За ВУЗФ

Студентски практики

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

      

Студентски практики - Фаза I - 2016-2017 г.

            


               

 

BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – фаза 1, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз


http://praktiki.mon.bg/sp

 

За участие в предвидената практика могат да кандидатстват всички студенти на ВУЗФ, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН. За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв.

Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен (веднъж като „бакалавър“ и веднъж като „магистър.

За участие можете да се запишете на http://praktiki.mon.bg/
На същият адрес, в секция "За проекта", подменю "Документи", можете да изтеглите инструкциите за участие, с които следва да се запознаете при кандидатстване за студентска практика.

ВАЖНО: Студентът не може да провежда практическо обучение:

  • във фирма, с която към момента на кандидатстване за студентска практика е в трудови правоотношения и/или правоотношения по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД);
  • във фирма, чийто собственик и/или член на управляващ орган е в родство по пряка и по съребрена линия със студента;
  • при ментор, с когото е в родство по пряка и по съребрена линия=

ВАЖНО: Участието в студентска практика не заменя учебния стаж, предвиден по учебен план.

За повече информация:
Марио Каменов
Водещ функционален експерт по проекта
Стая № 407
тел.: 024015820
моб.: 0888 415144
email: mkamenov@vuzf.bg

Договори с обучаващи организации, студенти и академични наставници, се приемат всеки ден от 9,00 до 16,00 ч.

Разработка от Калипърс