За ВУЗФ

Такси

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

 

Семестриални такси за обучение

За редовна, задочна и дистанционна форма на обучение – 750 евро.

                                 
ОТСТЪПКИ ЗА УСПЕХ
При отличен успех между 5.50 и 6.00 от дипломата за средно образование, всеки студент получава 10 на сто отстъпка от семестриалната такса. 

За обучение по индивидуален план (за българските програми)–1 250 евро.
За специалностите с преподаване на английски език в редовна и задочна форма:
      за български кандидати–1 650 евро;
      за чуждестранни кандидати от Азия–2 550 евро.

За специалностите, предлагани съвместно с The University of Sheffield–2 650 евро

Новоприетите студенти заплащат семестриалната такса в левове по банков път в обявените срокове.

За студенти в родствени връзки (братя и сестри, деца и родители, съпрузи във валидни съпружески отношения) с обучаващи се във ВУЗФ студенти по българските програми в бакалавърската и магистърската степен, таксата за обучение е по-ниска с 20 на сто за втория студент.

Когато записан студент се откаже от обучение във висшето училище преди започване на учебната година, той има право да поиска връщане на половината от платената семестриална такса в срок до един месец от започване на учебната година.
Когато записан студент се откаже от обучение във висшето училище след започване на учебната година, платената от него семестриална такса не се връща.

Банкови сметки

Общинска Банка АД
BIC SOMBBGSF
IBAN BG13SOMB91301056172401

или

Общинска Банка АД
BIC SOMBBGSF
IBAN BG45SOMB 9130 1012 8718 01

Такси за кандидатстване

Плик-молба с кандидатстудентски документи, студентска книжка и обработка  - 54 лв.
Явяване на конкурсен изпит – 20 лв.
Такса за обработка на документи за чуждестранни кандидат-студенти –150 евро
Такса за кандидатстване за обучение в съвместната програма с Университета Шефилд – 100 евро

Плик-молбата и таксата за обработка на кандидатстудентски документи се заплащат еднократно.
Таксата за явяване на конкурсен изпит се заплаща в зависимост от броя на явяванията.
Такса за обработка на кандидатстудентски документи се заплаща и от кандидатстващите с оценки от издържани конкурсни изпити за бакалавърска степен в други висши училища в страната.

Такса за обработка на кандидатстудентски документи и такса за явяване на конкурсен изпит за бакалавърска степен не се заплаща от кандидат-студенти в неравностойно социално положение – слепи, глухи, инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност със 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, кръгли сираци до навършване на 25 години в годината на кандидатстване и лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа, както и близнаци и майки с три и повече деца, ако са представили документи, удостоверяващи съответните обстоятелства.

Разработка от Калипърс