За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

доц. д-р Радостин Вазов

Организация и финансиране на осигурителните системи; Организация и финансиране на здравните системи; Иновации и предприемачество; Финансиране на иновациите

доц. д-р Радостин Вазов е заместник-ректор по европейски проекти и продължаващо обучение на Висшето училище по застраховане и финанси, като същевременно преподава по дисциплините Публични финанси, Основи на финансите, Корпоративни финанси (на английски език), Публични финанси и данъчен мениджмънт, Рисково финансиране на проекти, Стратегически мениджмънт за предприемачи, Предприемачество и иновации. Член е на редакционните колегии на списание "Пари и култура" (от 2008 г.), както и на електронното списание "Математика +" (от 2015 г.). Д-р Вазов е специализирал в South Bank University и London School of Economics and Political Science. През 2014 г. е защитил дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор".

Доц.д-р Радостин Вазов ръководи и участва в множество европейски проекти в областта на предприемачеството и иновациите. Член на организационни и програмни комитети на научни форуми в България и чужбина. Има множество публикации в областта на предприемачеството, иновациите, застраховането и риск мениджмънта.

Доц.д-р Радостин Вазов е и ръководител на катедра "Застраховане и осигуряване" към ВУЗФ.