За ВУЗФ

Други издания

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
Актюерски методи
Актюерски методи
Актюерски методи

Доц. д-р Никола Чолаков

 

Произходът на понятието актюер се крие в далечното минало. Съществуват следи още от времето на Римската република във връзка с актовете на Сената. В късната Римска империя и Византия актюер е бил човек, занимаващ се със снабдяването и счетоводството на армията, а по-късно тази дума се открива и като титла за известните лекари, близки до императора. През Средните векове актюерът се среща в смисъла на регистратор, секретар, деловодител, архивар. Съвременното разбиране за актюер се заражда най-вече с развитието на животозастраховането.

Книгата би била полезна не само за студенти в бакалавърска и магистърска степен, но и за всички желаещи да задълбочат познанията си в актюерската наука, особено за специалистите от застрахователната практика.


 
Организация и финансиране на здравната система
Организация и финансиране на здравната система
Организация и финансиране на здравната система

Доц. д-р Григор Димитров

С този труд авторът си поставя за цел да представи аргументирано основните проблеми в областта на организацията, управлението и финансирането на здравната система в България. Обща е констатацията, че здравеопазването се намира в критично състояние. Системата не работи ефективно, липсва дългосрочна и последователна държавна политика, която да осигури ново отношение към здравето на хората. Задълбочаващите се демографски процеси правят проблема още по-остър.

Намерението на това издание е да бъдат анализирани причините, довели до съществуващите деформации, да се идентифицират проблемните зони и логично да се изведат съответните изводи и заключения. Предложените идеи за реформиране на системата на здравеопазване имат за цел да бъде подпомогнато доброто здраве на българския гражданин – той да стане по-жизнеспособен, удовлетворен и мотивиран.


 
Законът и контролът нямат цвят
Законът и контролът нямат цвят
Законът и контролът нямат цвят

Доц. д-р Георги Николов

След началото на демократичните промени авторът на настоящият сборник е давал стотици интервюта за печатни издания. Част от тях са включени в настоящото издание в хронологичен порядък, като са направени някои редакторски подобрения. От поместените в книгата интервюта могат да се направят определени изводи и оценки за  бюджетната дисциплина и управлението на публичните средства, както и за други дейности и процеси в страната след 1990 година.


 
Menioring (process, guidelines and programs)
Menioring (process, guidelines and programs)
Menioring (process, guidelines and programs)

Даниела Илиева-Колева

 

Менторството е познато от векове като форма на обучение, личностно развитие, социална отговорност и уважение между поколенията. В съвременния свят менторството придобива ново значение и се развива, предоставяйки и на организационно, и на индивидуално ниво възможност за стремеж към превъзходство и конкурентно предимство.

Менторският процес се превръща в значим елемент в трансфера на знания между поколенията, важен стимул за концепцията учене през целия живот, както и съществена част от изграждането на връзка между бизнес средата и университета.  В настоящото издание са представени различни видове менторство в зависимост от типа подход – индивидуален или групов, както и в зависимост от контекстуалната рамка на процеса. Разгледани са дефинициите и ролите, специфични за ментор и наставляван. Анализират се предимствата на менторството и по-специфично – конкретните ползи за участниците в процеса – ментор и наставляван.


 
Финансови аспекти и роля на секюритизацията при инвестиции в имоти
Финансови аспекти и роля на секюритизацията при инвестиции в имоти
Финансови аспекти и роля на секюритизацията при инвестиции в имоти

Доц. д-р Маню Моравенов

Секюритизацията и интернационалното инвестиране в недвижими имоти водят до промяна не само на инвестиционните продукти, но и на играчите, пазарите и отделните инвестиционни структури.

Изследването е ориентирано едновременно към постигане на научни изводи и формулировки чрез  представяне на емпирични и сравнителни данни и коментари. Разработени са финансови аспекти, модели и анализи при инвестициите в недвижими имоти. Представя се емпирична информация за пазара на имоти в България.  Изследват се механизмите на секюритизация на недвижими имоти както у нас, така и в световен мащаб.


 
предишна страница страница1от 3следващ

 

Всичките тези издания на Висшето училище по застраховане и финанси могат да се намерят в книжарницата на ВУЗФ.

Разработка от Калипърс