗ" подготвя икономисти, специализирани в областта на счетоводството, одита и корпоративния анализ. Студентите придобиват знания и умения в следните области:

Обучението се извършва от преподаватели, доказали своите способности в научно-изследователската и учебно-преподавателската дейност, както и на практика.

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Завършилите програмата ще:

РЕАЛИЗAЦИЯ

Завършилите програмата могат да заемат всички икономически и управленски длъжности, като ръководители на предприятия (изпълнителни директори и управители), икономисти, финансисти, счетоводители, одитори и други. Могат да работят като държавни и общински служители и да ръководят ефективно собствен бизнес.

Важно! 

В учебния план са включени всички дисциплини, които се изискват от Международните стандарти за образование на Международната федерация на счетоводителите, на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета, както и на Закона за независимия финансов одит. Така дипломата отговаря на световните стандарти за счетоводно-икономическо образование и завършилите могат да придобият допълнителна професионална квалификация като експерт-счетоводители и регистрирани одитори, след полагане на изпити пред Института на дипломираните-експерт счетоводители в България, или друга квалификация на професионални счетоводители и одитори в други държави.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Продължителността на обучението в зависимост от образователната степен на кандидатите е:

 

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Попълнена онлайн форма за кандидатстване: Кандидатстудентски документи-магистър

2. Копие на диплома за средно образование - върху него да пише: Вярно с оригинала. Подпис и две имена.

3. Копие на диплома от предходно образование за ОКС "бакалавър" - върху него да пише: Вярно с оригинала. Подпис и две имена.

4. 4 броя цветни снимки паспортен формат. Можете да ни ги изпратите с куриер на адрес: ВУЗФ, гр. София, ул. Гусла 1, за фронт офис, лице за контакт Милена Илиева /0888101382;

Копията на дипломите може да ги изпратите на имейл info@vuzf.bg или до jgeorgieva@vuzf.bg

5. Плащане на такса за обработка на документи -100 лв.

6.Плащане на семестриалната такса. Таксата може да се плаща и разсрочено на 4 равни вноски без оскъпяване.

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ

ПРИЕМ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ - кандидатстване от 1 ноември 2023 г. до 15 февруари 2024 г.

РЕДОВЕН ПРИЕМ - кандидатстване от 1 април 2024 г. до 10 октомври 2024 г.

 

Програмата ще стартира при група от минимум 10 човека.

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ⇱

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

 

ЛЮБОПИТНО!

Научете кои са 10-те най-добри страни на счетоводната професия и счетоводното образование.

 

 

Защо "Одитингът" във ВУЗФ се доказа като най-основната и предпочитана дисциплина

................................................................................................................................................................................................

КОНТАКТИ

За въпроси, свързани със съдържанието на магистърската програма, критериите и сроковете за кандидатстване за прием, документите за кандидатстване и плащането на таксите, можете да се обръщате към: