Проекти

Проекти

Проекти

Проект No: 2019-2-BG01-KA205-062640

EMPLOY - mEntoring prograMme for young People at risk for Labour fOrce entrY

Начало: 01.10.2019 г.


Проект № 2019-1-BG01-KA201-062250

DEVCULT - Developing Cultural Bonds between European Citizens and Refugees

Начало: 01.10.2019 г.


Проект № BG05M2OP001-1.002-0011-C01

Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies)

Начало: 30.09.2019 г.


OPEN MIND - gamified platform and open online course in Social Entrepreneurship for female learners and students from diverse fields of study, № 2016-1-BG01-KA203-023754http://open-mind-project.eu/

http://open-mind-project.eu/

Начало: 01.11.2016 г.


Проект MAGNET е насочен към създаването на мрежа, образование и обучение за организации, подкрепящи мигрантското предприемачество и включва публични и частни институции.

Проект 764357 - "MAGNET - Migrant Acceleration for Growth Network for Entrepreneurship Training"

Начало: 01.10.2017 г.


Проект BG16RFOP002-1.005-0073-C01 "Разработване на иновативен софтуерен продукт от "НС 1" ООД"

Начало: 01.06.2018 г.


 Подобряване на знанията и уменията на администрацията в областта на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, № BG04-04-05-13-09

http://veiproject.vuzf.bg/

Начало: 27.05.2016 г.


Допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация

Ръководител: Доц. д.р Йордан Христосков


Животозастрахователните и осигурителните продукти - типология и пазарен потенциал

Ръководители: Доц. д-р Боян Илиев; доц. д-р Йордан Христосков


Маркетингов анализ на поведението на потребителите на образователни услуги в системата на висшето образование по застраховане и осигуряване

Ръководител: доц. д-р Ирена Мишева


Информационни технологии в икономиката, застраховането и финансите

Ръководител: проф. д.п.н. Сава Гроздев 


Национална студентска олимпиада по математика

Ръководител: проф. д.п.н. Сава Гроздев


Одитът в управлението на човешките ресурси във финансовите институции

Ръководител: проф. д-р Румяна Нейкова 


Предприемачество и формиране на предприемаческо поведение в системата на висшето образование

Ръководител: проф. д-р Румяна Нейкова


Банковата система и предизвикателствата на глобалната криза

Рръководители: доц. д-р Григорий Вазов, проф. д-р Огняна Стоичкова 


Изследване на позиционирането на банките чрез разкриване на възприятията и предпочитанията на потребителите им

Ръководител: ас. Станимир Андонов


Изучаване на математика с нови средства за комуникация

Ръководител: проф. дпн Сава Гроздев

 


Света гора


Повишаване адаптивността на заети лица чрез професионално обучение "Застрахователен посредник" 


Стимулиране на финансовата грамотност (FINANCIAL LITERACY STIMULATION - FINALIST)

www.finalist-project.eu


Създаване на модерен център за дистанционно обучение във ВУЗФ, включващ специализиран софтуер, система за видео конферентно преподаване и електронна библиотека, № BG051PO001-4.3.04-0013

http://projectdl.vuzf.bg


Усъвършенстване на системата за управление на качеството на ВУЗФ и повишаване на качеството на предлаганите услуги, чрез подобряване и оптимизиране на работните процеси, № BG051PO001-3.1.08-0022

http://projectqa.vuzf.bg


Повишаване на квалификацията на преподавателите във ВУЗФ и създаване на система за кариерното им израстване, № BG051PO001-3.1.09-0023

http://projectq.vuzf.bg/


Повишаване качеството на образованието и на научните изследвания в областта на бизнес инженерството за изграждане на икономика, основана на знанието (иновациите) и финансите, № BG051PO001-3.3.06-0053

http://projectqs.vuzf.bg/