Условия за прием

Условия за прием

Условия за прием

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ

Конкурсният изпит за приемане на български граждани за студенти във висшето училище се провежда под формата на тест или конкурсно есе.

ОНЛАЙН ТЕСТ

Теста включва четири раздела (математика, български език и литература, история на България и обща култура), като въпросите в отделните раздели се разработват в съответствие с действащите в годината на кандидатстване учебни планове и програми на средните училища в страната.

Включва 21 въпроса в три раздела - икономика, математика и логика. Кандидатите попълват лични данни (име, адрес, телефон, е-мейл). Въпросите са от затворен тип и имат само по един верен отговор. Продължителността на конкурсния изпит е 90 минути. Кандидатите нямат право да променят дадения вече отговор на въпросите повече от веднъж. Всеки верен отговор носи по 5 точки.

Тестовете на кандидат-студентите се проверяват и оценяват по шестобалната система на база на процента успеваемост, по предварително определена скала, под контрола на заместник-ректора по учебната дейност и качеството.

Уведомяването на кандидатите за резултатите от теста става по електронната поща. Обявените оценки на тестовете са окончателни и не подлежат на преразглеждане, освен при доказана техническа грешка.

КОНКУРСНО ЕСЕ

Есето се разработва самостоятелно от кандидат-студента по избраната от него тема от определените теми. Изисквания към есето за кандидатстване: български език, файл - текстови с разширение *.doc и обем до 3 MB, включително допълнителни материали, илюстрации, фотографии и др.; размер на есето - до 500 думи; шрифт - Times New Roman, размер на шрифта - 12; подравненост на шрифта - Justify, отстъп - First line; междуредие - Single.

Темите за разработка на кандидатстудентско есе са:

 1. Валутният борд в България - настояще и перспективи
 2. За и против емитирането на държавен дълг в България през 2014 г.
 3. Ползи и негативи от членството на България в Европейския съюз
 4. Възможен ли е Европейският съюз без еврото?
 5. Перспективи пред съвременното управление на държавния дълг на САЩ
 6. Конкурент ли е Евразийският съюз на ЕС?
 7. Ролята на България на енергийния пазар в Югоизточна Европа
 8. За и против регулирането на валутните курсове
 9. Има ли бъдеще за развитието на българсия капиталов пазар?
 10. Пазарът на недвижими имоти в България - значимост за икономиката на страната

Комисията оценява конкурсните есета по шестобалната система по следните критерии: а) последователно и правилно излагане на материала в съответствие с избраната тема; б) пълнотата на изложението и предложената аргументация; в) богатството на езиковите средства и културата на изложението; г) спазването на граматическите правила. Оценките на тестовете и на конкурсните есета се признават за участие в приема на студенти само за годината, в която е проведен конкурсният изпит.

ПРИЕМ ПО ДОКУМЕНТИ

Приемането на кандидат-студентите, български граждани, се извършва по оценките от:

 1. Конкурсния изпит във висшето училище под формата на тест или конкурсно есе.
 2. Издържани конкурсни изпити в други висши училища в страната в годината на кандидатстване във висшето училище.

ВУЗФ признава оценки на кандидат-студенти от издържани конкурсни изпити по математика, български език и литература, история на България, география, икономика и тестове в други висши училища в страната, за което се представят съответни оригинални документи.

 1. Държавни зрелостни изпити (матура).

Висшето училище признава оценки на кандидат-студенти от държавни зрелостни изпити (матура) по български език и литература, математика, история и цивилизация и география и икономика, положени в профилирани средни училища по икономика, математика и чужди езици, като при класирането се взема най-високата оценка от тях.

Оценките от издържани конкурсни изпити в други висши училища в страната и от държавни зрелостни изпити (матура) са равнопоставени с оценките от конкурсния изпит във висшето училище. Кандидат-студентите се класират и приемат в рамките на ежегодно утвърждавания от Министерския съвет брой на приеманите за обучение студенти в бакалавърската степен във висшето училище.