Магистър

Магистър

Обучението в магистърска степен във ВУЗФ се осъществява в насока профилиране и задълбочаване на подготовката по завършената специалност в бакалавърската степен. Тя дава допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка на завършилите висше образование на образователно-квалификационните степени „специалист”, „професионален бакалавър”, „бакалавър” или „магистър” .

Програми

Банков мениджмънт и инвестиционна дейност

Банков мениджмънт и инвестиционна дейност

В партньорство с Първа инвестиционна банка (Fibank)

Специализирани дисциплини

 • Банкови продукти за физически лица
 • Бизнес кредитиране и корпоративно кредитиране
 • Превенция на финансови измами и изпиране на пари
 • Алтернативни инвестиции
 • Събиране на заеми и управление на проблемни активи
 • Пазари и инвестиции в благородни метали
Научи повече
Иновации, предприемачество и финанси - в партньорство с Бизнес институт

Бизнес иновации и предприемачество

В партньорство с "Бизнес институт"

Специализирани дисциплини

 • Оценка на потенциала на нови бизнес идеи
 • Развитие на иновативни продукти
 • Финанси за предприемачи
 • Дигитален маркетинг и комуникации
 • Стратегически мениджмънт и иновации
 • Принципи и психология на предприемачеството
Научи повече
Кръгова икономика и устойчив мениджмънт (иновации, предприемачество и чисти технологии)

Кръгова икономика и устойчив мениджмънт (иновации, предприемачество и чисти технологии)

В партньорство с "Cleantech Bulgaria"

Специализирани дисциплини

 • Същност и принципи на кръговата икономика
 • Устойчиво развитие и околна среда
 • Иновации и чисти технологии в посока кръговата икономика
 • Устойчив мениджмънт чрез системни иновации
 • Международни политики за кръговата икономика
 • Устойчиво финансово управление
 • Финансови аспекти на кръговата икономика
 • Бизнес модели на кръговата икономика
Научи повече
Финанси (журналистика и продуцентство) 

Новите медии - журналистика, продуцентство и бизнес решения

В партньорство с Медийна академия "Българион"

Специализирани дисциплини

 • Операторско майсторство и монтаж
 • Продуцентство и финансиране на телевизионни формати
 • Финанси и управление в медиите
 • Изготвяне на продуцентски проект
 • Бекпек журналистика
 • Публични политики и бизнес среда
Научи повече
Управление на човешките ресурси и лидерско поведение

Управление на човешките ресурси и лидерско поведение

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Управление на конфликти и бизнес медиация
 • Кариерно развитие
 • Бизнес комуникация и етика
 • Оценяване и атестация на персонала
 • Управление на проекти
 • Иновации и предприемачество
Научи повече
Финанси (кино и шоубизнес) 

Кино, шоубизнес и финанси

В партньорство с "Изограф" и "Ню Бояна Филм Студио"

Специализирани дисциплини

 • Режисура, визуализация и ефекти
 • Бюджетиране и изготвяне на проект
 • Операторско майсторство и монтаж
 • Продуцентство в киното
 • Сценарий
Научи повече
Приложна бизнес психология (хора, процеси и ефективност)

Приложна бизнес психология (хора, процеси и ефективност)

В партньорство с H-Vision & Бизнес ефект

Специализирани дисциплини

 • Организацията като система
 • Стратегическа корпоративна динамика
 • Стратегическо УЧР
 • Бизнес психология. Индивидуална и екипна ефективност
 • Иновации и предприемачество
 • Организационно развитие и консултиране
 • Приложна бизнес психология - практически курс
 • Мениджърска ефективност

 

Научи повече
Продажби, бизнес финанси и комуникация

Продажби, бизнес финанси и комуникации

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Стратегически маркетинг
 • Поведенчески финанси
 • Бизнес лидерство и изграждане на екипи
 • Креативен маркетинг
 • Бизнес процеси: ключови клиенти и партньори
 • Дигитален маркетинг и комуникации
Научи повече
Пенсионно и здравно осигуряване

Пенсионно и здравно осигуряване

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Управление на бизнес процесите в пенсионното осигуряване
 • Корпоративни и професионални пенсионни фондове
 • Управление на риска и паричните потоци в пенсионноосигурителната компания
 • Здравна система
 • Актюерски техники в пенсионното и здравното осигуряване
Научи повече
Мениджмънт на процеси, проекти и човешки ресурси в ИТ индустрията 

Мениджмънт на процеси, проекти и човешки ресурси в ИТ индустрията 

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Основи на информационните системи - инфраструктура, софтуер, качество
 • Управление на продукти и изисквания
 • Информационна сигурност
 • Управление и разработка на софтуер
 • Предприемачество и иновации
 • Информационна сигурност
 • Финансов мениджмънт
Научи повече
Корпоративна социална отговорност (финансов мениджмънт) 

Корпоративна социална отговорност (финансов мениджмънт) 

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Теоретични основи на корпоративната социална отговорност
 • Социално отговорни бизнес практики и модели
 • Екология и устойчиво развитие
 • Финансов мениджмънт на дейността по корпоративна социална отговорност
 • Екологично и социално счетоводство
 • Измерване и стандартизация на процесите по корпоративна социална отговорност
 • Корпоративни и професионални пенсионни фондове
Научи повече
Одит и риск мениджмънт

Одит и риск мениджмънт

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Рискова среда във външния финансов одит 
 • Одит на човешките ресурси
 • Съвременен вътрешен одит
 • Методи и модели за оценка на риска
 • Глобална политика по риска
Научи повече