За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

проф. дпн Сава Гроздев

ПРОФЕСОР ЕМЕРИТУС

Проф. дпн Сава Гроздев е преподавател във ВУЗФ от 2006 г. до 2020 г. В периода 2015 - 2020 г. е заместник-ректор по научната дейност и докторантското обучение на ВУЗФ.

Той е сред най-изтъкнатите български изследователи и преподаватели в областта на математиката, механиката, дидактиката и методиката на обучението по математика. Той е професор, доктор по математика, доктор на педагогическите науки, ненадминат лектор и пропагандатор на математическото знание, активен генератор на идеи и новатор с развита интуиция за съдържателни теоретични и практически образователни инициативи. Той е национален и международен експерт по математическо образование, оценяване, управление на научните изследвания, формиране на компетенции, подготовка и кариерно развитие, информационни, комуникационни и нови технологии в образованието и научните изследвания, научноизследователски инфраструктури.

Проф. Гроздев е носител на редица престижни научни отличия, сред които награда "Питагор" на МОН за високи научни постижения в областта на обществените и хуманитарните науки през 2013 г.; почетен знак на БАН през 2003 г.; носител на българския орден "Св. св. Кирил и Методий - първа степен" - 2007 г.; годишна награда на Съюза на учените в България за високи научни постижения през 2008 г.; годишна награда на Фондация "Миню Балкански" за изключителни и трайни постижения в областта на науката и образованието - през 2008 г.; награда "Meritorious" от международния конкурс "Write-a-problem-set International Challenge" на "Best Practices in Education" - USA през 2003 г. През 2017 г. е награден с ордена "Palmes Academiques" на френското правителство.

Проф. Гроздев е действителен член на Международната академия на науките за висше образование (IHEAS) IHEAS от 2008 г., академик на Българската академия за науки и изкуства - 2011 г. и на Академията за информатизация на образованието (Русия) от 2010 г. Той е почетен професор на ЮЗУ "Неофит Рилски" - 2006 г. Удостоен е с почетното звание доктор хонорис кауза на Русенския университет "Ангел Кънчев" през 2009 г., на ПУ "Паисий Хилендарски" през 2012 г. и на Северния (Арктически) федерален университет "М. В. Ломоносов", Архангелск, Русия през 2014 г.