За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

доц. д-р Григорий Вазов

РЕКТОР НА ВУЗФ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА VUZF LAB

Доц. д-р Григорий Вазов е ректор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) от 2008 г., изпълнителен директор на Лабораторията за научно-приложни изследвания към ВУЗФ (VUZF LAB) и главен секретар на Съвета на ректорите на висшите училища в Рeпублика България.

Член е на Надзорния съвет на ДЗИ. През 2015 г. е избран за член на Фискалния съвет на Р България. Бил е президент на ВУЗФ в периода 2005 - 2017 г., а в периода 2002 - 2017 г. е председател на настоятелството на висшето училище. Управител e на "Вазов институт" ЕООД от 1994 г. досега.

В периода 1991-1994 г. заема постовете съветник на министъра и зам.-министьр в Министерството на промишлеността, търговията и услугите. В периода 1992 - 1994 г. е председател на Съвета на директорите на "Балканбанк". Бил е член на Съвета на директорите на Международната банка за икономическо сътрудничество, на Международната инвестиционна банка, както и на Банковата консолидационна компания. В продължение на два мандата е изпълнявал длъжността декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС.

Научните му интереси са в сферата на макроикономиката, теорията на финансите, корпоративните финанси, теорията на управлението. Автор е на над 100 научни труда, в т.ч. на монография, три учебника, поредица от студии, статии, научни доклади, рецензии, разработки с научно-приложен характер.

Доц. Вазов е бил ръководител и участник в разработването на десетки научно-приложни проекти.

ЗАВЪРШЕНИ ПРОЕКТИ:

  1. Проект BG051PO001-4.3.04-0013 "Създаване на модерен център за дистанционно обучение във ВУЗФ, включващ специализиран софтуер, система за видеоконферентно преподаване и електронна библиотека" (финансиран по ОП РЧР);
  2. Провеждане на международен научен форум на тема "Европейска политика за научноизследователска инфраструктура и участието на България", 2017 г. (финансиран от Фонд научни изследвания);
  3. Разработване на система за финансов мониторинг и контрол по външнофинансирана бюджетна линия BG 0102.03 "Развитие на културния туризъм в България" по програма PHARE (2004 г.);
  4. Оптимизиране на управленската и организационната структура и управлението на човешките ресурси на "КЦМ" АД - Пловдив, (2001 г.);
  5. Анализ на финансовото състояние на "Електроразпределение Горна Оряховица" ЕАД за 2000 г. Тенденции 1997 - 1999 - 2000 г. Разработване на бизнес план за 2001 г.;
  6. Информационен обзор "Икономика - България", 1997 г.;
  7. Финансов анализ на Мини "Марица Изток" АД - Раднево за периода 1996 -1998 г.;
  8. Проект за преструктуриране на "Металснаб - холдинг" АД - София и дъщерните акционерни дружества;
  9. "Коопхолдинг" АД модел за холдингова структура в кооперативната система;
  10. Бизнес оценка на възможностите на "Топливо" АД - София за дейността му с газ пропан-бутан;
  11. Примерен модел за изграждане на холдингова структура в системата на ЦКС;
  12. Финансово-икономически обзор на "Петрол" АД - София, 1993 - 1997 г.;
  13. Финансово-икономически анализ за периода 1993 - 1995 г. и стратегия за развитието на "Петрол" АД - София;
  14. Модел за преструктуриране на "КЦМ" АД - Пловдив;
  15. Анализ на финансово-икономическото състояние за периода 1994 - 1996 г. на "КЦМ" АД - Пловдив;
  16. Финансово-икономически анализ за периода 1992 - 1994 г. и стратегия за развитието на "МДК" ЕАД - Пирдоп;
  17. Финансово-икономически анализ на "Асарел Медет" АД - Панагюрище за периода 1995 - 1997 г. и бизнес оценка на дружеството;
  18. Финансово-икономически анализ за периода 1992 - 1994 г. и стратегия за развитието на "Асарел Медет" АД - Панагюрище;
  19. Финансов анализ на "Кремиковци" ЕАД - София и стратегия за развитие по данни на ТС Банк.