Новини

Новини
„Студентски практики- Фаза 2“
3 6 20

Стартира проектът „Студентски практики- Фаза 2“

След успешното реализиране на първата фаза по проект " Студентски практики", стартира Фаза 2.

За включване в практическо обучение (практика) в реална работна среда могат да кандидатстват всички действащи студенти на ВУЗФ. За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 600 лв.

Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една от образователно-квалификационните степени по съответната специалност.

За участие можете да се регистрирате на http://praktiki.mon.bg/

ВАЖНО: В рамките на проекта е допустимо провеждането единствено на допълнително практическо обучение на студенти, което не дублира или замества задължителното по учебен план практическо обучение.

Студентите не могат да участват в практическо обучение в обучаваща организация, с която към момента на кандидатстване за студентска практика са в трудови правоотношения и/или правоотношения по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

Практическото обучение трябва да съответства на изучаваната от студента специалност или професионално направление и се провежда в рамките на 240 астрономически часа, в реална работна среда, в изпълнение на задачи съгласно нарочно изготвена програма.

 

За повече информация :

Марио Каменов

Водещ функционален експерт по проекта

Стая № 407

тел.: 024015820

моб.: 0888 415144

email: mkamenov@vuzf.bg

 

Десислава Андреева

Технически изпълнител по проекта

Стая № 409

Тел: 024015818

email: d.andreeva@vuzf.bg