Онлайн информационни ресурси

Онлайн информационни ресурси

Онлайн информационни ресурси на свободен достъп

Ресурси на свободен достъп:

COBISS - http://www.bg.cobiss.net/

НАЦИД - http://nacid.bg/bg/

НАБИС - http://www.nalis.bg/

Икономика - https://www.bg-ikonomika.com/ - лекции по икономика

The European Library - http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/

World Digital Library - https://www.wdl.org/en/

The Library of Congress - https://www.loc.gov/

Emerald E-Books Collection - http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/ebooks/bme-collection.htm - пълнотекстови електронни книги в областта на бизнеса и икономиката

JSTOR - https://www.jstor.org/ - академични издания, научни списания в областта на бизнеса, икономиката и финансите.

DOAJ - https://doaj.org/ - периодични издания във всички области на знанието с пълните текстове на всички статии.

American Economic Association- https://www.aeaweb.org/rfe/

Научноизследователски стратегически анализи и коментари от водещи икономисти - https://voxeu.org/

Научни статии по икономика - http://repec.org/

Свободни материали за почти всички учебни дисциплини - https://ocw.mit.edu/index.htm#Economics/

Най-голямата социална мрежа за учени и изследователи от цял свят - https://www.researchgate.net/

 

Ресурси с ограничен достъп:

SCOPUS - https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic

Уникална база данни, съдържаща реферати и библиографии от над 15 000 списания, осигурявайки широко интердисциплинарно покритие. Обхваща следните области: Обществени науки, Медицински науки, Физика, Социални науки.

Sciense Direct - https://www.sciencedirect.com/

Пълнотекстова база данни, която съдържа над 2500 списания и над 6000 книги от областите: Физически и инженерни науки - инженерна химия, химия, компютърни науки, науки за земята, физика и астрономия, математика, инженерни науки; Науки за живота - селскостопански науки, биология, биохимия, генетика и молекулярна биология, науки за околната среда, имунология и микробиология, неврология; Социални науки и хуманитаристика - изкуство и хуманитарни науки, бизнес, мениджмънт и счетоводство, икономика, иконометрия и финанси, психология, социални науки.

 

On-line каталог

Достъп от сградата на ВУЗФ - http://192.167.0.37/absw/abs.htm

Достъп отвън - http://ecatalog.vuzf.bg/

 

 

Полезни връзки:

Български институции

Народно събрание

Президент https://www.president.bg/

Министерски съвет http://www.government.bg/

Конституционен съд http://www.constcourt.bg/bg/Home/Home

Министерство на финансите http://www.minfin.bg/

Министерсъво на труда и социалната политика https://www.mlsp.government.bg/

Министерство на икономиката http://www.mi.government.bg/bg

БНБ http://www.bnb.bg/

Сметна палата http://www.bulnao.government.bg/

Фискален съвет на България http://www.fiscalcouncil.bg/bg

 

Нац. статистически институт http://www.nsi.bg/

Българска агенция за инвестиции http://www.investbg.government.bg/en

Комисия за финансов надзор http://www.fsc.bg/bg/

Българска стокова борса http://www.bse-sofia.bg/

Комисия за защита на конкуренцията http://www.cpc.bg/

НАП http://www.nap.bg/

Агенция митници http://www.customs.bg/

Агенция за държавна финансова инспекция http://www.adfi.minfin.bg/

Изпълнителна агенция одит на средствата от Европейския съюз http://www.aeuf.minfin.bg/

Държавна комисия по хазарта http://www.dkh.minfin.bg/

Институт за пазарна икономика https://ime.bg/bg/home/

Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори http://cposa.bg/

Институт на дипломираните експерт-счетоводители https://www.ides.bg/

Централен депозитар http://www.csd-bg.bg/

 

Европейски институции:

Европейски съюз http://europa.eu/

Европейска сметна палата https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/ecadefault.aspx

Еуростат https://ec.europa.eu/eurostat

European Banking Authority http://www.eba.europa.eu/

Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=LEGISSUM:mi0070

Международни институции

Световна банка http://www.worldbank.org/

Международен валутен фонд https://www.imf.org/external/index.htm