За ВУЗФ

Академично ръководство и преподаватели

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

Academic management and lecturers

доц. д-р Григорий Вазов

Ректор

тел.: +359 2 401 58 03
е-mail: vazov@vuzf.bg

доц. д-р Виржиния Желязкова
Зам.-ректор по учебната дейност и качеството

 

Финансиране на външнотърговски сделки
Международни финанси
Управление на финансовия риск
Управление на портфейла

стая № 405
тел.: +359 2 401 58 22
е-mail: vzhelyazkova@vuzf.bg 

проф. дпн Сава Гроздев

 

Зам.- ректор по научната дейност и
докторантско обучение


стая № 409
тел.: +359 2 401 58 30
е-mail: sgrozdev@vuzf.bg

доц. д-р Евгени Евгениев

Зам.-ректор по европейски проекти и продължаващо обучение

 

Бизнес стратегии
Публични политики и бизнес среда
Глобален стратегически мениджмънт
Международни финансови организации
Защита на потребителите на финансовите услуги

стая № 410

тел.: +359 2 401 58 31

е-mail: eevgeniev@vuzf.bg

доц. д-р Яким Китанов

Декан

Микроикономика, Макроикономика
Банково дело, Банкови системи

стая № 404
тел: +359 2 401 5805
е-mail: qkitanov@vuzf.bg 

 

проф. д-р Огняна Стоичкова

Ръководител на учебен съвет
"Финанси"

е-mail: ostoichkova@vuzf.bg 

проф. д-р Радослав Габровски

Ръководител на учебен съвет
"Застраховане и осигуряване"

е-mail: rgabrovsky@vuzf.bg

доц. д-р Десислава Йосифова

Ръководител на учебен съвет
"Счетоводство и контрол"

стая № 408
тел: +359 2 401 58 02
e-mail: dyosifova@vuzf.bg

 доц. д-р Ирена Мишева

Представител на ръководството по качеството

 Застрахователни продукти и застрахователен пазар
  Маркетингови проучвания в застраховането
Маркетинг в здравеопазването
Организация и управление на ЗД 
Теория на застраховането


тел.: +359 2 401 58 05
е-mail: imisheva@vuzf.bg

проф. д.ик.н. Михаил Динев Петров

Основи на счетоводството
Управленско счетоводство
Финансов одит
Финансово счетоводен анализ
е-mail: mpetrov@vuzf.bg

проф. д.ик.н. Методи Христов

Основи на финансите
Публични финанси

е-mail: mhristov@vuzf.bg

 

проф. д-р Боян Дуранкев Маркетинг
Маркетинг на финансовите услуги
Бизнес етика и комуникации
Глобализация и устойчиво развитие

е-mail: bdurankev@vuzf.bg

проф. д-р Огнян Симеонов

Финансов контрол
Управленски контрол
Вътрешен контрол и вътрешен одит
Контролинг

е-mail: osimeonov@vuzf.bg

проф. д-р Снежана Башева

Финансово счетоводство
Данъчно счетоводство
Спецкурс по финансово счетоводство

е-mail: sbasheva@vuzf.bg

 

доц. д-р Даниела Бобева

Международна икономика
Финансови инструменти и пазари

е-mail: d.bobeva@iki.bas.bg

доц. д-р Румен Трифонов

Информатика
Информационни технологии в счетоводството
Мениджмънт на информацията
е-mail: rtrifonov@vuzf.bg

  доц. д-р Жельо Христозов

Теория на застраховането
Застрахователни продукти
Риск мениджмънт

е-mail: jhristozov@vuzf.bg

доц. д-р Станислав Димитров Петков Корпоративни финанси
Корпоративни пенсионни фондове

е-mail: dim_stanislav@yahoo.com 

  доц. д-р Али Вейсел

 

Одитинг, Стандартизация в счетоводството, Стандартизация в одита.

е-mail: aveysel@vuzf.bg

доц. д-р Григор Димитров

Здравно осигуряване
Управление на застрахователното
и осигурителното дружество
Управление на бизнес
процесите в осигуряването

е-mail: gdimitrov@vuzf.bg

гл.ас. д-р Николай Велков

Основи на правото
Търговско право

е-mail: nvelkov@vuzf.bg

гл. ас. д-р Радостин Вазов

Основи на финансите
Публични финанси

е-mail: vazov_rado@vuzf.bg

 доц. д-р Юлия Добрева

Устойчиво развитие

Глобалистика

е-mail: jdobreva@vuzf.bg

гл.ас. д-р Бисер Райнов

Основи на счетоводството
Управленско счетоводство
Финaнсов одит
Управление на риска и вътрешен контрол

е-mail: brainov@vuzf.bg

 

ас. Цветелина Тенева

Иновативни бизнес модели

Управление на иновациите

Предприемачество в голяма организация


е-mail: tzteneva@vuzf.bg 

 

 

ас. Светлан Станоев

 Иновации и стратегически мениджмънт

Бизнес моделиране

Стартиране и развиване на бизнес


е-mail: sstanoev@vuzf.bg 

ст. преп. Лариса Касабова Спорт
е-mail: lkasabova@vuzf.bg


 

 

 

 

 

Разработка от Калипърс