Магистър

Монографии, учебници, учебни помагала
Назад

Информация

ЗА ПРОГРАМАТА

Целта на обучението на студентите по специалността "Зелена икономика и устойчиво развитие" е да се подготвят висококвалифицирани специалисти в областта на финансови и нефинансови институции, финансови дружества с чуждестранно участие, работа в консултантски компании, консултиране на банки за внедряване на екологична оценка, министерства и други организации от публичния сектор, занимаващи се с анализ на политиката в областта на устойчивото развитие, както и международни и неправителствени организации, чиято дейност е свързана с устойчивите измерения на икономическата промяна.

Специално място е отделено на изучването на корпоративната социална отговорност като концепция, която служи на компаниите за основа да интегрират социални и екологични аспекти в своите бизнес стратегии и във взаимоотношенията с всички заинтересовани страни.

 

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Студентите ще усвоят процеса на скрининг на екологичните, социалните и управленските критерии (ESG), който предполага идентифициране на компании, които са изградили стабилни екологични практики, силно социални принципи за отговорност и инициативи за етично управление в техните корпоративни политики.

Те ще бъдат запознати с основите на съвременната теория и практика на финансовото бюджетиране и планиране.

Ще придобият знания за планиране, прогнозиране и бюджетиране на приходи, разходи и изготвяне на финансов бюджет. Специалността поставя акцент върху кръговата икономика, която е специфичен модел на производство и потребление, който ограничава до минимум отпадъците и удължава жизнения цикъл на продуктите. 

 

РЕАЛИЗAЦИЯ

Специалността се стреми да обогати знанията на студентите относно спецификите на редица глобални проблеми и принципите на устойчивото развитие. Основна цел е студентите да прилагат успешно методите за анализ, както в производствената сфера, така и в държавното управление. Завършилите студенти ще могат да осмислят ключови тенденции в устойчивото развитие в регионален и глобален мащаб и да усвоят основните методи за разработване на проектно предложение по международни програми за финансиране в български и международни компании.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Продължителността на обучението в зависимост от образователната степен на кандидатите е:

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ⇱

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ⇱

ЗАПИСВАНЕ ⇱

КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН 

 

КОНТАКТИ

За въпроси, свързани със съдържанието на магистърската програма, критериите и сроковете за кандидатстване за прием, документите за кандидатстване и плащането на таксите, можете да се обръщате към: