Магистър

Магистър

Обучението в магистърска степен във ВУЗФ се осъществява в насока профилиране и задълбочаване на подготовката по завършената специалност в бакалавърската степен. Тя дава допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка на завършилите висше образование на образователно-квалификационните степени „специалист”, „професионален бакалавър”, „бакалавър” или „магистър” .

Програми

Кръгова икономика и устойчив мениджмънт (иновации, предприемачество и чисти технологии)

Кръгова икономика и устойчив мениджмънт (иновации, предприемачество и чисти технологии)

„Кръгова икономика и устойчив мениджмънт (иновации, предприемачество и ч...

Дисциплини

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • Същност и принципи на кръговата икономика
 • Устойчиво развитие и околна среда
 • Иновации и чисти технологии в посока кръговата икономика
 • Устойчив мениджмънт чрез системни иновации
 • Международни политики за кръговата икономика
 • Устойчиво финансово управление
 • Финансови аспекти на кръговата икономика
 • Бизнес модели на кръговата икономика
Научи повече
Корпоративна социална отговорност (финансов мениджмънт) 

Корпоративна социална отговорност (финансов мениджмънт) 

„Корпоративна социална отговорност “ (финансов мениджмънт)

Дисциплини

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • Теоретични основи на КСО
 • Екология и устойчиво развитие
 • Международна дейност по КСО - Глобален договор на ООН
 • Социално отговорни бизнес практики и модели
 • Финансов мениджмънт на дейностите по КСО
 • Екологично и социално счетоводство
 • Измерване и стандартизиране на процесите по КСО
 • Процес на сертифициране по стандарти ISO 26 000 и SA 8000
Научи повече
Одит и риск мениджмънт

Одит и риск мениджмънт

„Одит и риск мениджмънт“

Дисциплини

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • ”Рискова среда във външния финансов одит "
 • ”Одит на човешките ресурси”
 • “Съвременен вътрешен одит”
 • ”Методи и модели за оценка на риска”
 • ”Глобална политика по риска”
Научи повече
Финанси (журналистика и продуцентство) 

Новите медии - журналистика, продуценство и бизнес решения

"Новите медии - журналистика, продуценство и бизнес решения"

Дисциплини

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • "Операторско майсторство и монтаж“
 • "Продуцентство и финансиране на телевизионни формати“
 • "Финанси и управление в медиите“
 • "Изготвяне на продуцентски проект“
 • "Бекпек журналистика“
 • "Публични политики и бизнес среда"
Научи повече
Финанси (кино и шоубизнес) 

Финанси (кино и шоубизнес) 

„Кино, шоубизнес и финанси“

Дисциплини

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • "Режисура Визуализация и ефекти"
 • "Бюджетиране и изготвяне на проект"
 • "Операторско майсторство и монтаж"
 • "Продуцентство в киното"
 • "Сценарий"
Научи повече
Банков мениджмънт и инвестиционна дейност

Банков мениджмънт и инвестиционна дейност

"Банков мениджмънт и инвестиционна дейност“

Дисциплини

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • „Банкови продукти за физически лица“
 • „Бизнес кредитиране и корпоративно кредитиране“
 • „Превенция на финансови измами и изпиране на пари“
 • „Алтернативни инвестиции“
 • „Събиране на заеми и управление на проблемни активи“
 • „Пазари и инвестиции в благородни метали“
Научи повече
Приложна бизнес психология (хора, процеси и ефективност)

Приложна бизнес психология (хора, процеси и ефективност)

„Приложна бизнес психология (хора, процеси и ефективност)“

Дисциплини

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • Организацията като система
 • Стратегическа корпоративна динамика
 • Стратегическо УЧР
 • Бизнес психология. Индивидуална и екипна ефективност
 • Иновации и предприемачество
 • Организационно развитие и консултиране
 • Приложна бизнес психология - практически курс
 • Мениджърска ефективност

 

Научи повече